TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Externí reference (Xref)

Celý výkres můžete připojit k aktuálnímu výkresu jako externí referenci (xref). Při použití externí reference se změny v referovaném výkresu projeví v aktuálním výkresu.

Připojení externích referencí

Celý výkres můžete připojit k aktuálnímu výkresu jako externí referenci (xref). Při použití externích referencí se změny v referovaném výkresu projeví v aktuálním výkresu. Externí reference jsou připojené, ale ne přímo vložené do jiného výkresu. Proto můžete pomocí externích referencí vytvořit výkresy bez výrazného nárůstu velikosti výkresového souboru.

Pomocí externích referencí můžete:

    • Využít práci svých kolegů připojením výkresů a zachovat změny prováděné ostatními uživateli. Také je možné sestavit hlavní výkres z jednotlivých výkresů, které mohou být změněny při vývoji projektu.
    • Ujistit se, že je zobrazena poslední verze odkazovaného výkresu. Když otevřete výkres, systém automaticky znovu načte každou externí referenci, proto se projeví poslední stav odkazovaného výkresového souboru.
    • Zachovat odlišné názvy hladin, stylů kótování, textu a dalších pojmenovaných prvků ve výkresu a v odkazovaných výkresech.

Trvale sloučit (svázat) připojené externí reference s výkresem, jakmile je projekt kompletní a připraven k archivaci.

Výkres lze připojit jako externí referenci k více výkresům zároveň. A naopak více výkresů lze připojit jako externí reference k jednomu výkresu.

Uložená cesta použitá k nalezení externí reference může být absolutní (úplně zadaná), relativní (částečně zadaná) nebo žádná. Systém ignoruje jakékoliv proměnné atributy bloků obsažené v externí referenci. Externí reference musejí být objekty modelového prostoru. Mohou být připojeny v jakémkoliv měřítku, umístění a otočení.

Vložení a podložení externích referencí

Připojené externí reference lze vnořovat: to znamená, že můžete připojit externí referenci, která obsahuje další externí referenci.

Můžete připojit jakékoliv množství kopií externí reference, přičemž každá kopie může mít jinou pozici, měřítko a otočení.

Na následujícím obrázku výkres master.dwg odkazuje výkresy a.dwg a b.dwg. Výkres a.dwg odkazuje výkres c.dwg. Vzhledem k výkresu master.dwg je tedy výkres c.dwg vnořenou externí referencí.

zw224

Externí referenci také lze podložit na výkres. Na rozdíl od připojené externí reference není podložená externí reference zahrnuta, když je výkres připojen nebo podložen do jiného výkresu. Podložené externí reference jsou navrženy pro sdílení dat v síťovém prostředí. Při podložení externí reference je vidět, jak se výkres vztahuje k výkresům ostatních skupin beze změny výkresu připojením externí reference.

Na následujícím obrázku pracuje několik lidí s výkresy odkazovanými v master.dwg. Osoba pracující s a.dwg musí vidět práci vytvářenou osobou, která pracuje s b.dwg, ale nechce externí referenci b.dwg, protože by se soubor v master.dwg, objevil dvakrát. Místo toho uživatel podloží b.dwg, který není zahrnut, když a.dwg je odkazován výkresem master.dwg.

zw225

Relativní uložené cesty a vložené externí reference

Uložená cesta k externí referenci může být absolutní (úplně zadaná), relativní (částečně zadaná) nebo žádná. Relativní cesta vložené externí reference vždy odkazuje na umístění hostitele a ne aktuálně otevřeného výkresu.

Aktualizace připojených externích referencí

Pomocí volby Znovu načíst XREF můžete aktualizovat xref vždy, kdy je třeba zajistit použití nejnovější verze. ZWCAD při každém otevření výkresu znovu načte každou externí referejci, aby odrážela poslední verzi připojeného výkresu.

zw226

Při každé změně a uložení externě připojených výkresů v prostředí sítě mohou ostatní lidé novým načtením externí reference ihned získat přístup ke změnám. Pokud změníte umístění nebo složku výkresu externí reference, ujistěte se, že cestu k souboru udáváte pomocí volby Cesta.

Oznámení o změně externích referencí

Systém při připojení externích referencí k výkresu periodicky kontroluje, zda se připojené soubory od posledního načtení nebo nového načtení změnily.

Pokud se připojený soubor změnil, podle výchozího nastavení se u ikony externí reference v levém dolním rohu okna aplikace zobrazí bublinová zpráva. V této zprávě jsou uvedeny názvy až tří změněných připojených výkresů a (pokud jsou dostupné informace) jména všech osob pracujících na externích referencích.

Chování oznámení externí reference určuje systémová proměnná XREFNOTIFY.

zw227

Jakmile zpráva v bublině zmizí, k ikoně externí reference se přidá vykřičník. Při klepnutí na bublinu nebo ikonu externí reference se zobrazí Správce Xref.

ZWCAD implicitně kontroluje změny externích referencí každých pět minut. Počet minut mezi kontrolami můžete změnit nastavením proměnné systémového registru XNOTIFYTIME (setenv „XNOTIFYTIME“ „n“), kde n je číslo v rozsahu od 1 do 10080 (až 7 dní).

Při změně hodnoty XNOTIFYTIME je nutné zadat XNOTIFYTIME velkými písmeny.

Aktualizace externích referencí se zapnutým načítáním na požádání

Pokud je při načtení externí reference zapnuto načítání na požádání, připojený výkres nebo jeho kopie zůstane během aktuální relace otevřená. Jestliže znovu načtete externí referenci načtenou na požádání a proměnná XLOADCTL je nastavena na hodnotu 1, nikdo jiný nemůže získat přístup k připojenému výkresu. Pokud je proměnná XLOADCTL nastavena na hodnotu 2, systém načte dočasnou kopii nejpozději uložené verze připojeného souboru.

Úprava externích referencí

U souborů připojených výkresů lze provést několik operací včetně jejich připojení, aktualizace a odpojení.

Oříznutí externích referencí a bloků

Po připojení výkresu jako externí reference nebo vložení bloku můžete pomocí nástroje XCLIP definovat ořezávající hranice. Ořezávající hranice mohou definovat část bloku nebo externí reference a vypnout přitom zobrazení geometrie mimo hranice. Část externí reference nebo bloku uvnitř ořezávajících hranic zůstane viditelná a zbytek externí reference nebo bloku se stane neviditelným. Připojená geometrie se nezmění; upraví se pouze zobrazení externí reference.

Pomocí příkazu XCLIP je možné vytvořit nové ořezávající hranice, odstranit existující hranice nebo generovat objekt křivky shodný s vrcholy ořezávající hranice. Ořezávání externí reference lze můžete vypnout nebo zapnout. Jestliže je ořezávající hranice vypnutá, nezobrazí se hranice a celý xref bude viditelný v případě, že geometrie je na zapnuté a rozmrazené hladině. Pokud je ořezávající hranice vypnutá, stále ve skutečnosti existuje a můžete ji kdykoliv zapnout. Odstranění ořezávající hranice je však trvalé.

Po oříznutí externí reference nebo bloku jej můžete upravit, přesunout nebo kopírovat stejně jako neoříznutý xref nebo blok. Hranice se přesune s referencí. Pokud externí reference obsahuje vložené oříznuté externí reference, ve výkresu se budou jevit oříznuté. Jestliže je externí reference oříznuta, vložené externí reference se také oříznou.

Jestliže chcete zobrazit ořezávající hranici, můžete zapnout systémovou proměnnou XCLIPFRAME. Proměnná XCLIPFRAME určuje, zda je zobrazen rámeček ořezávající hranice. Pokud je ořezávající rámeček zapnutý (hodnota 1), můžete jej vybrat jako součást objektu a vytisknout.

Volby ořezávající hranice

Ořezávající hranici externí reference můžete určit jako pravoúhlé okno nebo polygonální hranici. Ořezávající hranici můžete také definovat výběrem křivky. Hranici je možné určit kdekoli ve 3D prostoru, ale vždy se použije rovinně k aktuálnímu USS. Jestliže je vybrána křivka, ořezávající hranice se použije v rovině této křivky.

Hloubka oříznutí

Je možné nastavit čelní a zadní roviny oříznutí pro externí reference. Chcete-li určit hloubku oříznutí, externí reference již musí obsahovat ořezávající hranici. Hloubka oříznutí se vždy vypočítá kolmo k ořezávající hranici. Při definování hloubky oříznutí budete vyzváni k určení čelního a zadního bodu nebo vzdálenosti vzhledem k oříznuté rovině. Hloubka oříznutí se použije rovnoběžně s ořezávající hranicí bez ohledu na aktuální USS.

zw228

Vázání externí reference do výkresu

Vázání externí reference do výkresu učiní z externí reference trvalou část výkresu, ne pouze externě připojený soubor. Pomocí volby Vázat příkazu XREF můžete vázat celou databázi výkresu externí reference, včetně všech jeho závislých pojmenovaných objektů (bloků, kótovacích stylů, hladin, typů čar a stylů textu).

Chcete-li předejít nečekané aktualizaci archivovaných výkresů pozdějšími změnami připojených výkresů, navažte externí reference k hotovému výkresu.

Odpojení externích referencí

Chcete-li z výkresu zcela odebrat externí reference, je nutné je odpojit. Smazáním externích referencí neodstraníte například definice hladiny asociované s těmito externími referencemi. Pomocí volby Odpojit můžete odebrat externí reference i všechny asociované informace.

Nastavení cest k externě připojeným výkresům

Název a cestu k souboru, které ZWCAD používá při načtení externí reference, si můžete zobrazit a upravit. Použijte tuto volbu v případě, že byl výkresový soubor externí reference od prvního připojení přesunut do jiného adresáře nebo byl přejmenován.

Můžete si vybrat ze tří typů cest, které se ukládají spolu s připojenou externí referencí: absolutní cesta, relativní cesta a žádná cesta.

Absolutní cesta

Absolutní cesta je plně zadaná struktura adresářů, které určuje umístění externí reference.

Absolutní cesta obsahuje písmena místního pevného disku nebo písmeno síťového disku. Je to nejpřesnější, ale také nejméně pružná možnost.

Relativní cesta

Relativní cesty jsou částečně určené cesty k adresáři, které přejímají aktuální písmeno disku nebo adresář výkresu. Jedná se o nejpružnější možnost, která umožňuje přesunout množinu výkresů z aktuálního disku na jiný disk používající stejnou strukturu adresářů.

Pokud je odkazovaný výkresový soubor umístěn na jiném lokálním pevném disku nebo na síťovém serveru, není volba relativní cesty k dispozici.

Konvence pro určení relativní cesty k adresáři jsou následující:

       • \: Hledat v kořenovém adresáři disku výkresu.
       • cesta: Z adresáře výkresu sledovat určenou cestu.
       • \cesta: Z kořenového adresáře sledovat určenou cestu.
       • .\cesta: Z adresáře hostitelského výkresu sledovat určenou cestu.
       • ..\cesta: Z adresáře výkresu se přesunout o úroveň výš a sledovat určenou cestu.
       • ..\..\cesta: Z adresáře výkresu se přesunout o dvě úrovně výš a sledovat určenou cestu.

Pokud výkres obsahující externí reference přesunete nebo uložíte jinam, na jiný místní pevný disk nebo jiný síťový server, je nutné upravit všechny relativní cesty, aby se přizpůsobily novému umístění výkresu, nebo přemístit odkazované soubory.

Žádná cesta

Jestliže s připojenou externí referencí nejsou uloženy informace o cestě, spustí se následující vyhledávání v tomto pořadí:

       • Aktuální adresář výkresu
       • Vyhledávací cesty definované na záložce Soubory v dialogovém okně Možnosti
       • Složka pro spuštění zadaná v systému Microsoft® Windows®

Použití volby Žádná cesta je užitečné při přesouvání množiny výkresů do jiné nebo neznámé struktury adresářů.

Úprava externích referencí na místě

Xref můžete upravit přímo na místě v aktuálním výkresu. Úpravou reference na místě můžete změnit referenci ve vizuálním kontextu aktuálních výkresu.

Úprava vybraných objektů v externích referencích a blocích

Pomocí úpravy reference na místě můžete upravit externí reference a znovu definovat definice bloku. Bloky a externí reference jsou považovány za reference. Úpravou reference na místě můžete upravit referenci ve visuálním kontextu aktuálního výkresu.

Při práci s externí reference můžete vybrat referenci, se kterou chcete pracovat, upravit její objekty a uložit změny do výkresu. Můžete dělat menší změny bez nutnosti přecházení mezi výkresy.

Ale pokud plánujete výrazně měnit referenci, otevřete výkres reference a upravte jej přímo v souboru. Použití úpravy reference na místě k větším změnám může značně zvýšit velikost aktuálního výkresového souboru během relace úpravy na místě.

Pochopení pracovní množiny

Pouze objekty, kterou jsou součástí vybrané reference, jsou k dispozici pro výběr v kreslicí oblasti. Systém dočasně extrahuje vybrané objekty z vybrané reference a zpřístupňuje je pro úpravu v aktuálním výkresu.

Úpravou nebo novým uložením množiny extrahovaných objektů nebo pracovní množiny můžete aktualizovat definici externí reference nebo bloku. Objekty, které tvoří pracovní množinu, jsou vizuálně rozlišeny od ostatních objektů ve výkresu. Všechny objekty v aktuálním výkresu s výjimkou objektů v pracovní množině nejsou aktivní.

Kontrola aktivity objektů

Při úpravě reference na místě je množina objektů, která je extrahována přímo z reference, zobrazena normálně. Všechny ostatní objekty ve výkresu, včetně objektů v aktuálním výkresu a ve všech referencích nepatřících k pracovní množině, nejsou aktivní. Toto chování určuje systémová proměnná XFADECTL. Hodnota označuje intenzitu zobrazení pro objekty, které nejsou v pracovní množině. Čím je hodnota proměnné XFADECTL vyšší, tím jsou objekty více neaktivní.

zw229

Použití panelu nástrojů Editace reference

Panel nástrojů Editace reference se zobrazí a aktivuje po výběru vložených objektů pro úpravu. Pomocí tlačítek na panelu nástrojů Editace reference můžete přidat do nebo odebrat objekty z pracovní množiny a také můžete zrušit nebo uložit změny reference. Pokud není panel nástrojů Editace reference ukotven, automaticky se po uložení nebo zrušení změn pracovní množiny vypne.

Přidání do nebo odebrání objektů z pracovní množiny

Při úpravě reference na místě můžete přidat objekty do nebo odebrat objekty z pracovní množiny.

Pokud se nový objekt vytvoří kvůli změnám provedeným objektům mimo pracovní množinu, nový objekt se nepřidá do pracovní množiny.

Jestliže je referenční objekt součástí pracovní množiny, můžete vybrat objekt pro úpravu i v případě, že je nakreslen na uzamknuté hladině v referenčním souboru. Hladinu objektu můžete odemknout a upravit objekt. Změny provedené objektu můžete uložit, ale stav hladiny zůstane v souboru reference stejný bez ohledu na to, zda je uzamknutá nebo ne.

Objekt, který odeberete z pracovní množiny, se při uložení změn přidá do výkresu a odebere z reference. Objekt, který přidáte do pracovní množiny, se při uložení změn odebere z výkresu a přidá do reference. Pokud vytvoříte nebo odstraníte objekty, automaticky do se přidají nebo odeberou z pracovní množiny. Jestliže například při úpravě reference na místě použijete příkaz ERASE, vymazané objekty se odeberou z pracovní množiny. Podle zobrazení objektu můžete určit, zda je v pracovní množině nebo ne; neaktivní objekt není v pracovní množině.

Uložení upravených externích referencí a bloků

Při úpravě reference bloku na místě můžete uložit nebo zrušit změny provedené referenci. Pokud změny uložíte, systém znovu vygeneruje výkres a vytvoří novou definici bloku. Jestliže změny zrušíte, pracovní množina se odstraní a reference bloku se vrátí do svého původní stavu.

Objekty v pracovní množině dědící vlastnosti, které nebyly původně definovány v externí reference, si ponechají nové vlastnosti. Externí reference například obsahuje hladiny A, B a C a výkres, který jej odkazuje, obsahuje hladinu D. Pokud se nové objekty nakreslí na hladině D během úpravy reference na místě a změny se uloží referenci, systém zkopíruje hladinu D do výkresu externí reference.

Jestliže odeberete objekty z pracovní množiny a uložíte změny, objekty se odstraní z reference a přidají do aktuálního výkresu. Změny objektů provedené v aktuálním výkresu (ne v externí reference nebo bloku) se nezruší. Pokud odstraníte objekt, který není v pracovní množině, objekt se neobnoví ani v případě, že zrušíte změny.

Pomocí příkazu UNDO, můžete vrátit výkres do původního stavu. Jestliže provedete nechtěnou změnu externí reference a pomocí příkazu REFCLOSE uložíte změny, je nutné pomocí příkazu UNDO vrátit všechny změny provedené během relace úpravy reference. Po vrácení všech načtených změn můžete pomocí příkazu REFCLOSE uložit změny a obnovit tak soubor externí reference do původního stavu.

Objekty v aktuálním výkresu, které dědí vlastnosti definované externí referencí, si ponechají tyto nové vlastnosti. Vlastnosti převzaté z výkresu externí reference jsou vázány k aktuálnímu výkresu. Například hladina externí reference s názvem SITE bude v aktuálním výkresu uvedena jako $#$SITE v případě, že je přiřazená k objektu, který není v pracovní množině. Pokud nastavíte systémovou proměnnou BINDTYPE na hodnotu 0, přidá se předpona $#$ k názvu reference v aktuálním výkresu. Jestliže nastavíte proměnnou BINDTYPE na hodnotu 1, názvy referencí se v aktuálním výkresu nezmění, budou stejné jako názvy vložených objektů.

Pokud upravíte a uložíte externí referenci na místě, původní náhled výkresu již nebude k dispozici, ledaže byste otevřeli a uložili připojený výkres.

Úprava externích referencí a bloků s vložením, OLE nebo atributy

Pokud externí reference a bloky obsahují vložené objekty, existují pro jejich úpravy z aktuálního výkresu určitá omezení.

Pokud má reference vybraná pro úpravu připojeny externí reference nebo definice bloků, reference a její vložené reference se zobrazí a budou k dispozici pro výběr v dialogovém okně Úprava reference. Vložené reference se zobrazí pouze v případě, že objekt vybraný pro výběr je součástí vložené reference. Pro úpravy můžete vybrat pouze jednu referenci najednou. Jestliže upravujete referenci obsahující OLE objekty, OLE objekty se zobrazí, ale není možné je vybrat pro úpravy.

Pokud je reference bloku s atributy vybrána pro úpravy, můžete zobrazit definice atributu v referenci a zpřístupnit je pro úpravy. Atributy se zviditelní a jejich definice se zpřístupní pro úpravy spolu s vybranou geometrií reference. Při uložení změn reference bloku se atributy původní reference nezmění. Nové nebo změněné definice atributu ovlivní pouze následující vložení bloku; atributy v existujících instancích bloku nebudou ovlivněny.

nevitesirady

Go to top