ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

Ovládanie príkazov
ZOOM a posun
Zadávanie objektov
Súradnicový systém
Uchytávanie objektov

2. Základy kreslenia v programe ZWCAD

Počas kreslenia výkresu meníme nastavenia, vytvárame nové hladiny, štýly textu, kótovacie štýly a ďalšie parametre. Všetky tieto nastavenia sa ukladajú do výkresu programu ZWCAD. Ak potom otvoríme nový výkres so štandardnou šablónou, je potrebné v nej všetky nastavenia vykonať znova. Aby sme predišli zdĺhavému nastavovaniu každého nového výkresu, môžeme si pripraviť vlastnú šablónu. Parametre programu ZWCAD tak budú nastavené v nami definovanom stave. Pri otvorení nového výkresu potom vyberieme svoju vlastnú šablónu a nový výkres už bude obsahovať všetky naše nastavenia. V šablóne môžu byť prednastavené hladiny, štýly textov, kót, pripravené používané bloky, prednastavené rozvrhnutia apod.

Postup pri vytváraní šablóny:

 1. Otvoríme, alebo si pripravíme výkres, ktorý obsahuje všetky požadované nastavenia a zmažeme všetky objekty výkresu, ktoré nemajú byť obsahom šablóny.
 2. V dialógovom okne Uložit výkres jako /Menu - Soubor - Uložit jako.../ v rozbaľovacej ponuke vyberieme Soubor šablony výkresu (dwt).
 3. Zobrazí sa obsah zložky Template s prednastavenými šablónami. Šablóny sú štandardne uložené v hlavnej zložke programu ZWCAD.
 4. Zadáme názov šablóny a dialóg potvrdíme tlačidlom Uložit.

Pri otváraní nového výkresu /Menu - Soubor - Nový.../ potom vyberieme vytvorenú šablónu a nový výkres bude obsahovať všetky požadované nastavenia.

Postup pri dodatočnej úprave šablóny:

 1. V dialógovom okne Otevřít výkres /Menu - Soubor - Otevři.../ v rozbaľovacej ponuke Soubory zvolíme položku Soubory šablony (dwt) a vyberieme šablónu ktorú chceme upraviť.
 2. Vykonáme požadované zmeny a šablónu uložíme /Menu - Soubor - Uložit jako.../. V rozbaľovacej ponuke vyberieme Soubor šablony výkresu (dwt), zadáme nový názov a uložíme šablónu tlačidlom Uložit.
 3. Zavrieme výkres šablóny. Upravená šablóna ovplyvní len nové výkresy v ktorých použijeme túto šablónu. Vytvorené výkresy zostanú nezmenené.

Štandardné prostredie a štandardný výkres.

 1. Nastavenie užívateľského prostredia definuje profil.
  Stiahnite si štandardný profil pre naše cvičenia /súbor vzor-2D.arg/.
 2. Nastavenie parametrov pre kreslenie výkresu definuje štandardný výkres.
  Stiahnite si štandardný výkres pre naše cvičenia
  /súbor vzor-M50.dwt/.

Pri spustení programu sa presne definované parametre užívateľa automaticky načítajú.
Známe prostredie pred začatím práce nás upozorní, že súbory definovaných nastavení boli do programu ZWCAD načítané.

Do východiskového stavu boli nastavené parametre:

 1. Prostredia
 2. Výkresu
 3. Kresliacich pomôcok
 4. Vlastností hladiny
 5. Počiatku USS


obr. 2-1


obr. 2-2

Hotoný výkres Obytnej bunky na stiahnutie.


obr. 2-3

Výkresy na stiahnutie:
1.NP rodinného domu

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve