ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

8. Šrafy

Ďalším krokom po nakreslení kót a popisov je šrafovanie. Šrafy je vhodné vytvárať až po popise. Ak text zasahuje do šrafovanej oblasti, šrafy sa pod textom, pri štandardnom nastavení, prerušia, aby všetky texty zostali čitateľné obr. 8-6.

Pri tvorbe výkresov je nutné postupovať s čo najväčšou presnosťou a používať uchopovacie režimy. Ak nie sú šrafované oblasti uzavreté a nakreslené objekty sa navzájom prekrívajú, dochádza k chybám pri definovaní hranice oblasti šrafovania obr. 8-1.


obr. 8-1

ZWCAD ponúka množstvo šrafovacích vzorov. K šrafovaniu môžeme tiež použiť farebnú výplň s gradientom. Vytvorené šrafy môžeme ľubovoľne upravovať, meniť hranice, šrafovací vzor, hustotu šrafovacieho vzoru atď.


Postup pri šrafovaní:

Šrafy je vhodné umiestňovať do samostatnej hladiny. Pred začatím šrafovania je potrebné zobraziť celú oblasť ktorú chceme vyšrafovať, aby ju ZWCAD mohol lepšie identifikovať.

 1. Spustíme príkaz Šrafy z panelu nástrojov Kresli.
 2. Zobrazí sa dialógové okno Šrafu /Šrafovanie a gradient/ obr. 8-2,3.
  Karta Šraf

  obr. 8-2
  Karta Gradient

  obr. 8-3
 3. Nastavenie vzhľadu šrafovania - pre každú novo vytváranú šrafu musíme nastaviť:

  • Šrafovací Vzor - /Karta Šraf časť Typ a vzor/ obr. 8-2. Klepnutím na tlačidlo pri položke Vzor - ... v okne Paleta vzoru šrafu máme na výber štyri záložky šrafovacích vzorov. Vyberte vzor a uzavrite okno tlačidlom OK.
  • Úhel - nastavujeme len vtedy, ak pôvodný uhol šrafov chceme zmeniť.
  • Měřítko - určuje hustotu šrafovania, čím nižšia hodnota, tým hustejšie šrafovanie. Pre výkresy v staviteľstve tlačené v mierke 1:50 nastavujeme hodnotu v rozmedzí 20 až 40. Použitá mierka závisí aj od šrafovacieho vzoru.
 4. Určenie hranice šrafovania - /Karta Šraf časť Hranice:
  • Označením bodu - klepneme do vnútra oblasti, ktorú chceme vyšrafovať. ZWCAD identifikuje hranicu šrafovanej oblasti a vykreslí ju čiarkovane. Môžeme pokračovať vo výbere ďalších oblastí, alebo klávesom Enter ukončiť výber oblastí pre šrafovanie.
  • Výberom objektov - klepneme postupne na všetky objekty tvoriace uzavretú oblasť hranice šrafovania. ZWCAD identifikuje hranicu šrafovanej oblasti a vykreslí ju čiarkovane. Môžeme pokračovať vo výbere ďalších oblastí, alebo klávesom Enter ukončiť výber oblastí pre šrafovanie.
 5. Opäť sa zobrazí dialógové okno Šrafu obr. 8-2 s možnosťou náhľadu zobrazenia vytvoreného šrafovania tlačidlom Náhled, alebo potvrdením a ukončením príkazu tlačidlom OK.

 

Príklad 34

Vyšrafujte výkres z predchádzajúceho príkladu. Na šrafovanie nosných stien použite vzor ANSI31 a na šrafovanie priečok vzor ANSI32. Šrafy umiestnite do novej hladiny s názvom Šrafy. Hladine Šrafy priraďte svetlo modrú farbu a čiaru tenkú, plnú obr. 8-4.


obr. 8-4

 1. Otvorte výkres pr34.dwg a nastavte štandardné prostredie.
 2. Vytvorte novú hladinu Šrafy /farba - svmodrá, typ - Continuous, hrúbka - Default/.
 3. Skryte hladinu Osy klepnutím na žiarovku v hladine Osy na paneli Vlastnosti.  /Uľahčíme si tak výber oblasti pre šrafovanie. Osy delia obvodové steny na dve oblasti./
 4. Šrafovanie nosných obvodových stien:
  • Spustíme príkaz Šrafy z panelu nástrojov Kresli.
  • V dialógovom okne Šrafu nastavte šrafovací vzor ANSI31 a mierku na 30 obr. 8-2.
  • Klepnite na tlačidlo Přidat: Vybrat body - dialógové okno sa skryje.
  • Klepneme myšou do vnútra častí nosnej obvodovej steny. Oblasti sa označia čiarkovane. Výber potvrďte klávesom Enter.
  • Zobrazené dialógové okno zavrite tlačidlom OK a šrafovanie sa vykreslí.
 5. Šrafovanie vnútorných priečok:
  • Postup je rovnaký ako pri obvodových stenách, len v dialógu nastavíme šrafovací vzor ANSI32.
  • Označené oblasti na šrafovanie znázorňuje obr. 8-5.


   obr. 8-5
 6. Na záver môžeme opäť zobraziť hladinu Osy klepnutím na žiarovku v rozbaľovacej ponuke hladín panelu Vlastnosti.
 7. Porovnajte výsledok s obr. 8-4 a uložte súbor.

 
Úpravy šrafovania

Pri štandardnom nastavení výkresu sú vytvárané šrafy zviazané so svojou hranicou, voláme ich asociatívne šrafy.
Ak teda dodatočne zmeníme hranicu šrafovanej oblasti, šrafa sa automaticky upraví. Správnu automatickú úpravu šrafovania obvodovej steny pri posunutí okna pomocou príkazu Protáhni znázorňuje obr. 8-6,7.

Pôvodné šrafovanie pred úpravou:

obr. 8-6
Automaticky upravené šrafovanie po úprave:

obr.8-7

Ak porušíme väzbu medzi šrafou a hranicou /asociatívnosť šrafy/, šrafa sa automaticky upravovať nebude.

Vytvorenej šrafe môžeme meniť všetky nastavenia /vzor, uhol, mierka,.../.
Ak na šrafovanie poklepeme myšou, zobrazí sa dialógové okno Šrafovanie a gradient a môžeme upravovať parametre.
Ďalšou možnosťou úpravy parametrov šrafovania je pomocou panelu Vlastnosti objektov , alebo označením šrafy a výberom Vlastnosti z miestnej ponuky vyvolanej pravým kliknutím myši.


 Preštudujte

Menu - Nápověda - Průvodce užívatele - Šrafy a realistické obrázky - Šrafy, výplně a překrytí.
Menu - Nápověda - Výukové videá - karta Obsah - Hatches and Raster Images - Hatches - PLAY


Zadanie úlohy

Posuňte okno vo vyriešenom príklade 33 o meter vpravo pomocou príkazu Protáhni a skontrolujte výsledok šrafovania /obr. 8-7/.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve