TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Práce s rastrovými obrázky

Ve výkresech ZWCADu je možné zobrazit a manipulovat s rastrovými obrázky a asociovanými cestami souborů.

Připojení, změna měřítka a odpojení rastrových obrázků

Do výkresových souborů lze přidávat nebo z nich odstraňovat rastrové obrázky, případně je možné měnit jejich relativní velikost.

Rastrové obrázky se skládají z obdélníkové mřížky s malými čtverečky, které se nazývají pixely. Například fotografie domu je tvořena pixely zbarvenými tak, aby znázorňovaly vzhled domu. Rastrový obrázek vždy ukládá pixely do specifické mřížky.

zw160

Rastrové obrázky je možné kopírovat, přesouvat nebo ořezávat. Obrázek můžete upravit pomocí uzlů, přizpůsobit jeho kontrast, oříznout jej obdélníkem či mnohoúhelníkem nebo jej použít jako ořezávající hranu pro oříznutí.

Formáty souborů obrázků

Mezi formáty souborů obrázků podporované ZWCADem patří nejběžnější formáty používané v hlavních oblastech tvorby technických obrázků: počítačové grafice, správě dokumentů, strojírenství, tvorbě map a geografických informačních systémech (GIS). Obrázky mohou být dvojtónové, šedé 8bitové, barevné 8bitové nebo barevné 24bitové.

Některé formáty souborů obrázků podporují obrázky s průhlednými pixely. Když je zapnuta průhlednost obrázku, rozpozná ZWCAD tyto průhledné pixely a umožní zobrazení grafiky ve výkresové oblasti přes tyto pixely. (U dvojtónových obrázků se jako průhledné berou pixely s barvou pozadí.) Průhledné obrázky mohou být ve stupních šedi nebo barevné.

Systém určí formát souboru podle jeho obsahu, nikoliv podle přípony.

Formáty souborů obrázků podporované ZWCADem:

Typ Popis a verze Přípona souboru
 BMP  Bitmapový formát pro Windows a OS/2  .bmp
 JFIF  nebo JPEG Joint Photographics Expert Group     .jpg nebo .jpeg
 PCX  Picture PC Paintbrush Picture  .pcx
 PNG  Portable Network Graphic  .png
TARGA      True Vision Raster-Based Data Format  .tga
 TIFF  Tagged Image File Format  .tif nebo .tiff
 GIF  Graphic Interchange Format  .gif

Připojení rastrových obrázků

Pomocí příkazu IMAGEATTACH lze připojit obrázek k aktuálnímu výkresu. Na obrázky se lze odkazovat a vkládat je do souborů výkresů, ale jen jako externí reference (xrefy), takže nejsou ve skutečnosti součástí souboru výkresu. Obrázek je k výkresu připojen pomocí cesty. Cesty připojených obrázků je možné kdykoliv změnit nebo odstranit.

Jakmile obrázek připojíte, můžete jej připojit několikrát, jako by to byl blok. Každé vložení má vlastní hranici oříznutí a nastavení světlosti, kontrastu, sytosti a průhlednosti.

Změna velikosti rastrových obrázků

Měřítko rastrového obrázku lze určit již při připojení obrázku tak, aby se měřítko geometrie v obrázku shodovalo s měřítkem geometrie ve výkresu. Výchozí měřítko obrázků je 1 a výchozí nastavení je bez jednotek. Soubor obrázku může obsahovat informaci o rozlišení v bodech na palec (DPI), která je určena způsobem nasnímání obrázku.

Jestliže obrázek obsahuje informace o rozlišení, systém spojí tuto informaci s měřítkem a systémovými jednotkami výkresu a určí tak velikost obrázku ve výkresu. Pokud je rastrový obrázek například oskenovaným plánem, kde 1 palec odpovídá 50 stopám nebo je v měřítku 1:600 a výkres je nastaven tak, že 1 jednotka znázorňuje 1 palec, vyberte v dialogovém okně Obrázek v části Měřítko volbu Určit na obrazovce. Chcete-li zadat měřítko, vypněte volbu Určit na obrazovce a do pole Měřítko zadejte hodnotu 600. Systém připojí obrázek s měřítkem, při kterém geometrie na obrázku odpovídá geometrii ve výkresu.

Když není u připojeného obrázku definována žádná informace o rozlišení, nastaví systém šířku rastrového obrázku na jednu jednotku. Po připojení souboru obrázku je tedy šířka obrázku v systémových jednotkách rovna měřítku rastrového obrázku.

Odpojení rastrového obrázku

Obrázky, které již nejsou ve výkresu třeba, můžete odpojit. Po odpojení se z výkresu odstraní všechny instance obrázku, definice obrázku se vymaže a propojení s obrázkem se odstraní. Samotný soubor obrázku tato operace nijak neovlivní.

Vymazání určité instance obrázku není to stejné jako odpojení obrázku. Chcete-li z výkresu odstranit propojení se souborem obrázku, je nutné obrázek odpojit.

Změny a správa rastrových obrázků

Hranice oříznutí a vlastnosti zobrazení rastrového obrázku lze měnit. Pomocí Správce obrázků můžete zobrazovat a upravovat rastrové obrázky a měnit cesty k souborům obrázků.

Zobrazení a skrytí hranic rastrového obrázku

Příkazem IMAGEFRAME můžete skrýt hranice obrázku. Skrytí hranic obrázku zabrání tisku a zobrazení hranic. Také je znemožněn výběr obrázku pomocí ukazovacího zařízení, takže obrázek nelze omylem posunout ani upravit.

Když je rámeček obrázku vypnutý, nelze obrázky vybírat pomocí voleb Označit a Okno příkazu SELECT.

Zobrazování a skrývání hranic obrázku ovlivní všechny obrázky připojené k výkresu.

zw161

Oříznutí rastrových obrázků

Rychlost překreslování lze zvýšit oříznutím obrázku tak, aby se zobrazovaly jen ty části obrázku, které mají být viditelné. Oříznutím lze definovat část obrázku, kterou chcete zobrazit a tisknout.

Ořezávající hranicí může být obdélník nebo dvojrozměrný (2D) mnohoúhelník s vrcholy uvnitř hranic obrázku. Každá instance obrázku může mít jen jednu ořezávající hranici. Různé instance stejného obrázku mohou mít různé hranice. Hranici oříznutého obrázku můžete měnit.

Oříznutý obrázek lze zobrazit pomocí ořezávající hranice nebo tuto hranici skrýt a zobrazit obrázek s jeho původními hranicemi. Ořezávající hranici obrázku můžete odstranit. Po odstranění ořezávající hranice se obrázek zobrazí s původní hranicí.

zw162

Změna jasu, kontrastu a sytosti rastrového obrázku

Pomocí příkazu IMAGEADJUST je možné nastavit jas, kontrast a sytost pro zobrazení i tisk, aniž by byl ovlivněn soubor původního rastrového obrázku a ostatní instance tohoto obrázku ve výkresu. Přizpůsobením jasu lze obrázek ztmavit nebo zesvětlit. Po přizpůsobení kontrastu jsou obrázky v nižší kvalitě lépe čitelné. Přizpůsobení sytosti slouží ke zlepšení viditelnosti geometrie přes obrázky a k tvorbě efektu vodotisku v tištěném výstupu.

U dvojtónových obrázků nelze jas, kontrast ani sytost přizpůsobovat. Sytost obrázků se při zobrazení snižuje k aktuální barvě pozadí a při tisku k bílé.

Změna barvy a průhlednosti dvojtónových rastrových obrázků

Dvojtónové rastrové obrázky se skládají jen z barvy popředí a barvy pozadí. Při připojení dvojtónového obrázku získají pixely popředí aktuální nastavení barvy. Kromě úprav, které lze provádět se všemi připojenými obrázky, lze u dvojtónových obrázků měnit barvu popředí a zapínat a vypínat průhlednost pozadí.

Dvojtónové obrázky a jejich hranice mají vždy stejnou barvu.

Zobrazení informací o rastrovém obrázku

Ve Správci obrázků lze zobrazit informace o obrázku jako seznam nebo jako strom.

Zobrazení seznamu

V seznamu jsou vypsány obrázky připojené k aktuálnímu výkresu, ale není určen počet jejich instancí. Je to výchozí zobrazení. V seznamu je zobrazen název souboru obrázku, stav (Načteno, Uvolněno nebo Nenalezeno), velikost souboru, typ souboru, datum a čas posledního uložení souboru a uložená cesta. Obrázky lze třídit podle kategorií klepnutím na záhlaví sloupců. Šířku sloupce je možné měnit přetažením jeho hranice vpravo nebo vlevo.

Pokud systém nemůže obrázek najít, je jeho stav v seznamu Nenalezeno. Nenalezený obrázek se ve výkresu zobrazí jen jako hranici i v případě, že je příkaz IMAGEFRAME nastavený jako vypnutý. Když je obrázek neodkazovaný, nejsou k obrázku připojeny žádné instance. Jestliže obrázek není načtený, je jeho stav Uvolněno. Obrázky se stavem Uvolněno ani Nenalezeno se ve výkresu nezobrazí.

Stromové zobrazení

V horní úrovni stromového zobrazení je seznam souborů obrázků v abecedním pořadí. Ve většině případů je soubor obrázku připojen přímo k výkresu a je vypsaný v horní úrovni. Pokud je však připojený obrázek obsažen v externí referenci nebo bloku, zobrazí systém další úrovně.

Zobrazení podrobností o souboru obrázku

Po klepnutí na tlačítko Podrobnosti se zobrazí náhled vybraného obrázku a podrobnosti o souboru obrázku včetně jeho názvu, uložené cesty, aktivní cesty (kde byl obrázek nalezen), data vytvoření souboru, velikosti souboru, typu souboru, barvy, barevné hloubky, velikosti obrázku (výšky a šířky v pixelech, rozlišení a výchozí velikosti).

Přiřazení popisných názvů rastrovým obrázkům

Názvy obrázků nemusí být nutně stejné jako názvy souborů obrázků. Při připojení obrázku k výkresu použije systém jako název obrázku název souboru bez přípony. Názvy obrázků jsou uloženy v tabulce symbolů, takže lze tyto názvy měnit, aniž by byl ovlivněn název souboru. Systém povoluje v názvech souborů obrázků až 255 znaků. Kromě písmen a číslic může název obsahovat mezery a další znaky, které systém Microsoft® Windows® ani ZWCAD nepoužívají k dalším účelům.

Když připojíte a vložíte obrázky se stejným názvem, ale pocházející ze dvou různých adresářů, připojí systém k jejich názvům čísla.

Změna cest souborů rastrových obrázků

Když otevřete výkres s připojeným obrázkem, zobrazí se cesta vybraného obrázku ve Správci obrázků v poli Obrázek nalezen v. Zobrazená cesta je aktuální cestou, ve které systém nalezl soubor obrázku. Cesta, ke které byl obrázek původně připojen, je zobrazena v poli Uložena v.

Když otevřete výkres obsahující obrázek, který se nenachází v umístění uložené cesty ani v žádné z definovaných cest pro vyhledávání, zobrazí se ve Správci obrázků v seznamu obrázků stav Nenalezeno a pole Obrázek nalezen v je prázdné.

Cestu lze z názvu souboru odstranit nebo určit relativní cestu úpravou cesty v poli Obrázek nalezen v a klepnutím na tlačítko Uložená cesta.

Načtení a uvolnění rastrových obrázků

Chcete-li zlepšit výkon, můžete uvolnit obrázky, které nejsou v relaci aktuálního výkresu třeba. Uvolněné obrázky se nezobrazí ani netisknou; zobrazí se jen hranice obrázku. Uvolnění obrázku nezmění jeho propojení. Pokud není dostatek paměti pro otevření více připojených obrázků ve výkresu, systém tyto obrázky automaticky uvolní.

V dialogovém okně Správce obrázků lze tlačítko Znovu načíst použít k opětovnému načtení uvolněného obrázku nebo aktualizaci načteného obrázku jeho opětovným načtením z určené cesty adresáře. Když po uvolnění obrázku výkres zavřete, systém při příštím otevření výkresu obrázek nenačte; je nutné jej znovu načíst.

Zvýšení rychlosti zobrazení rastrových obrázků

Chcete-li zvýšit rychlost zobrazení obrázků, můžete kvalitu jejich zobrazení změnit z výchozí vysoké kvality na nízkou. Obrázky v nízké kvalitě se někdy zobrazují poněkud zrnitě (podle typu souboru obrázku), ale zobrazují se rychleji než obrázky ve vysoké kvalitě.

Kvalitu obrázků lze při použití režimu True Color (24 nebo 32 bitů na pixel) u rastrových obrázků zvýšit výběrem nebo zrušením určitých voleb na kartě Zobrazení v dialogovém okně Možnosti. Když systém zobrazuje obrázky v optimální kvalitě, čas obnovení značně je delší. Jestliže chcete zvýšit výkon, snižte počet barev nastavení zobrazení systému při práci ve výkresu.

Překreslení je možné urychlit skrytím obrázků, které v relaci aktuálního výkresu nepotřebujete. Skryté obrázky se nezobrazí ani netisknou; zobrazí se jen jejich obrysy. Obrázek lze skrýt bez ohledu na uživatelský souřadný systém (UCS) v aktuálním výřezu.

Použití dělených obrázků

Dělené obrázky jsou malé části (série dlaždic) větších obrázků, které se načítají mnohem rychleji než nedělené obrázky. Když upravíte nebo změníte vlastnosti obrázku, systém překreslí jen upravenou část, čímž se značně zrychlí čas nutný k překreslení.

Vypnutí zvýraznění při výběru obrázků

Zvýraznění znázorňující výběr rastrového obrázku nebo rámečku obrázku lze zapínat a vypínat výběrem volby Zvýraznit pouze rámeček obrázku na kartě Zobrazení v dialogovém okně Možnosti. Nebo je možné nastavit přímo systémovou proměnnou IMAGEHLT. Implicitně je proměnná IMAGEHLT nastavena na hodnotu 0, takže se zobrazuje jen rámeček obrázku. Vypnutí zvýraznění celého obrázku zvýší výkon.

 

nevitesirady

Go to top