ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

Riadkový text
Odstavcový text

5. Popis výkresu

Dôležitú súčasť výkresu tvoria texty. Program ZWCAD obsahuje efektívne nástroje pomocou ktorých môžeme vkladať texty a nastavovať ich vzhľad /popisy, tabuľky rozpisky, odkazy, kóty,.../.

  • Na tvorbu jednoriadkových krátkych textov slúži v programe ZWCAD riadkový text .
  • Na tvorbu dlhších poznámok so zložitejším formátovaním použijeme odstavcový text .
  • Na viacnásobné použitie definovaného vzhľadu textu použijeme užívateľské štýly textu .

Panel nástrojov Text si môžeme zobraziť /Menu - Zobrazit - Panely nástroju - karta Toolbary - Text/ obr. 5-1.


obr. 5-1

Pri zadávaní textov sa po prvý krát musíme venovať mierke výkresu. Výška textu závisí od mierky v ktorej budeme výkres tlačiť aby sme dodržali normy a čitateľnosť výkresu. Vzhľadom na to, že výkres kreslíme v skutočných rozmeroch, musíme aj veľkosť textu prepočítať do skutočných rozmerov. Doporučená najmenšia veľkosť textu vo výkrese je 2,5 mm. My budeme tlačiť v mierke 1:50 aby sme mohli celý výkres obytnej bunky vytlačiť na tlačiarni vo formáte A4. Aby výška textu pri tlači v mierke 1:50 bola presne 2,5 mm, musíme zadať vo výkrese výšku textu 125 mm /2,5 x 50/.

Tabuľka pre zadanie veľkosti textu vo výkrese pre vybrané mierky a vybraté požadované veľkosti písma na vytlačenom výkrese.

Výška textu po vytlačení M=1:100 M=1:50 M=1:10
text 2,5 mm 250 125 25
text 3 mm 300 150 30
text 4 mm 400 200 40
text 5 mm 500 250 50
text 6 mm 600 300 60

 

Štýl textu

Pomocou štýlu textu definujeme vzhľad textu. O aktuálnom štýle textu pri kreslení nás informuje paleta nástrojov Styly /Menu - Zobrazit - Paleta nástroju...- Styly/ obr. 5-2.


obr. 5-2


Postup pri tvorbe nového užívateľského štýlu textu:

1. Nový štýl textu vytvoríme v okne Styl textu /Menu - Formát - Písmo..., alebo klepnutím na ikonu na palete nástrojov Styly/ klepnutím na tlačidlo Nový... obr. 5-3.


obr. 5-3

2. Otvorí sa okno Nový styl textu obr. 5-4.


obr. 5-4

3. Zadáme názov nového štýlu a v okne Styl textu nastavíme požadované parametre nového štýlu textu podľa obr. 5-5.


obr. 5-5

4. Skontrolujeme vzhľad nového štýlu textu v náhľade /jeho výška po vytlačení v mierke 1:50 bude 4 mm/ a potvrdíme tlačidlom Použít.

5. Uzavretím dialógu tlačidlom OK je nový štýl textu nastavený ako aktuálny a pripravený na použitie.

Poznámky

  • Pri použití riadkového textu je hrúbka čiary písma závislá na priradenej hrúbke čiary /Tloušťka čáry/ vo vlastnostiach objektu obr. 42-1.
  • Ak parameter pre výšku textu nastavíme na 0, musíme výšku textu zadávať vždy pri vytváraní textu.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve