TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Šrafy, výplně a překrytí

Postup zvaný šrafování lze použít k vyplnění plochy vybraným vzorem nebo barvou V některých výkresech budete potřebovat použít překrývající se objekty k zakrytí existujících objektů prázdnou plochou nebo k vytvoření místa pro poznámky nebo skrytí detailů.

Přehled šrafovacích vzorů a výplní

Pomocí šrafování je možné plochu vyplnit určitým vzorem. Vzor se používá k rozlišení složek projektu nebo k označení materiálu, ze kterého se skládá objekt.

Můžete použít přednastavený šrafovací vzor, určit jednoduchý vzor čar pomocí aktuálního typu čáry nebo si vytvořit vlastní složitější šrafovací vzory.

Vybírat lze z několika způsobů určení hranic šrafování a je také možné nastavit, zda bude šraf automaticky přizpůsoben při změně hranice (asociativní šrafování). Kvůli snížení velikosti souboru je šrafovací vzor určen ve výkresové databázi jako jeden grafický objekt.

Přidání šrafovacích vzorů a výplní solidem

Přidat šrafovací vzory do výkresu můžete pomocí příkazu BHATCH. Pro šraf lze určit hranici, typ vzoru, vlastnosti vzoru a atributy.

Tvorba asociativního šrafování

Asociativní šrafování je aktualizováno při změně hranice. Při výchozím nastavení jsou plochy vytvořené pomocí příkazu BHATCH asociativní. Asociativnost šrafování je možné kdykoliv odstranit nebo použít příkaz HATCH k vytvoření neasociativního šrafování.

Při šrafování výkresu jsou celé nebo částečné objekty, které nejsou součástí hranice, ignorovány. Jestliže se čára šrafování setká s textem, atributem, tvarem nebo solidem vyplněným objektem a je-li objekt vybrán jako součást množiny hranic, bude systém šrafovat okolo objektu. Pokud tedy nakreslíte část koláčového grafu, popíšete ji textem a vyšrafujete, zůstane „ostrov“ čitelný. Automatické vyjmutí textu je možné přepsat.

Zvolení šrafovacího vzoru

Šrafovací vzory se používají k rozlišení složek objektů nebo ke znázornění materiálů objektu. Systém nabízí 14 šrafovacích vzorů, které odpovídají normám ISO. Při výběru vzoru ISO určujete tloušťku pera, která určuje tloušťku čar ve vzoru.

Na listu Šraf v dialogovém okně Hranice šrafu nebo Vyplnění zobrazuje pole Vzor názvy všech šrafovacích vzorů, které jsou určeny v textovém souboru icad.pat. Nové vzory je možné přidat do dialogového okna přidáním jejich definic do souboru icad.pat.

Omezení hustoty šrafovacího vzoru

Jestliže vytvoříte velmi husté šrafování, může systém šrafování odmítnout a zobrazit zprávu, že měřítko šrafování je příliš malé nebo že délka čárky je příliš krátká. Maximální počet čar šrafování lze omezit nastavením proměnné MaxHatch pomocí příkazu setenv MaxHatch X, kde X je číslo mezi 100 a 10000000 (deset milionů). Při změně hodnoty proměnné MaxHatch, je nutné zadat MaxHatch s velkými písmeny tak, jak je zobrazeno.

Úprava hranic šrafování

Kvůli velkému počtu kombinací objektů, které mohou být šrafovány, může úprava šrafované geometrie přinést nečekané výsledky. Vytvoříte-li šrafování, se kterým nejste spokojeni, je možné je zrušit, oříznout nebo odstranit a plochu znovu šrafovat.

Tvorba uživatelských šrafovacích vzorů

Vlastní šrafovací vzor je možné určit pomocí aktuálního typu čáry volbou Uživatelem definovaný vzor dialogového okna Hranice šrafu nebo Vyplnění nebo je možné vytvořit složitější šrafovací vzory.

Určení hranic šrafování

Šraf lze vytvořit výběrem objektu, který má být šrafován, nebo určením hranice a následně určením vnitřního bodu. Hranice šrafování může být kombinací objektů (úseček, oblouků, kružnic a křivek), které tvoří uzavřenou plochu. Hranici lze také určit definováním bodů. Jestliže šrafujete malé plochy ve složeném výkresu, můžete k urychlení procesu použít množiny hranic.

Uzavřené plochy uvnitř šrafované plochy se nazývají ostrovy. Můžete je vyšrafovat nebo ponechat tak jak jsou.

Pomocí příkazů BHATCH a HATCH lze šrafovat uzavřenou plochu nebo šrafovat uvnitř určené hranice. Příkaz BHATCH vytváří asociativní šrafy, které jsou aktualizovány při změně hranice.

Objekty mohou být šrafovány pouze pokud se nachází v rovině, která je rovnoběžná s rovinou XY aktuálního USS.

Nastavení šrafování ostrovů

Existují tři styly, kterými lze určit způsob, jak se budou ostrovy (uzavřené plochy uvnitř hranice šrafování) šrafovat: Normál, vnější, ignorovat.

Normál

Styl šrafování Normál (výchozí) šrafuje směrem dovnitř z vnější hranice. Jestliže proces šrafování narazí na vnitřní hranici, šrafování se vypne, dokud nenarazí na jinou hranici. Jestliže používáte styl šrafování Normál, zůstanou ostrovy nešrafované a ostrovy uvnitř ostrovů se vyšrafují tak, jak je zobrazeno dole.
zw153

Vnější

Styl šrafování Vnější šrafuje z vnější hranice směrem dovnitř a zastaví se na další hranici.

Ignorovat

Styl šrafování Ignorovat šrafuje celou uzavřenou plochu bez ohledu na vnitřní hranice.
zw154

Také je možné odstranit jakékoliv ostrovy ze šrafované plochy.
zw155

Určení hranic šrafování ve velkých výkresech

Při výchozím nastavení určuje hranice systém analýzou všech uzavřených objektů ve výkresu. Analýza hranic všech objektů, které jsou plně nebo částečně viditelné na obrazovce, může ve složitém výkresu vyžadovat spoustu času. Chcete-li šrafovat malou plochu složitého výkresu, můžete určit množinu objektů, která se nazývá množina hranic. Při určení vnitřního bodu uvnitř množiny hranic neanalyzuje systém objekty, které nejsou v této množině hranic obsaženy. Množiny hranic jsou také užitečné při různém používání šrafování na ostrovy v různých sekcích výkresu.

zw156

Vytvoření neohraničeného šrafování

Hranici šrafování lze určit pomocí příkazu HATCH určením bodů hranic a vyřazením hranice křivky.

Je například možné naznačit vyplnění velké plochy vzorem pomocí způsobu, kdy se vyplní pouze malá část této plochy tak, jak je zobrazeno na následujícím obrázku.

zw157

Výběr šrafovacích vzorů a výplní solidem

Je možné použít přednastavený šrafovací vzor a výplně solidem nebo si vytvořit vlastní šrafovací vzory.

Tvorba oblastí s výplní solidem

Oblasti s výplní solidem lze vytvářet pomocí následujících příkazů:

     • BHATCH: Provede šrafování jednolitým vzorem šrafu.
     • SOLID: 2D tělesa
     • PLINE, DONUT: Křivky s tloušťkou nebo prsteny

      zw158

Použití předdefinovaných šrafovacích vzorů

Šrafovací vzory se používají k rozlišení složek objektů nebo ke znázornění materiálů objektu. Systém nabízí 14 šrafovacích vzorů, které odpovídají normám ISO. Při výběru vzoru ISO určujete tloušťku pera, která určuje tloušťku čar ve vzoru.

Tvorba uživatelem definovaných šrafovacích vzorů

Kromě předdefinovaných šrafovacích vzorů lze definovat jednoduchý šrafovací vzor založený na aktuálním typu čáry. Vzor je možné definovat změnou úhlu a mezer čar šrafování.

Tvorba prázdné plochy k pokrytí objektů

Překrývající se objekty zakryjí existujících objekty prázdnou plochou a vytvoří místo pro poznámky nebo zakrytí detailů.

Objekt překrytí je mnohoúhelníková oblast zakrývající objekty ležící pod ní aktuální barvou pozadí.

Tato oblast je obklopena rámečkem, který lze při úpravách zapnout a při tisku vypnout.

Objekty překrytí je možné vytvářet určením mnohoúhelníkové oblasti posloupností bodů nebo převést na objekt překrytí uzavřenou křivku.

zw159

Požadavky a omezení

    • Pokud je k tvorbě objektu překrytí použita křivka, musí být tato křivka uzavřená, obsahovat jen čárové segmenty a mít nulovou šířku.
    • Vytvořením objektů překrytí v rozvržení výkresového prostoru lze překrýt objekty v modelovém prostoru. Aby však byl zajištěn správný tisk objektů překrytí, je nutné vypnout v dialogovém okně Tisk na kartě Nastavení vykreslování volbu VP tisknout poslední.
    • Protože se objekt překrytí podobá rastrovému obrázku, má i stejné požadavky na tisk: je třeba mít plotr podporující rastry s ovladačem ADI 4.3 pro rastry nebo systémovým ovladačem tiskárny.

nevitesirady

Go to top