TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Tvorba rozvržení (výkresový prostor)

Výkresový prostor je prostředí rozvržení listu, kde lze zadat velikost listu, přidat rohové razítko, zobrazit více pohledů modelu a vytvořit kóty a poznámky k výkresu.

Přehled rozvržení

Ve výkresovém prostoru lze výkres skládat a definovat pohledy.

Karty rozvržení mají přístup k oblasti nazvané výkresový prostor. Ve výkresovém prostoru lze umístit rohové razítko, vytvořit objekty výřezu rozvržení ke zobrazení pohledu, kótovat objekty v modelu a přidat poznámky. Ve výkresovém prostoru představuje jedna jednotka výkresovou vzdálenost na tisknutém listu. Jednotky mohou být v milimetrech nebo palcích podle nastavení plotru.

Ve výchozím nastavení začíná nový výkres se dvěma kartami rozvržení nazvanými Layout1 a Layout2. Jestliže použijete výkres šablony nebo otevřete existující výkres, mohou být karty rozvržení ve výkresu nazvány jinak.

Pomocí jedné z následujících metod můžete vytvořit novou kartu rozvržení:

    • Přidejte novou kartu rozvržení bez nastavení a pak určete nastavení ve správci nastavení stránky.
    • Pomocí průvodce vytvořte kartu rozvržení a určete nastavení.
    • Zkopírujte kartu rozvržení a její nastavení z aktuálního výkresového souboru.
    • Importujte kartu rozvržení z existujícího souboru šablony výkresu (DWT) nebo výkresového souboru (DWG).
    • Klepnutím pravým tlačítkem na kartu rozvržení zobrazíte místní nabídku rozvržení s volbami.

Práce s modelovým a výkresovým prostorem

Karta Model nabízí přístup k neomezenému výkresovému prostoru nazvanému modelový prostor. V modelovém prostoru nakreslíte model v měřítku 1:1 a rozhodnete se, zda jedna jednotka představuje jeden milimetr, centimetr, palec, stopu, nebo jakoukoliv nejvhodnější nebo obvyklou jednotku.

Na kartě modelu můžete zobrazit a upravit objekty modelového prostoru. Kurzor nitkového kříže je aktivní v celé oblasti výkresu. V modelovém prostoru také můžete definovat pojmenované pohledy, které zobrazíte ve výřezech rozvržení.

zw209

Na kartě rozvržení můžete zobrazit a upravit objekty výkresového prostoru, například výřezy a rohová razítka. Kurzor nitkového kříže je aktivní v celé oblasti rozvržení.

zw210

Jestliže chcete posunout pohled a změnit viditelnost hladin, poklepáním do výřezu rozvržení získáte přístup k modelovému prostoru. Rámeček výřezu bude silnější a kurzor nitkového kříže je viditelný pouze v aktuálním výřezu.

zw211

Když pomocí karty výřezu připravujete výkres pro tisk, je třeba dodržet pořadí kroků. Navrhujete předmět výkresu na kartě modelu (v modelovém prostoru) a připravujete jej pro tisk na kartě rozvržení (ve výkresovém prostoru). Když připravujete rozvržení, používáte následující postup:

     • Vytvořte model na kartě Model.
     • Klepněte na kartu rozvržení.
     • Určete nastavení stránky rozvržení jako vykreslovací zařízení, velikost papíru, měřítko vykreslení a orientaci výkresu.
     • Vytvořte novou hladinu k použití s výřezy rozvržení.
     • Vytvořte výřezy rozvržení a umístěte je do rozvržení.
     • Nastavte orientaci, měřítko a viditelnost hladin pohledu v každém výřezu rozvržení.
     • Přidejte kóty a poznámky v rozvržení podle potřeby.
     • Vypněte hladinu obsahující výřezy rozvržení.
     • Vykreslete rozvržení.

Tvorba a úpravy výřezů rozvržení

V rozvržení lze vytvořit jeden výřez rozvržení, který odpovídá celkovému rozvržení, nebo více výřezů rozvržení. Po vytvoření výřezů můžete změnit jejich velikost a vlastnosti. Výřezy je možné podle potřeby přesunout.

Tvorba výřezů rozvržení

V rozvržení můžete vytvořit jeden výřez rozvržení, který odpovídá celkovému rozvržení, nebo více výřezů rozvržení. Po vytvoření výřezů můžete změnit jejich velikost a vlastnosti a podle potřeby je přesunout.

Je důležité vytvořit výřezy rozvržení na jejich vlastní hladině. Když se chystáte vykreslovat, můžete hladinu vypnout a vykreslit hladinu bez vykreslení hranic výřezů rozvržení.

U příkazu MVIEW máte několik možností tvorby jednoho nebo více výřezů rozvržení. Pomocí příkazů COPY a ARRAY můžete také vytvořit více výřezů rozvržení.

Tvorba jiných než obdélníkových výřezů rozvržení

Nový výřez s jinými než obdélníkovými hranicemi můžete vytvořit převedením objektu nakresleného ve výkresovém prostoru na výřez rozvržení.

Příkaz MVIEW nabízí dvě možnosti pomoci při definici výřezu nepravidelného tvaru.

Pomocí možnosti Objekt můžete vybrat uzavřený objekt, například kružnici nebo křivku vytvořenou ve výkresovém prostoru, k převedení na výřez rozvržení. Objekt, který definuje hranici výřezu, je asociován s vytvořeným výřezem.

Možnost Polygonální lze použít k tvorbě jiného než obdélníkového výřezu rozvržení zadáním bodů. Přesné pořadí je stejné jako přesné pořadí při tvorbě křivky.

Chcete-li potlačit zobrazení hranice výřezu rozvržení, měli byste vypnout hladinu jiného než obdélníkového výřezu místo jeho zmrazení. Jestliže je hladina jiného než obdélníkového výřezu zmrazena, nezobrazí se hranice, ale výřez není oříznutý.

Změna velikosti výřezů rozvržení

Jestliže chcete změnit tvar nebo velikost výřezu rozvržení, můžete pomocí uzlů upravovat vrcholy při úpravě jakéhokoliv objektu s uzly.

Oříznutí výřezů rozvržení

Pomocí příkazu VPCLIP můžete předefinovat výřez rozvržení. Chcete-li oříznout výřez rozvržení, můžete pomocí ukazovacího zařízení vybrat existující objekt k návrhu jako novou hranici nebo určit body nové hranice.

Určení viditelnosti ve výřezech rozvržení

Viditelnost objektů můžete určit ve výřezech rozvržení pomocí několika metod. Tyto metody slouží ke zvýraznění nebo skrytí různých prvků výkresu a ke zkrácení doby obnovení obrazovky.

Objekty obrazovky ve výřezech rozvržení

Řádkování umožní použití méně inkoustu při vykreslení objektu. Objekt se pak zobrazuje jinak na obrazovce a ve výkresu. Řádkování lze použít k rozlišení objektů ve výkresu beze změny barevných vlastností objektu. Chcete-li přiřadit hodnotu řádkování k objektu, je nutné přiřadit objektu styl vykreslení a definovat hodnotu řádkování v tomto stylu vykreslení.

Hodnotu řádkování lze přiřadit v rozsahu od 0 do 100. Výchozí nastavení, 100, znamená, že se nepoužije žádné řádkování a objekt se zobrazí s normální intenzitou inkoustu. Hodnota řádkování 0 znamená, že objekt neobsahuje žádný inkoust a proto je v tomto výřezu neviditelný.

Zapnutí nebo vypnutí výřezů rozvržení

Zobrazení velkého počtu aktivních výřezů rozvržení může ovlivnit výkon systému při obnovování obsahu každého výřezu rozvržení. Vypnutím některých výřezů rozvržení nebo omezením počtu aktivních výřezů můžete ušetřit čas. Následující obrázek zobrazuje výsledky vypnutí dvou výřezů rozvržení.

zw212

Nové výřezy rozvržení jsou ve výchozím nastavení zapnuty. Jestliže vypnete nepoužívané výřezy rozvržení, můžete kopírovat výřezy rozvržení bez čekání na obnovení každého z nich. Jestliže nechcete výřez rozvržení vykreslit, můžete jej vypnout.

Zmrazení určitých hladin ve výřezu rozvržení

Hlavní výhoda použití výřezů rozvržení je možnost volitelně zmrazit hladiny v každém výřezu rozvržení. Výsledkem je možnost zobrazení různých objektů v každém výřezu rozvržení.

Hladiny v aktuálních a budoucích výřezech rozvržení je možné zmrazit nebo rozmrazit bez ovlivnění ostatních výřezů. Zmrazené hladiny jsou neviditelné. Neobnovují se a nevykreslují. Na obrázku je v jednom z výřezů zmrazena hladina zobrazující terén .

zw213

Rozmrazení hladiny obnoví viditelnost. Nejjednodušší způsob zmrazení nebo rozmrazení hladin v aktuálním výřezu je pomocí správce vlastností hladiny.

Automatické zmrazení nebo rozmrazení hladin v nových výřezech rozvržení

Výchozí hodnoty viditelnosti lze nastavit pro určité hladiny ve všech nových výřezech rozvržení. Například můžete omezit zobrazení kót zmrazením hladiny KÓTY ve všech nových výřezech. Jestliže vytvoříte výřez, který vyžaduje kóty, můžete přepsat výchozí nastavení změnou nastavení v aktuálním výřezu. Změna výchozího nastavení nových výřezů neovlivní existující výřezy.

Tvorba nových hladin, které jsou zmrazeny ve všech výřezech rozvržení

Lze vytvořit nové hladiny, které jsou zmrazeny ve všech existujících a nových výřezech rozvržení. Pak lze rozmrazit hladiny v určených výřezech. Tato metoda umožňuje rychlou tvorbu nové hladiny, která je viditelná pouze v jednom výřezu.

Nastavení měřítka typů čar ve výřezech rozvržení

Měřítko typů čar ve výkresovém prostoru můžete nastavit podle jednotek výkresu prostoru, ve kterém byl vytvořen objekt nebo podle jednotek výkresového prostoru.

Po nastavení systémové proměnné PSLTSCALE lze mít stejné měřítko typu čáry pro objekty zobrazené s rozdílným faktorem měřítka v rozvržení a ve výřezu rozvržení. Například s proměnnou PSLTSCALE nastavenou na 1 (výchozí) nastavte aktuální typ čáry na čárkovanou a nakreslete čáru v rozvržení výkresového prostoru. V rozvržení vytvořte výřez s faktorem měřítka 1x, tento výřez rozvržení nastavte jako aktuální a nakreslete čáru pomocí stejného čárkovaného typu čáry. Čárkované čáry by měly vypadat stejně. Jestliže změníte faktor měřítka výřezu na 2x, měřítko typu čáry pro čárkovanou čáru v rozvržení a čárkovanou čáru ve výřezu rozvržení budou stejné bez ohledu na rozdíl ve faktoru měřítka.

Se zapnutou volbou PSLTSCALE můžete určit délky čárek pomocí příkazů LTSCALE a CELTSCALE. Na následujícím obrázku bylo změněno měřítko vzoru typů čar ve výkresu vlevo na stejné bez ohledu na měřítko pohledu. Ve výkresu vpravo odpovídá měřítko typů čar měřítku každého pohledu.

zw214

Otočení pohledů ve výřezech rozvržení

Celý pohled ve výřezu rozvržení můžete otočit změnou USS a pomocí příkazu PLAN. Pomocí příkazu USS můžete otočit rovinu XY v jakémkoliv úhlu kolem osy Z. Když zadáte příkaz PLAN, pohled se otočí tak, aby odpovídal orientaci roviny XY. Příkaz ROTATE otočí pouze jednotlivé objekty a neměl by se používat k otočení pohledu.

zw215

nevitesirady

Go to top