ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

12. Práca v tíme

Pri spracovaní väčších projektov, alebo pri práci v tíme projektantov na jednom projekte potrebujeme medzi výkresmi rôzne časti výkresov kopírovať a výkresy vzájomne prepojovať.


obr. 12-1


Prechod medzi otvorenými výkresmi

V programe ZWCAD môžeme mať zároveň otvorené ľubovoľné množstvo výkresov. Všetky výkresy otvárame v samostatnom okne. Medzi jednotlivými otvorenými výkresmi sa môžeme premiestňovať pomocou menu Okno. Na konci ponuky Okno je uvedený zoznam všetkých otvorených výkresov. Pri aktuálnom výkrese je začiarknutie. Do iného otvoreného výkresu sa premiestnime klepnutím na jeho názov. Na obrazovke si môžeme zobraziť viac výkresov naraz pomocou položiek Kaskáda, Dlaždice horizontálně, Svisle v ponuke Okno.


Kopírovanie medzi výkresmi

Postup pri kopírovaní nejakej časti výkresu do iného výkresu:

 1. Otvoríme výkres, z ktorého chceme určitú časť skopírovať.
 2. Označíme objekty, ktoré chceme skopírovať.
 3. Skopírujeme objekty do pamäti počítača. Pri kopírovaní je vhodné v ponuke Upravit použiť príkaz Kopírovat s referenčním bodem /Ctrl + Shift +C/, ktorý umožňuje zadať presnú polohu kopírovaných objektov vo výkrese.
 4. Pri kurzore a v príkazovom riadku sa zobrazí výzva Vkládací bod nového bloku:.
  Klepnutím do kresliacej plochy určíme referenčný bod vloženia objektov do druhého výkresu.
 5. Stlačením klávesy Esc zrušíme označenie kopírovaných objektov.
 6. Premiestnime sa do výkresu, do ktorého chceme objekty vložiť.
 7. Objekty do výkresu z pamäte počítača vložíme výberom položky Vložit v ponuke Úpravy /Ctrl + V/.
 8. Pri kurzore a v príkazovom riadku sa zobrazí výzva Vkládací bod nového bloku:. Pri posune myši sa kopírované objekty vykresľujú. Klepnutím na kresliacu plochu v druhom výkrese zadáme polohu kopírovaných objektov a objekty sa vložia.
  Ak kopírované objekty boli umiestnené v hladinách, ktoré výkres do ktorého objekty kopírujeme neobsahuje, tieto hladiny sa automaticky v novom výkrese vytvoria.
  Rovnako ak kopírované objekty majú priradené nejaké štýly, skopírujú sa aj tieto štýly /napríklad štýly kót alebo textu/.


Externé referencie

Umožňujú deľbu zodpovednosti v procese tvorby jednotlivých častí konštrukčnej dokumentácie projektu medzi jednotlivých projektantov tímu.


obr. 12-2

Pri práci viac projektantov a profesií na jednom projekte je potrebné do výkresu vkladať rôzne časti, ktoré je nutné aktualizovať. Predpokladajme, že sa špecializujeme na rozvody TZB a zodpovedáme za aktuálny stav rozvodov TZB všetkých projektantov tímu. Od hlavného projektanta sme dostali výkres pre zakreslenie rozvodov TZB. Tento podklad je vhodné vložiť do nášho výkresu ako tzv. externú referenciu. Ak takýto podklad vložíme do výkresu ako odkaz podklad nie je fyzickou súčasťou nášho výkresu a aktuálnosť stavu podkladu zabezpečuje iný projektant tímu. V priebehu prác na projekte každý člen tímu zodpovedá len za stav svojej časti výkresovej dokumentácie projektu. Hlavný projektant zabezpečuje časovú koordináciu tvorby celého projektu. Podmienkou tímovej práce a zárukou aktuálnosti jednotlivých častí výkresovej dokumentácie celého projektu je použitie externých referencií.

Výkres vložený ako externá referencia /podklad/ nie je súčasťou výkresu, výkres sa na externú referenciu len odkazuje. Ak by sme teda súbor externej referencie /podklad/ z nášho počítača zmazali, alebo ho presunuli, väzba medzi výkresmi sa poruší a vo výkrese sa už externá referencia nebude zobrazovať. V prípade potreby môžeme kedykoľvek cestu k externej referencii opraviť tak, aby sa väzba opäť obnovila.

Pri odosielaní výkresov obsahujúcich externé referencie musíme vždy odoslať aj tieto externé referencie. Inak sa odkazované externé referencie druhému užívateľovi vo výkrese nezobrazia.

Externé referencie vložíme do výkresu pomocou príkazu Reference DWG xternal Reference... /menu - Vložit - Reference DWG xternal Reference.../. Podrobný popis práce s externými referenciami prekračuje rámec učebnice.


 Preštudujte

Menu - Nápověda - Průvodce užívatele - Sdílení dat mezi výkresy a aplikacemi - Reference jiných výkresových souborů (Xref) - Připojení externích referencí.
Menu - Nápověda - Výukové videá - Share Data Between Drawings and Applications - Attach and Manage External References - PLAY.
Menu - Nápověda - Výukové videá - Share Data Between Drawings and Applications - Edit External References and Blocks in Place - PLAY.
Menu - Nápověda - Výukové videá - Share Data Between Drawings and Applications - Clip External References - PLAY.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve