TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Tvorba objektů

Tvorba a vkládaní bloků (symbolů)

Bloky pomáhají při opakovaném použití objektů ve stejném nebo jiném výkresu. Blok se skládá z jednoho nebo více objektů zkombinovaných tak, že tvoří jediný objekt.

Tvorba bloků

Blok může být složen z objektů nakreslených v několika hladinách s různými vlastnostmi barvy, typu čáry a tloušťky čáry. K tvorbě bloků lze využít několik metod:

     • Vytvoření definice bloku v aktuálním výkresu kombinací objektů
     • Vytvoření souboru výkresu a jeho pozdější vložení jako bloku do jiných výkresů
     • Vytvoření souboru výkresu s několika souvisejícími definicemi bloků, který slouží jako knihovna bloků

I když se blok vždy vloží do aktuální hladiny, reference bloku si zachová informace o původní hladině, barvě a typu čáry objektů obsažených v bloku. Je možné určit, zda si objekty v bloku ponechají původní vlastnosti nebo zda získají vlastnosti z nastavení barvy, typu čáry nebo tloušťky čáry z aktuální hladiny. Pomocí příkazu PURGE můžete z výkresu odstranit nepoužívané definice bloků.

zw90Po definování bloku ve výkresu můžete referenci na blok vložit do výkresu kolikrát chcete. Tato metoda je vhodná pro rychlou tvorbu bloků.

Každá definice bloku obsahuje název bloku, jeden nebo více objektů, hodnoty souřadnic základního bodu používaného pro vložení bloku a data všech přiřazených atributů.

Definice bloku na obrázku obsahuje název, PLUG_VALVE, čtyři úsečky a základní bod v průsečíku dvou úhlopříčných úseček.

Na obrázku je znázorněn typický postup tvorby definice bloku.

zw91

Tvorba vložených bloků

Reference bloků obsahující další bloky se nazývají vložené bloky. Používání bloků v blocích může zjednodušit organizaci definice složitého bloku.

Pomocí vložených bloků lze vytvořit jeden blok z několika částí. Jako blok můžete vložit například výkres mechanické sestavy obsahující pouzdro, držák a šroubové spoje, kde každý z těchto spojů je blokem složeným ze šroubu, podložky a matky. Nelze však vkládat bloky, které se odkazují samy na sebe.

zw92

Tvorba knihoven bloků

Sadu příbuzných definic bloků lze umístit do sady tak, že vytvoříte bloky ve stejném souboru výkresu. Soubory výkresů používané tímto způsobem jsou nazývány knihovny bloků nebo symbolů. Tyto definice bloků lze vkládat jednotlivě do libovolného výkresu, na kterém pracujete. Výkresy knihoven bloků se od ostatních výkresů liší jen způsobem, jakým se používají.

DesignCenter lze použít ke zobrazení a kopírování jednotlivých definic bloků z výkresů knihoven bloků (nebo jiných existujících výkresů) do aktuálního výkresu. DesignCenter nepřepíše existující definici bloku ve výkresu definicí z jiného výkresu.

Tvorba souborů výkresů, které se mají použít jako bloky

Jednotlivé soubory výkresu lze snadno vytvářet a spravovat jako zdroje definic bloků. Následně je můžete vkládat do dalších výkresů jako bloky.

zw93

Tvorba nového souboru výkresu

Pro tvorbu souborů výkresů existují dvě metody:

       • Uložení celého souboru výkresu pomocí příkazu SAVE nebo SAVEAS
       • Použití příkazu EXPORT nebo WBLOCK k vytvoření a uložení jen vybraných objektů z aktuálního výkresu do nového výkresu

Obě metody vytvoří běžný soubor výkresu, který lze vložit jako blok do kteréhokoliv jiného souboru výkresu. Pokud chcete vytvořit více verzí symbolu jako samostatné soubory výkresů nebo když chcete vytvořit soubor výkresu, aniž byste opustili aktuální výkres, použijte příkaz WBLOCK.

Změna základního bodu výkresů, které se mají použít jako bloky

Implicitně se jako základní bod souborů výkresů vkládaných jako bloky použije počátek GSS (0,0,0). Základní bod lze změnit otevřením původního výkresu a použitím příkazu BASE k určení jiného základního bodu pro vložení. Při příštím vložení bloku se použije nový základní bod.

Aktualizace změn v původním výkresu

Pokud po vložení upravíte původní výkres, nebudou mít změny žádný vliv na aktuální výkres. Jestliže předpokládáte, že se bude původní výkres měnit a chcete, aby se změny odrazily v aktuálním výkresu, můžete jej připojit jako externí referenci místo abyste jej vložili jako blok.

Použití objektů výkresového prostoru v blocích

Když vložíte výkres jako blok, nejsou zahrnuty objekty výkresového prostoru. Chcete-li objekty výkresového prostoru přenést do jiného výkresu, utvořte z těchto objektů blok nebo je uložte do samostatného souboru výkresu a potom vložte blok nebo soubor výkresu do jiného výkresu.

Řízení vlastností barvy a typu čáry v blocích

Objekty ve vloženém bloku si mohou zachovat původní vlastnosti, mohou získat vlastnosti z hladiny, do které jsou vloženy, nebo mohou získat vlastnosti nastavené ve výkresu jako aktuální. Když vložíte blok, barva, typ čáry a tloušťka čáry objektů v bloku si ponechají původní nastavení bez ohledu na aktuální nastavení výkresu. Je však možné vytvářet bloky s objekty, které získají aktuální nastavení barvy, typu čáry a tloušťky čáry. Tyto objekty mají plovoucí vlastnosti.

Existují tři volby, jak se zachází s vlastnostmi barvy, typu čáry a tloušťky čáry objektů po vložení reference bloku.

     • Objekty v bloku nezískají vlastnosti barvy, typu čáry a tloušťky čáry z aktuálních nastavení. Vlastnosti objektů v bloku se nezmění bez ohledu na aktuální nastavení. U této volby se doporučuje nastavit vlastnosti barvy, typu čáry a tloušťky čáry jednotlivě pro každý z objektů v definici bloku: Při tvorbě těchto objektů nepoužívejte nastavení barvy, typu čáry a tloušťky čáry DLEBLOK nebo DLEHLAD.
     • Objekty v bloku získají vlastnosti barvy, typu čáry a tloušťky čáry z barvy, typu čáry a tloušťky čáry přiřazené aktuální hladině. U této volby nastavte před tvorbou objektů, které se mají zahrnout do definice bloku, aktuální hladinu na 0 a nastavte barvu, typ čáry a tloušťku čáry na hodnotu DLEHLAD.
     • Objekty získají vlastnosti barvy, typu čáry a tloušťky čáry z aktuální barvy, typu čáry a tloušťky čáry, které jste nastavili explicitně, což znamená, že je nutné nastavit přepis barvy, typu čáry a tloušťky čáry přiřazené aktuální hladině. Pokud jste je explicitně nenastavili, načtou se tyto vlastnosti z barvy, typu čáry a tloušťky čáry přiřazené aktuální hladině. Při použití této volby je před vytvořením objektů, které mají být obsaženy v definici bloku, vhodné nastavit aktuální barvu a typ čáry na hodnotu DLEBLOK.

Vložení bloků

Při vložení bloku vytvořte referenci bloku a určete jeho umístění, měřítko a otočení. Měřítko reference bloku lze určit pomocí různých hodnot X, Y a Z.

zw94

Vložení souboru výkresu jako bloku

Při vložení celého souboru výkresu do jiného výkresu jsou informace výkresu kopírovány do tabulky bloku aktuálního výkresu jako definice bloku. Následná vložení připojují definici bloku s rozdílným nastavením umístění, měřítka a otočení, jak je zobrazeno na následujícím obrázku.

zw95

Vložení bloků z knihoven bloků

Do aktuálního souboru výkresu lze vložit jednu nebo více definicí bloků z existujícího souboru výkresu. Tento způsob zvolte při získávání bloků z výkresů knihoven bloků. Výkres knihovny bloků obsahuje definice bloků symbolů s podobnými funkcemi.

zw96

Vložení bloků v intervalech

Vložit bloky můžete také v intervalech podél vybraného geometrického objektu. Pomocí příkazu MEASURE vložte blok v zadaných intervalech. Pomocí příkazu MEASURE vložte blok v poměrných (rovnoměrně rozložených) intervalech.

Vložení bloků pomocí funkce DesignCenter

Vložte bloky z aktuálního výkresu pomocí funkce DesignCenter, poklepejte na blok a určete jeho umístění, měřítko a otočení. Bloky nelze přidat do výkresu, pokud je aktivní jiný příkaz a najednou lze vložit nebo připojit pouze jeden blok.

Modifikace definice a atributů bloku

Upravit lze definici bloku nebo referenci bloku, který je již vložen ve výkresu.

Modifikace definice bloku

Předefinování definice bloku ovlivní předchozí i budoucí vložení bloku v aktuálním výkresu a všech přidružených atributů.

Existují dva způsoby předefinování definice bloku:

       • Upravte definici bloku v aktuálním výkresu.
       • Upravte definici bloku ve zdrojovém výkresu a znovu ho vložte do aktuálního výkresu.

Modifikace definice bloku v aktuálním výkresu

Chcete-li upravit definici bloku, sledujte postup vytvoření nové definice bloku, ale zadejte název existující definice bloku. Tato operace nahradí existující definici bloku a všechny reference tohoto bloku ve výkresu jsou ihned aktualizovány, aby odpovídaly nové definici.

Chcete-li ušetřit čas, lze vložit a rozložit instanci původního bloku a potom použít výsledné objekty v tvorbě nové definice bloku.

Aktualizace definice bloku, který byl vytvořen v souboru výkresu

Definice bloků vytvořených v aktuálním výkresu vložením souboru výkresu nejsou při modifikaci původního výkresu automaticky aktualizovány. Pomocí příkazu INSERT aktualizujte definici bloku ze souboru výkresu.

Aktualizace definice bloku, který byl vytvořen ve výkresu knihovny (pokročilé)

Funkce DesignCenter™ nepřepíše existující definici bloku ve výkresu jinou definicí, která pochází z jiného výkresu. Chcete-li aktualizovat definici bloku, která pochází z výkresu knihovny, vytvořte samostatný soubor výkresu z bloku výkresu knihovny pomocí příkazu WBLOCK. Potom pomocí příkazu INSERT přepište definici bloku ve výkresu, který tento blok používá.

Odstranění definic bloků

Chcete-li zmenšit velikost výkresu, odstraňte nepoužívané definice bloků. Odstranit referenci bloku z výkresu lze jejím vymazáním; definice bloku však zůstane v tabulce definic bloků výkresu. Odstraňte nepoužívané definice bloků a zmenšete velikost výkresu pomocí příkazu PURGE.

Před vyčištěním definice bloku je nutné vymazat všechny reference bloku.

Rozložení reference bloku

Pokud je nutné upravit jeden nebo více objektů v blocích samostatně, lze rozložit referenci bloku na jednotlivé složky. Po provedení změn je možné:

        • Vytvořit novou definici bloku
        • Předefinovat existující definici bloku
        • Ponechat složky nezkombinované pro další použití

Automaticky rozložit reference bloků lze při jejich vložení výběrem možnosti Rozložit v dialogovém okně Vložit.

Modifikace atributů bloku

Upravit atributy v definicích bloků lze pomocí Správce atributů bloku. Například lze upravit následující:

       • Vlastnosti, které definují, jak jsou hodnoty přiřazeny k atributu, a zda jsou nebo nejsou přiřazené hodnoty viditelné v oblasti výkresu
       • Vlastnosti, které definují, jak je text atributu zobrazen ve výkresu
       • Vlastnosti, které definují hladinu, ve které je atribut a barvu, tloušťku a typ čáry atributu

Při výchozím nastavení se změny atributů, které provedete, použijí na všechny existující reference bloků v aktuálním výkresu. Jestliže jsou změnami ovlivněny konstantní atributy nebo vložené bloky s atributy, pomocí příkazu REGEN aktualizujte zobrazení těchto bloků v oblasti výkresu.

Při definování bloku pořadí, ve kterém vybíráte atributy, určuje pořadí, ve kterém budete vyzváni k informacím atributu při vložení bloku.

Definování atributů bloku

K blokům lze připojovat informace a později tyto informace extrahovat a vytvořit tak rozpisku nebo jinou zprávu.

Atribut je popisek neboli štítek, který připojuje data do bloku. Příkladem dat, které mohou být obsaženy v atributu, jsou názvy částí, ceny, komentáře a jména vlastníků. Štítek je ekvivalentem názvu sloupce v databázové tabulce. Následující obrázek zobrazuje štítky pro typ, výrobce, model a cenu.

zw97

Informace atributu extrahované z výkresu lze použít v tabulkovém procesoru nebo databázi k vytvoření kusovníku nebo rozpisky. S blokem lze spojit více než jeden atribut za předpokladu, že každý atribut má jiný štítek.

Kdykoli vložíte blok, který má proměnný atribut, budete vyzváni zadat data, která budou uložena s blokem. Bloky mohou používat také konstantní atributy (atributy, jejichž hodnoty se nemění). Konstantní atributy nepožadují hodnotu při vložení bloku. Atributy mohou být také „neviditelné“. Neviditelný atribut není zobrazen ani vykreslen; informace atributu je však ukládána v souboru výkresu a může být zapsána do souboru extrahování pro použití v databázovém programu.

Chcete-li vytvořit atribut, nejprve vytvořte definici atributu, která popisuje vlastnosti atributu. Vlastnosti zahrnují štítek (který je názvem identifikujícím atribut), výzvu zobrazenou při vložení do bloku, informaci hodnoty, formátování textu, umístění, a libovolné volitelné režimy (Neviditelný, Konstantní, Ověřovaný a Přednastavený).

Po tvorbě definice atributu lze vytvořením bloku pomocí příkazu BLOCK vybrat definici atributu jako jednu z objektů. Kdykoli pak vložíte blok, budete vyzváni textem, který pro atribut určíte. Pro každé nové vložení bloku lze určit jinou hodnotu pro atribut.

Chcete-li společně použít několik atributů, definujte je a potom je zahrňte do stejného bloku.

Pokud se chystáte extrahovat informace atributu pro použití v kusovníku, lze zachovat seznam vytvořených štítků atributu. Tuto informaci štítku budete potřebovat při tvorbě souboru šablony atributu.

Úprava definice atributu

Před spojením definice atributu s blokem ji upravte pomocí příkazu DDEDIT. Lze změnit štítek, výzvu a výchozí hodnotu.

Připojení atributů do bloků

Atributy do bloku lze připojit při definování nebo předefinování tohoto bloku. Při výzvě k výběru objektů pro zahrnutí do definice bloku, zahrňte do výběrové množiny atributy, které chcete připojit do bloku.

Pořadí, ve kterém vybíráte atributy, určuje pořadí, ve kterém budete požádáni o informace atributu při vložení bloku. Pořadí výzev atributů je obvykle stejné jako pořadí, ve kterém jste vybrali atributy při tvorbě bloku.

Samostatné atributy

Pokud jsou definovány samostatné atributy a je uložen výkres, soubor výkresu lze vložit do jiného výkresu. Při vložení výkresu budete požádáni o hodnoty atributů.

Extrahování dat atributů bloku

Pomocí vylepšené extrakce atributů můžete extrahovat informace atributů z výkresu a vytvořit samostatný textový soubor, který lze použít s databázovým softwarem. Tato vlastnost je užitečná pro tvorbu kusovníků s informacemi již zadanými ve výkresové databázi. Extrahování informací atributů neovlivní výkres. Chcete-li extrahovat informace atributů, je nutné:

     • Vytvořit definici atributů a zadat hodnoty pro atributy při tvorbě bloku
     • Vytvořit soubor šablony a potom extrahovat informace atributů do textového souboru

Pokud se chystáte extrahovat informace atributů do souboru DXF, je nutné nejprve vytvořit soubor šablony atributů.

Tvorba souboru šablony extrahování atributů

Před extrahováním informací atributů je nutné vytvořením ASCII souboru šablony definovat strukturu souboru, který bude obsahovat extrahované informace atributů.

Soubor šablony obsahuje informace o názvu štítku, typu dat, délce pole a počtu desetinných míst dat, která chcete extrahovat. Každé pole v souboru šablony extrahuje informace z referencí bloků ve výkresu. Každý řádek v souboru šablony určuje jedno pole, které bude zapsáno do souboru atributů včetně názvu pole, šířky jeho znaků a přesnosti. Každý záznam v souboru atributů zahrnuje všechna určená pole v pořadí daném souborem šablony.

Následující soubor šablony zahrnuje 15 možných polí. N znamená číslo, C znamená znak, www znamená 3ciferné číslo pro celkovou šířku pole a ddd znamená 3ciferný počet desetinných míst.

BL:NAME Cwww000 (Název bloku)
BL:LEVEL Nwww000 (Úroveň vložení bloku)
BL:X Nwwwddd (Souřadnice X bodu vložení bloku)
BL:Y Nwwwddd (Souřadnice Y bodu vložení bloku)
BL:Z Nwwwddd (Souřadnice Z bodu vložení bloku)
BL:NUMBER Nwww000 (Čítač bloku; stejný pro příkaz MINSERT)
BL:HANDLE Cwww000 (Index bloku; stejný pro příkaz MINSERT)
BL:LAYER Cwww000 (Název hladiny vložení bloku)
BL:ORIENT Nwwwddd (Úhel otočení bloku)
BL:XSCALE Nwwwddd (Měřítko X)
BL:YSCALE Nwwwddd (Měřítko Y)
BL:ZSCALE Nwwwddd (Měřítko Z)
BL:XEXTRUDE Nwwwddd (Složka X směru vysunutí bloku)
BL:YEXTRUDE Nwwwddd (Složka Y směru vysunutí bloku)
BL:ZEXTRUDE Nwwwddd (Složka Z směru vysunutí bloku)
numeric Nwwwddd (Štítek atributu čísla)
character Cwww000 (Štítek atributu znaku)

Soubor šablony může zahrnovat libovolné nebo všechny vypsané názvy polí BL:xxxxxxx, musí však obsahovat alespoň jedno pole štítku atributu. Pole štítků atributů určují, které atributy, a tedy i které bloky jsou zahrnuty v souboru extrahování atributů. Jestliže blok obsahuje některé, ale ne všechny z určených atributů, hodnoty pro chybějící se vyplní prázdným místem nebo nulami podle toho, zda je pole polem znaků nebo čísel. Komentáře nesmí být v souboru šablony atributů zahrnuty.

zw98Obrázek zobrazuje příklad typu informací, které chcete extrahovat včetně názvu bloku, výrobce, čísla modelu a ceny.

Pole   Znaková (Z) nebo číselná (Č) data   Maximální délka pole   Desetinná místa
Název bloku  Z  040  000
Výrobce  Z  006  000
Model  Z  006  000
Cena  Č  006  002

Lze vytvořit libovolný počet souborů šablony podle toho, jak budete používat data. Každý řádek souboru šablony určuje jedno pole, které bude zapsáno v souboru extrahování atributů.

Sledujte tyto dodatečné pokyny:

       • Umístěte mezeru mezi štítek atributu a znaková nebo číselná data. Mezeru zadejte pomocí mezerníku, nikoli klávesou TAB.
       • Na konci každého řádku včetně posledního stiskněte klávesu ENTER.
       • Každý soubor šablony extrahování atributů musí zahrnovat alespoň jedno pole štítku atributů, avšak stejné pole se může vyskytovat v souboru pouze jednou.

Následuje vzorový soubor šablony.

BL:NAME C008000 (Název bloku, 8 znaků)
BL:X N007001 (souřadnice X, formát nnnnnn.d)
BL:Y N007001 (souřadnice Y, formát nnnnnn.d)
SUPPLIER C016000 (Název výrobce, 16 znaků)
MODEL C009000 (Číslo modelu, 9 znaků)
PRICE N009002 (Cena jednotky, formát nnnnnnnn.dd)

Kód formátu pro číselné pole zahrnuje desetinnou tečku v celkové šířce pole. Například minimální šířka pole k umístění čísla 249.95 by byla 6 a byla by popsána jako N006002. Pole znaků nevyužívá poslední tři číslice kódu formátu.

Tvorba souboru extrahování atributů

Po vytvoření souboru šablony lze extrahovat informace atributů pomocí jednoho z následujících formátů:

       • Čárkami oddělený formát (CDF): Tento formát vytváří soubor obsahující jeden záznam pro každou referenci bloku ve výkresu. Čárka odděluje pole každého záznamu a jednoduché uvozovky ohraničují pole znaků. Některé databázové aplikace mohou přímo číst tento formát.
       • Mezerami oddělený formát (SDF): Tento formát také vytváří soubor obsahující jeden záznam pro každou referenci bloku ve výkresu. Pole každého záznamu mají pevnou šířku a nevyužívají oddělovače polí ani oddělovače znakových řetězců. Operace dBASE III Copy . . . SDF také vytváří soubory formátu SDI. Operace Append From . . . SDF může číst soubor ve formátu dBASE IV, který uživatelský program napsaný jazykem FORTRAN může snadno zpracovat.
       • Formát výměny výkresů (DXF): DXF vytváří podmnožinu formátu výměny výkresů obsahující pouze referenci bloku, atribut a zakončovací objekty. Tato možnost nevyžaduje šablonu extrahování atributů. Přípona souboru .dxx odlišuje soubor extrahování ve formátu DXF od běžných souborů DXF.

Použití souboru extrahování atributů

Soubor extrahování atributů vypíše hodnoty a další informace pro štítky atributů, které jste určili v souboru šablony.

Pokud určíte formát CDF pomocí vzorové šablony, výstup může být následující:

‚DESK‘, 120.0, 49.5, ‚ACME INDUST.‘, ‚51-793W‘, 379.95
‚CHAIR‘, 122.0, 47.0, ‚ACME INDUST.‘, ‚34-902A‘, 199.95
‚DESK‘, -77.2, 40.0, ‚TOP DRAWER INC.‘, ‚X-52-44‘,249.95

Při výchozím nastavení je pole znaků ohraničeno jednoduchými uvozovkami (apostrofy). Výchozím oddělovačem pole je čárka. Přepsat tato výchozí nastavení lze pomocí následujících dvou záznamů šablon:

C:QUOTE c (Oddělovač řetězce znaků)
C:DELIM c (Oddělovač pole)

První neprázdný znak za názvem pole C:QUOTE nebo C:DELIM se stává příslušným oddělovacím znakem. Pokud například chcete ohraničit řetězce znaků dvojitými uvozovkami, zahrňte do souboru šablony extrahování atributů následující řádek:

C:QUOTE ‘‘

Jako oddělovač řetězce nesmí být nastaven znak, který se může vyskytovat v poli znaků. Podobně nesmí být jako oddělovač pole nastaven znak, který se může vyskytovat v číselném poli.

Pokud určíte formát SDF pomocí vzorové šablony, soubor se může podobat následujícímu příkladu.

(NÁZEV) (X) (Y) (DODAVATEL) (MODEL) (CENA)
 ZWCAD 120.0   49.5 TECHSOFT s.r.o.  2012  600.19
 POČÍTAČ     120.0     47.0 TECHSOFT s.r.o.   Intel i7  400.26
 SERVER -77.2  40.0 TECHSOFT s.r.o.   iSS 2012    800.69

 Pořadí polí odpovídá pořadí polí v souborech šablon. Tyto soubory lze použít v jiných aplikacích, například tabulkových procesorech, kde lze data třídit a pracovat s nimi podle potřeby.

Vložené bloky

Řádek BL:LEVEL v souboru šablony informuje o úrovni vložení reference bloku. Blok, který je vložený ve výkresu, má úroveň vložení 1. Reference bloku, která je součástí jiného bloku, má úroveň vložení 2 atd.

Pro referenci vloženého bloku hodnoty souřadnic X, Y, Z, měřítka, směr vysunutí a úhel otočení odpovídají skutečnému umístění, velikosti, orientaci a otočení vloženého bloku v globálním souřadnicovém systému.

V některých složitých případech reference vložených bloků nemohou být správně představovány pouze měřítkem a úhlem otočení, například pokud je reference vloženého bloku otočena ve 3D. V tomto případě jsou měřítko a úhel otočení v záznamu extrahovaného souboru nastaveny na nulu.

Zpracování chyb

Pokud pole není dostatečně široké pro data, která do něj mají být umístěna, data jsou oříznuta a zobrazí se následující zpráva:

** Přetečení pole v záznamu

Pokud například existuje pole BL:NAME s šířkou 8 znaků a blok ve výkresu má název dlouhý 10 znaků.

nevitesirady

Go to top