ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

Vytvorenie bloku
Vloženie bloku
Zmena bloku

9. Bloky

Blok tvorí jeden alebo viac objektov skombinovaných do jedného objektu. Skupinu objektov, ktorá sa chová ako jedna entita nazývame blok. Z opakujúcich sa objektov vo výkrese je výhodné vytvoriť bloky. Bloky sa skladajú z jednotlivých objektov ako sú čiary, oblúky, kružnice,... ale chovajú sa ako jeden celok.

Bloky uľahčujú opätovné použitie objektov vo výkrese alebo v iných výkresoch. Výkresy v ktorých boli použité kópie blokov a nie kópie pôvodných objektov sú oveľa menšie, prehľadnejšie a úpravy takýchto výkresov sú oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Ak chceme posunúť, alebo kopírovať blok, stačí naň raz klepnúť na jeho ľubovoľnú časť. Celá množina objektov tvoriacich blok sa vyberie naraz a netreba sa obávať, že sme niektorý z objektov tvoriacich blok zabudli označiť.

Pomocou blokov si môžeme vytvoriť vlastnú knižnicu používaných symbolov. Ak do výkresu vložíme odkaz na symbol v knižnici, stačí aktualizovať knižnicu, aktualizované symboly z knižnice /alebo aj časti výkresov vložené do výkresov ako bloky - referencie/  sa do výkresov načítajú automaticky pri otvorení hlavného výkresu. K aktuálnemu výkresu môžeme pripojiť aj celý výkres ako externú referenciu /Xref/. Pri použití externej referencie sa všetky zmeny v referenčnom výkrese prejavia aj v aktuálnom výkrese. Tieto vlastnosti blokov - referencie majú široké využitie pri tímovej práci obr. 9-1.


obr. 9-1

Jednotlivé súbory výkresu môžeme vytvárať a upravovať ako zdroje definícií blokov a potom vkladať do ďalších výkresov ako bloky. Pre prácu s blokmi ponúka ZWCAD palety príkazov a funkcií. Problematika externých referencií presahuje rámec základov práce s programom ZWCAD. Najdôležitejšie pojmy z problematiky blokov budú v učebnici definované, ale cieľom učebnice nie je precvičiť problematiku pri riešení príkladov.


 Preštudujte

Menu - Nápověda - Průvodce užívatele - Sdílení dat mezi výkresy a aplikacemi.
Menu - Nápověda - Výukové videá - Share Data Between Drawings and Applications - Edit External References and Blocks in Place - PLAY.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve