TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Dokumentace nadstavby ST
(Dokumentaci upravila společnost TECHSOFT s.r.o.)


3.Kreslení

3.1 Stěny i01

o01Slouží ke kreslení stěn. Obrys stěny se zadává jednou její stranou a poloha druhé strany se určí bodem. Stěnu lze také zadat její osou. Délku každého segmentu lze zadat přímo pomocí bodu nebo může délka zadaná bodem sloužit jako směrový vektor jehož velikost se zad číselně. Pro zadání počátku stěny je možno použít dvou způsobů, buď přímo nebo směrem a vzdáleností. V panelu stěn si také můžete zvolit, do které hladiny se bude stěna kreslit, vybírat můžete z hladin pro stěny. dodržení několika zásad pro kreslení, zdi na sebe budou navazovat.

3.2 Jednoramenné schodiště i02

Tato funkce kreslí přímé, jednoramenné schodiště. Můžete si vybrat, jestli je schodiště v řezu nebo v pohledu, kde bude zábradlí a jestli bude zobrazen popis. Bod vložení můžete zadat přímo nebo směrem a vzdáleností, pak výběrem kvadrantu určíte, který roh schodiště to bude.

o02

3.3 Dvouramenné schodiště i03

o03Tato funkce kreslí dvouramenné schodiště. Můžete si vybrat, jestli je schodiště v řezu nebo v pohledu, kde bude zábradlí, smysl výstupu, kde bude zábradlí, posunutí stupňů, přesah zrcadla a jestli se zobrazí popis. Přesah zrcadla u mezipodesty se odečítá od šířky podesty, např.: šířka podesty bude zadána 1200 a přesah zrcadla 100, potom bude nejužší místo podesty mít šířku 1100. Volba, hrany stupňů se kryjí / nekryjí, znamená, zda se se kryje hrana posledního stupně nástupního ramene a první stupeň výstupního ramene. Bod vložení můžete zadat přímo nebo směrem a vzdáleností, pak výběrem kvadrantu určíte, který roh schodiště to bude.

3.4 Schodiště v řezu i04

Tato funkce kreslí schodiště v řezu. V dialogovém panelu zadáte velikost a počet stupňů. Zadání bodu vlože můžete provést přímo nebo směrem a vzdáleností a pak určíte směr a smysl stoupání výběrem kvadrantu.

o04

3.5 Výstupní čára i05

Tato funkce umožňuje kreslit výstupní čáru. Na začátku zadáte velikost šipky a kolečka a pak už zadáváte body výstupní čáry.

3.6 Sloupy i06

o05Tato funkce slouží ke kreslení sloupů. Můžete si vybrat ze třech typů sloupů, čtvercového, kruhového a obdélníkového. U čtvercového a obdélníkového je strana A rovnoběžná s osou X a strana B s osou Y. Lze vytvářet také pole sloupů, stačí zadat počet ve směru osy X a Y a příslušné moduly. Bod vložení můžete zadat buď přímo nebo směrem a vzdáleností. Lze zvolit, jestli bude bod vložení reprezentovat střed nebo roh sloupu. Který roh to případně bude se určí výběrem kvadrantu po zadání bodu. Sloupy můžete kreslit do kterékoliv hladiny pro stěny.

3.7 Otvory i07

o06Tato funkce dělá otvory do stěn. Pracuje pouze v hladinách pro stěny. Otvor má svou šířku a u otvorů se zalomeným ostěním se zadává i hloubka zalomení. Ta se měří směrem dovnitř. Hloubka zalomení je vzdálenost hrany od vnější části zdi, hloubka 2. zalomení je vzdálenost od hrany 1. zalomení směrem dovnitř. Na obrázku je vyznačena šířka a hloubka 1. zalomení červeně a 2. modře. Můžete vytvářet i pole otvorů, stačí zadat počet a vzdálenost mezi nimi. Otvor se zadává jednou jeho stranou, úsečka určující jeho stranu musí protnout nebo se alespoň dotknout obou stran stěny. Druhá strana otvoru se určí bodem. Otvor lze také zadat jeho osou. První bod zadání můžete vybrat přímo nebo směrem a vzdáleností. Případně se pak ještě bodem určí strana, na které je zalomení.

o07

3.8 Okna i08

o08Tato funkce kreslí okna do stěn a do otvorů. Vybrat si můžete ze tří typů oken. Do otvoru lze vkládat jen okno s rovným ostěním. Zadání do otvoru vyžaduje 3 body, z nichž první dva jsou body na ostění okna a třetí bod je roh ostění na druhé straně otvoru. Tyto body musí tvořit pravoúhlý trojúhelník pravým úhlem u druhého bodu. Do stěny se okno zadává jednou jeho stranou, úsečka určující jeho stranu musí protnout nebo se alespoň dotknout obou stran stěny. Druhá strana otvoru se určí bodem. Okno lze také zadat jeho osou. Můžete vytvářet i pole oken, stačí zadat počet a vzdálenost mezi nimi. První bod zadání můžete vybrat přímo nebo směrem a vzdáleností. Pak se ještě bodem určí vnější strana.

3.9 Dveře i09

Tato funkce kreslí jednokřídlové a dvoukřídlové dveře do stěn a do otvorů. Zadání do otvoru vyžaduje 3 body, z nichž první dva jsou body na rámu dveří a třetí bod je roh rámu na druhé straně otvoru. Tyto body musí tvořit pravoúhlý trojúhelník s pravým úhlem u druhého bodu. Parametry dveří se nastavují v dialogovém panelu. Typ čáry pro hrany nad rovinou řezu u dveří bez prahu se nastavuje v panelu nastavení. Na osu je možnost vykreslit kótu šířky a výšky dveří, stačí zaškrtnout volbu kóta rozměrů. Do stěny se dveře zadávají jednou jeho stranou, úsečka určující jejich stranu musí protnout nebo se alespoň dotknout obou stran stěny. Druhá strana otvoru se určí bodem. Okno lze také zadat jeho osou. můžete vytvářet i pole dveří, stačí zadat počet a vzdálenost mezi nimi. První bod zadání můžete vybrat přímo nebo směrem a vzdáleností. Pak se ještě bodem určí směr otevírání.

o09

3.10 Komínové průduchy i10

o10Tato funkce kreslí komínové průduchy. Vybrat si můžete ze čtyř typů a dvou tvarů. Bod vložení se zadává přímo nebo směrem a vzdáleností, v tomto případě je tento způsob trochu upraven, aby více vyhovoval tomuto účelu. Je zde totiž možnost zadat vzdálenost i ve směru kolmém na vybraný směr. Pak ještě musíte výběrem kvadrantu určit, který roh průduchu bod vložení představuje. Pokud chcete nakreslit pole průduchů, zadejte počet a vzdálenost mezi nimi.

3.11 Symboly i11

Tato funkce umožňuje vkládat do výkresu bloky, které jsou nadefinovány jako symboly. Symboly jsou rozděleny do několika knihoven, každý symbol má jméno a náhled. Zvolit si můžete, zda se blo rozloží a jeho měřítko. Po potvrzení dialogu vyberete bod vložení a natočení symbolu.

o11

3.12 Ocelové profily i12

o12Tato funkce umožňuje vkládat do výkresu ocelové profily I, IPE, U, UE, UPE, HEA, HEB, L rovnoramenný i nerovnoramenný, trubky, uzavřené profily čtvercové i obdélníkové a trapézové plechy. Všechny válcované profily mají skutečný tvar i rozměry. Po vybrání typu zadáte jen bod a natočení profilu.

3.13 Výklenky i13

Tato funkce slouží k vytvoření ozubu nebo výklenku ve stěně. Vysvětlení, co který rozměr znamená, je na obrázku v dialogovém panelu. Můžete si zvolit, zda se vykreslí hrana (nika) nebo ne (ozub). Pracuje se pouze s hladinami stěn. Zadávání se provádí tak, ze se čárou přeškrtne ta strana stěny, ve které se má výklenek nakreslit. Pak se bodem určí, ve kterém kvadrantu, vzhledem k přeškrtnuté a pomocné čáře, leží.

o13

3.14 Ozub i14

Tato funkce slouží k vytvoření zubu v rohu stěny. To, co která vzdálenost představuje, je dobře vidět na obrázku v dialogovém panelu. Pracuje pouze s hladinami stěn. Princip zadání je takový, že vyberete 2 čáry tvořící příslušný roh.

o14

nevitesirady

Go to top