ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

Kótovací štýl
Dĺžkové kóty
Kóty uhlov
Kóty kružníc a oblúkov
Úpravy kót
Ďalšie typy kót

7. Kótovanie

Pre časté používanie príkazov pre kótovanie je paleta nástrojov Kóty v štandardne nastavenom prostredí umiestnená na pravej strane pracovnej plochy. Vytvorené kóty môžeme dodatočne v programe ZWCAD ľubovoľne upravovať.


obr. 7-1

 1. Priama kóta - pre vodorovné a zvislé kótovanie.
 2. Šikmá kóta - pre šikmé kótovanie.
 3. Dĺžka oblúka - pre kótovanie oblúkov.
 4. Staničná kóta - pre staničné kótovanie.
 5. Polomer - pre kótovanie polomerov.
 6. Zalomená kóta - pre kótovanie kružníc, ktorých stred leží mimo výkresu.
 7. Priemer - pre kótovanie priemerov kružníc.
 8. Uhol - pre kótovanie uhlov.
 9. Rýchle kótovanie - vybraný objekt okótuje kompletne.
 10. Od základne - pre kótovanie od spoločnej základne.
 11. Reťazová kóta - pre vytváranie nadväzujúcich priebežných kót.
 12. Priestor rozmeru - pre rýchle usporiadanie pozícií kót.
 13. Rýchly odkaz - pre vytváranie popisov s odkazovou čiarou.
 14. Tolerancia - pre vkladanie tolerancií a symbolov pre tolerancie.
 15. Stredová značka - pre vykreslenie stredu kružnice.
 16. Kontrolná - pre kontrolné kóty rozmerov dĺžok a uhlov.
 17. Zalomená priama - pre zalomenie kótovacej čiary.
 18. Sklopiť - pre sklopenie kót o zadaný uhol.
 19. Editácia kóty - pre natočenie, alebo sklopenie textu kóty.
 20. Editácia textu kóty - pre úpravy dĺžky vynášacích čiar a polohy textu kóty.
 21. Prepísať - pre editovanie kótovacích premenných.
 22. Aktualizácia kót - pre aplikovanie aktuálneho štýlu pre vybrané kóty.
 23. - Voľba aktuálneho kótovacieho štýlu.
 24. Kótovací štýl - pre úpravy aktuálneho a tvorbu nového kótovacieho štýlu.

Ukážka použitia rôznych druhov kót.

obr. 7-2

Pri kótovaní objektu /obr. 7-2/ bol použitý kótovací štýl M50 - R pre kótovanie kružnice, uhla, zaoblení a oblúka. Na kótovanie ostatných objektov bol použitý kótovací štýl M50.

Okrem palety nástrojov Kóty ponúka program ZWCAD nástroje pre kótovanie aj v ponuke Express /Menu - Express - Kóty - Spojit kóty/ obr. 7-3.


obr. 7-3


 Preštudujte

Menu - Nápověda - Průvodce užívatele - Kóty a tolerance - Přehled kótování.

Výukové videá

 1. Menu - Nápověda - Výukové videa - karta Vyhledávat - Zadejte hledané klíčové slovo: dimension
 2. Názvy videí ktoré obsahujú kľúčové slová sú zvýraznené na modro.
 3. Tlačidlom PLAY spustite video.


Zadanie úlohy

 • Nakreslite a okótujte objekt podľa obr. 7-2. Riaďte sa výzvami programu ZWCAD v príkazovom riadku.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve