ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

Vlastnosti objektov
Hladiny
Príklady

4. Hladiny a vlastnosti objektov

Každý objekt v programe ZWCAD má definované určité vlastnosti ako je farba, hrúbka, alebo typ čiary, text má vlastnosť výšku, šrafy typ šrafovacieho vzoru atď. Vlastnosti objektov môžeme nastaviť pred vytvorením objektu, alebo ich meniť dodatočne.

Vlastnosti môžeme priraďovať objektom individuálne, alebo hromadne umiestnením objektov s rovnakými vlastnosťami do jednej hladiny a meniť vlastnosti objektov v celej hladine naraz.

Objekty je možné zobraziť rôzne v jednotlivých výrezoch vo výkresovom priestore a súčasne zachovať ich pôvodné vlastnosti hladín v modelovom priestore.


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve