ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

11. Design Center

Ak máme už výkres vytvorený, môžeme nastavenia z iných výkresov prenášať pomocou funkcie DesignCenter. DesignCenter umožňuje medzi výkresmi prenášať hladiny, bloky, kótovacie štýly, štýly textu, typy čiar, rozvrhnutia /Layout/. Princíp prenosu jednotlivých nastavení je rovnaký:

 1. Otvoríme panel DesignCenter obr. 93-5 pomocou ikony DesignCenter na štandardnom paneli nástrojov.
 2. Záložka Adresáře zobrazuje strom zložiek v ktorom vyhľadáme súbor /výkres *.dwg/, ktorého nastavenie chceme preniesť.
 3. Klepnutím na súbor sa zobrazí zoznam typov nastavení obr. 93-6, ktoré môžeme prenášať /napr. Hladiny, Kótovací styly,.../.
 4. Klepnutím na typ nastavenia sa v pravej časti dialógu zobrazia objekty, ktoré môžeme preniesť. 
 5. Dvojklikom na objekt sa objekt prenesie do aktuálneho výkresu.
  Viac objektov na prenos vyberieme pridržaním kláves Ctrl alebo Shift a dvojklikom ich naraz prenesieme.
 6. Dvojklikom na typ nastavenia /napr. Hladiny, Kótovací styly,.../ obr. 93-6 sa prenesú všetky objekty vybraného typu nastavenia do aktuálneho výkresu naraz.


Vkladanie blokov pomocou funkcie DesignCenter

Popis možností funkcie DesignCenter prekračuje rámec tejto učebnice a patrí medzi pokročilé možnosti programu ZWCAD. Reálny výkres na ktorom pracovali traja konštruktéri znázorňuje obr. 11-1.


obr. 11-1

Konštruktéri pracujú na jednom projekte a každý z nich je zodpovedný za určitú časť výkresu. Aby práca na projekte bola čo najefektívnejšia je úlohou vedúceho skupiny zabezpečiť, aby každý pracovník tímu mal stále k dispozícii aktuálne verzie výkresov od všetkých konštruktérov, ktorí na projekte pracujú. Problém aktualizácie riešený pomocou externých referencií Xref znázorňuje funkcia DesignCenter. Ďalšie možnosti zdieľania a výmeny dát medzi výkresmi znázorňuje obr. 11-2.


obr. 11-2


Stručný postup vloženia hladín, typov čiar, štýlov textu, blokov, kótovacích štýlov do nového výkresu pomocou funkcie DesignCenter :

 1. Otvorte zdrojový výkres z ktorého budeme prenášať požadované dáta.
 2. Otvorte cieľový výkres, alebo vytvorte nový výkres ako cieľový výkres do ktorého budeme prenášať požadované dáta tak, aby záložky nad pracovnou plochou zobrazovali dva otvorené výkresy.
 3. Klepnite na záložku cieľového výkresu, aby sa na pracovnej ploche zobrazil ako aktuálny.
 4. Spustite príkaz DesignCenter zo štandardnej palety nástrojov obr. 11-1.
 5. Klepnite na záložku Otevťít výkresy a pomocou ikony + rozbaľte ponuky obidvoch výkresov.
 6. V pravej časti okna Design Center označte požadovanú hladinu /ďalšie hladiny označte s pomocou tlačidla Shift/. Stlačte a držte stlačené ľavé tlačidlo myši. Presuňte myš s vybranými hladinami do pracovnej oblasti aktuálneho výkresu.
 7. Po zobrazení textu Hladiny přidány. Duplicitní definice budou ignorovány v príkazovom riadku uvoľnite tlačidlo myši. Vybrané hladiny boli pridané do aktuálneho výkresu. /Prenos môžeme vykonať aj pomocou miestnej ponuky./
 8. Rovnakým postupom prenesieme aj ostatné typy dát obr. 11-2 do aktuálneho výkresu.
 9. Klepnite na cieľový výkres okna Design Center a v pravej časti okna skontrolujte prenesené dáta.
 10. Zavrite zdrojový výkres a pokračujte v práci v aktuálnom výkrese.


Poznámka

 • Bloky sa nedajú pridať do výkresu, pokiaľ je aktívny iný príkaz.
 • Naraz môžeme vložiť alebo pripojiť len jeden blok.
 • Pomocou DesignCenter nemôžeme prenášať základnú hladinu 0 a prednastavené základné štýly.
 • Nastavenia štýlov a hladín, ktoré už vo výkrese existujú sa neprepíšu.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve