ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

13. Tipy pre urýchlenie práce v programe ZWCAD


Vyčistenie výkresu

Počas kreslenia sa výkres postupne zahlcuje rôznymi objektmi a nastaveniami, ktoré neskôr už nepoužívame /hladiny, štýly, bloky/, alebo sme začali kresliť nový výkres podľa šablóny obsahujúcej preddefinované hladiny a štýly, ktoré nepotrebujeme. Tieto nastavenia zväčšujú veľkosť súboru a znižujú orientáciu vo výkrese. Preto pred odovzdaním, alebo archiváciou je povinnosťou konštruktéra výkres vyčistiť.

Postup pri čistení výkresu:

 1. Spustíme príkaz Čisti... /Menu - Soubor - Pomůcky - Čisti.../.
 2. V hlavnej časti dialógu Čisti je zobrazený zoznam všetkých prednastavených objektov, ktoré nie sú vo výkrese použité a môžeme ich zmazať. Po klepnutí na malú ikonu + sa zobrazia všetky nepoužité objekty - nastavenia pri každej položke obr. 13-1.


  obr. 13-1
   
 3. Nepoužité objekty môžeme zmazať po jednom pomocou tlačidla Čistit alebo naraz pomocou tlačidla Čistit vše.

 Preštudujte

Menu - Nápověda - Výukové videá - Modify Objects - Removes unused named items, such as block definitions and layers, from the drawing. - PLAY


Vloženie obrázku

Do výkresu môžeme vkladať rastrové obrázky obsahujúce napr. zoskenovanú situáciu, alebo skicu kresleného výkresu. Vložený obrázok nie je súčasťou výkresu, obsahuje len odkaz kde je obrázok fyzicky uložený. Ak potrebujeme výkres zobraziť na inom počítači, je výhodné umiestniť obrázok do tej istej zložky ako výkres aby odkaz na obrázok vo výkrese zostal aktuálny aj po skopírovaní výkresu s obrázkom do inej zložky. Aby sme mohli kedykoľvek obrázok skryť je výhodné obrázok umiestniť do samostatnej hladiny.

Postup pri vkladaní obrázku:

 1. Spustíme príkaz Rastrový obrázek... /Menu - Vložit - Rastrový obrázek.../.
 2. Otvorí sa dialóg Vybrat soubor obrázku obr. 13-2.
 3. V dialógu Obrázek môžeme zadať spôsob uloženia cesty k obrázku, bod vloženia, mierku a natočenie obrázku obr. 13-3.
 4. Po nastavení požadovaných parametrov a klepnutí na tlačidlo OK zadáme bod vloženia obrázku klepnutím do pracovnej plochy výkresu.
 5. Mierku obrázku zadáme odhadom podľa veľkosti dynamicky sa zobrazovaného rámika pri kurzore, alebo presne zadaním číselnej hodnoty.
 6. Vložený obrázok do výkresu s paletou nástrojov Reference zobrazuje obr. 13-4.

obr. 13-2

obr. 13-3

obr. 13-4

Vložené obrázky môžeme upravovať a meniť ich vlastnosti podobne ako ostatné objekty pomocou uzlových bodov alebo príkazov pre úpravu objektov.
Ďalšie funkcie pre úpravy obrázkov sa nachádzajú na palete nástrojov Reference /obr. 12-2/.

 Preštudujte

Menu - Nápověda - Výukové videá - Hatches and Raster Images - Attach and Manage Raster Images - PLAY


Regenerácia výkresu

Počas práce v programe ZWCAD /napr. veľká zmena mierky zobrazenia/ sa niektoré časti výkresu nemusia vykresliť úplne presne /napr. oblúky a kružnice sa vykresľujú ako polygóny/.

Pre prekreslenie výkresu je potrebné spustiť príkaz pre regeneráciu výkresu regen alebo regenall
/Menu - Zobrazit - Regeneruj vše/.


Rýchly výber

Pri úpravách výkresu potrebujeme často vybrať objekty, ktoré majú spoločnú nejakú vlastnosť. Napríklad chceme označiť všetky objekty v určitej hladine, alebo všetky texty. Na hľadanie a označenie objektov, ktoré majú určité vlastnosti spoločné môžeme v programe ZWCAD použiť funkcie Rychle vybrat a Najít...

Postup pomocou funkcie Rychle vybrat

 1. Spustíme príkaz Rychle vybrat cez príkaz Vlastnosti na štandardnom paneli nástrojov /Menu - Nástroje - Rychle vybrat.../.
 2. Nastavíme spoločné vlastnosti hľadaných objektov. Budeme hľadať v celom výkrese šrafy ANSI31.
 3. Tlačidlom OK zavrieme dialóg a požadované objekty vo výkrese sa označia obr. 13-5.


obr. 13-5

Rýchly výber tiež umožňuje pridávať ďalšie objekty do už označenej skupiny alebo objekty z označenej skupiny odoberať.
 

Nastavenie programu ZWCAD

Program ZWCAD obsahuje celý rad nastavení a systémových premenných, ktoré si môžeme upravovať v dialógu Možnosti /Menu - Nástroje - Možnosti.../ obr. 13-6.


obr. 13-6

Rozsah možností nastavení programu ZWCAD presahuje rámec učebnice. Výklad obmedzíme len na tip pre úpravu funkcie pravého tlačidla myši.

V učebnici sme na potvrdenie jednotlivých operácií používali klávesu Enter. K tomuto účelu však môžeme používať aj pravé tlačidlo myši ak zmeníme nastavenie programu ZWCAD tak, aby sa po klepnutí pravým tlačidlom príkaz hneď ukončil a miestna ponuka sa zobrazila len pri časove závislom klepnutí na pravé tlačidlo myši obr. 13-7.


obr. 13-7

Nastavenie aktuálneho užívateľského prostredia je definované v súbore default.arg záložke Profily dialógu Možnosti /Kapitola 2, časť - Štandardné prostredie a štandardný výkres./.


Ďalšie možnosti programu ZWCAD

Príkazy a funkcie popísané v tejto učebnici rozhodne nepokrývajú všetky možnosti programu ZWCAD. Učebnica sa  zameriava na základy práce v CAD pri kreslení rovinných výkresov. ZWCAD ponúka množstvo pokročilých funkcií /napr. príkazy Express/, ktoré dokážu prácu urýchliť a zjednodušiť. Umožňujú spracovávať rozsiahle projekty, na ktorých pracujú tímy projektantov a ďalších profesií. ZWCAD tiež umožňuje vytvárať priestorové modely a vizualizácie.

Spoločnosť TECHSOFT s.r.o. je výhradným distribútorom programu ZWCAD pre Českú a Slovenskú Republiku a ponúka celý rad ďalších CAD programov zameraných na oblasť stavebníctva, strojárstva, výroby a elektroniky.

Menu - Nápověda - Výukové videá - Control the Drawing Views - Render Preferences - PLAY

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve