ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

9.1 Vytvorenie bloku

 1. Nastavme aktuálnu hladinu základnú hladinu 0.
  /Ak vložíme blok do inej hladiny než základnej, uložia sa do neho aj vlastnosti tejto hladiny čo nemusí byť vždy výhodou. Výhodnejšie je vytvárať bloky v základnej hladine 0. Ak blok vytvorený v hladine 0 presunieme do inej hladiny, blok automaticky preberie vlastnosti tej hladiny, do ktorej sme ho premiestnili.
 2. Spustite príkaz Vytvořit blok na paneli nástrojov Kresli, alebo skratkou b v príkazovom riadku. Zobrazí sa dialógové okno Definice bloku.
 3. Do poľa Název: zadajte názov vytváraného bloku.
 4. V časti Objekty klepnite na tlačidlo Vybrat. Dialóg sa skryje. Vyberte vo výkrese objekty z ktorých sa má blok skladať a výber potvrďte klávesom Enter. Zobrazí sa dialóg s miniatúrou bloku a voľbou čo sa má stať s s označeným výberom po vytvorení bloku, štandardný výber je Převést na blok.
 5. V časti Referenčný bod klepnite na tlačidlo Označit, dialóg sa skryje. Pomocou uchopovacieho režimu, prípadne polárneho trasovania, zadajte polohu referenčného bodu bloku vo výkrese.
  /Zobrazia sa súradnice referenčného bodu. Súradnice nie je nutné zadávať, slúžia na presné vloženie bloku do výkresu a posun bloku vo výkrese./
 6. Po zadaní všetkých nastavení ukončíme dialóg tlačidlom OK a blok sa vytvorí obr. 91-1.


  obr. 91-1
   
 7. Vytvorenie bloku skontrolujeme klepnutím na ktorúkoľvek časť bloku vo výkrese. Celý blok sa označí a v mieste referenčného bodu sa zobrazí uzlový bod /modrý štvorček/, pomocou ktorého môžeme blok presúvať obr. 91-2.


  obr. 91-2


Príklad 35 - vytvorenie bloku

Do výkresu pôdorysu nakreslite na ľubovoľné miesto symbol dvojitej zásuvky obr. 91-3 a vytvorte z neho blok.


obr. 91-3

 1. Otvorte výkres pr35.dwg a nastavte štandardné prostredie.
 2. Vytvorte novú hladinu Elektrorozvody /farba - žlutá, typ - Continuous, hrúbka - 0.5 mm/ a nastavte ju aktuálnu.
 3. Vypnite zobrazovanie hrúbky čiary tlačidlom TLČ na lište Kresliace pomôcky obr. 23-1.
 4. Kreslenie symbolu dvojitej zásuvky:
  • Príkazom Oblouk /Střed, počátek konec/ nakreslite vnútorný oblúk zásuvky.
  • Príkazom Ekvidistanta nakreslite vonkajší oblúk zásuvky.
  • Príkazom Úsečka nakreslite úsečku zásuvky.
 5. Vytvorenie bloku zo symbolu zásuvky:
  • Príkazom Vytvořit blok definujte parametre bloku podľa obr. 91-4,5.

   obr. 91-4

   obr. 91-5
  • Zadané parametre bloku potvrďte tlačidlom OK a blok Zásuvka sa vytvorí.
 6. Kontrola bloku:
  • Zapnite zobrazovanie hrúbky čiary tlačidlom TLČ na lište Kresliace pomôcky obr. 23-1.
  • Vytvorenie bloku skontrolujeme klepnutím na ktorúkoľvek časť bloku vo výkrese. Celý blok sa označí a v mieste referenčného bodu sa zobrazí uzlový bod /modrý štvorček/, pomocou ktorého môžeme blok presúvať.
  • Dvojklikom na ktorúkoľvek časť bloku vo výkrese sa zobrazí okno Editace reference so zoznamom všetkých blokov výkresu /Externé referencie popisuje kapitola 11./ obr. 91-6.


   obr. 91-6
    
  • Skontrolujte vloženie bloku a uložte výkres.


   Preštudujte

  Menu - Nápověda - Průvodce užívatele - Tvorba objektů - Tvorba bloků.
  Menu - Nápověda - Výukové videá - Share Data Between Drawings and Applications - Attach and Manage External References - PLAY.

  späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve