TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Nastavení vlastností objektů

Přehled vlastností objektů

Každý objekt, který nakreslíte, má určité vlastnosti. Některé vlastnosti jsou obecné a platí pro většinu objektů; například hladina, barva, typ čáry a styl vykreslování. Jiné vlastnosti jsou specifické pro objekt; například vlastnosti kružnice (kruhu) jsou poloměr a obsah, vlastnosti úsečky jsou délka a úhel.

Většina obecných vlastností může být přiřazena objektu podle hladiny nebo přímo.

Když je vlastnost nastavena na hodnotu DLEHLAD, objektu je přiřazena stejná hodnota jako hladině, ve které je nakreslen. Když je vlastnost nastavena na určitou hodnotu, tato hodnota přepíše hodnotu nastavenou pro hladinu. Pokud je například úsečce nakreslené v hladině 0 přiřazena barva DLEHLAD a hladině 0 je přiřazena barva červená, bude úsečkačervená. Pokud je úsečce nakreslené v hladině 0 přiřazena barva modrá a hladině 0 je přiřazena barva červená bude úsečka modrá.

Zobrazení a změna vlastností

Aktuální vlastnosti jakéhokoliv objektu ve výkresu je možné zobrazit a změnit následujícími způsoby:

    • Otevřít paletu Vlastnosti a zobrazit a změnit nastavení pro všechny vlastnosti objektu.
    • Zobrazit a změnit nastavení v seznamu hladin na panelu nástrojů Hladiny a seznamech barvy, typu čáry, tloušťky čáry a stylu vykreslování na panelu nástrojů Vlastnosti.
    • Použít příkaz LIST k zobrazení informací v textovém okně.
    • Použít příkaz ID k zobrazení umístění souřadnic.

Použití palety Vlastnosti

Paleta Vlastnosti obsahuje aktuální nastavení pro vlastnosti vybraného objektu nebo sady objektů.

Když je vybrán víc než jeden objekt, paleta Vlastnosti zobrazí pouze ty vlastnosti, které jsou všem objektům ve výběrové množině společné. Když nejsou vybrány žádné objekty, paleta Vlastnosti zobrazí pouze obecné vlastnosti aktuální hladiny, název tabulky stylu vykreslování připojené k hladině, vlastnosti pohledu a informace o USS.

Poklepáním na většinu objektů se zobrazí paleta Vlastnosti, výjimkami jsou bloky, atributy, šrafy, gradientové výplně, křivky a xrefy. Pokud poklepete na některý z těchto objektů, zobrazí se místo palety Vlastnosti dialogové okno specifické pro objekt.

Kopírování vlastností mezi objekty

Pomocí příkazu Kopírovat vlastnosti je možné kopírovat některé nebo všechny vlastnosti jednoho objektu na jiné objekty. Mezi typy vlastností, které mohou být kopírovány, patří například:

    • barva
    • hladina
    • typ čáry
    • měřítko typu čáry
    • tloušťka čáry
    • styl vykreslování
    • 3D tloušťka

Při výchozím nastavení jsou všechny použitelné vlastnosti automaticky zkopírovány z prvního objektu, který vyberete, na jiné objekty. Pokud nechcete, aby byly určité vlastnosti kopírovány, použijte volbu nastavení k potlačení kopírování této vlastnosti. Volbu Nastavení lze zvolit kdykoliv v průběhu příkazu.

zw10

Práce s hladinami

Hladiny jsou jako průhledné listy, ve kterých organizujete a seskupujete různé druhy výkresových informací

Přehled hladin

Hladiny se používají k seskupování informací ve výkresu podle funkce a použití standardů typů čar, barev apod.

zw11Vytvořením hladin lze asociovat podobné typy objektů jejich přiřazením ke stejné hladině. Je například možné umístit konstrukční čáry, text, kóty a nadpisové bloky na samostatné hladiny. Poté lze nastavit:

     • Zda jsou objekty v hladině viditelné v jakémkoliv výřezu
     • Zda a jak jsou objekty vykreslovány
     • Která barva je přiřazena ke všem objektům na hladině
     • Který výchozí typ čáry a tloušťka čáry je přiřazena ke všem objektům na hladině
     • Zda mohou být objekty v hladině upraveny

Každý výkres zahrnuje hladinu nazvanou 0. Hladina 0 nemůže být odstraněna ani přejmenována. Doporučuje se vytvořit několik nových hladin a uspořádat do nich data výkresu, nikoliv vytvořit celý výkres na hladině 0.

Nastavení viditelnosti objektů v hladině

Určením, které objekty budou zobrazovány nebo vykreslovány, lze snížit vizuální složitost výkresu a zlepšit zobrazení.

Vypnutí nebo zmrazení hladin je užitečné, pokud potřebujete mít volný výhled při práci na detailech nebo nechcete vykreslovat detaily (například referenční čáry). Vypnutí nebo zapnutí zmrazení hladin zvolte podle způsobu práce a podle velikosti výkresu.

Zapnout/vypnout. Objekty na vypnutých hladinách jsou neviditelné, při použití příkazu HIDE však skrývají objekty. Při zapnutí a vypnutí hladin není výkres regenerován.

Zmrazit/rozmrazit. Objekty na zmrazených hladinách jsou neviditelné a neskrývají žádné jiné objekty. Rozmrazení jedné nebo více hladin způsobuje regeneraci výkresu. Zmrazení a rozmrazení hladin trvá déle než zapínání a vypínání hladin.

V rozvržení (výkresový prostor) lze zviditelnit některé hladiny pouze v určitých výřezech.

Přiřazení výchozí barvy a typu čáry k hladině

Každá hladina má asociované vlastnosti (například barva a typ čáry), které převezmou všechny objekty v této hladině. Pokud je například v poli Barva na panelu nástrojů Vlastnosti nastaveno na DLEHLAD, bude barva nových objektů určena podle nastavení barvy pro hladinu ve Správci vlastností hladin.

Když v poli Barva nastavíte určitou barvu, bude tato barva použita pro všechny nové objekty a přepíše výchozí barvu aktuální hladiny. To stejné platí pro nastavení položek Typ čáry, Tloušťka čáry a Styl vykreslování na panelu nástrojů Vlastnosti.

Nastavení DLEBLOK by mělo být používáno pouze pro tvorbu bloků.

Nastavení možnosti upravování objektů v hladině

Objekty v zamknuté hladině nelze upravit, dokud tuto hladinu odemknete. Zamykání hladin snižuje možnost náhodné změny objektů. V uzamknutých hladinách lze použít uchopení objektů a provádět další operace, které nemění tyto objekty.

Vytvoření a pojmenování hladin

Seskupováním objektů do hladin je možné nastavit jejich zobrazení a provádět rychle a efektivně požadované změny .

Pro každé logické seskupení (například stěny nebo kóty) lze vytvořit a pojmenovat hladiny a těmto hladinám přiřadit společné vlastnosti. Seskupováním objektů do hladin je možné nastavit jejich zobrazení a provádět změny rychle a efektivně.

Počet hladin, které vytvoříte ve výkresu a počet objektů, které vytvoříte pro každou hladinu je prakticky neomezen. Hladiny jsou obvykle určené pro každé logické seskupení (například stěny nebo kóty). Hladiny mohou mít alfanumerické názvy dlouhé až 255 znaků. V některých případech jsou zvolené názvy hladin určeny firemními, průmyslovými nebo klientskými standardy.

Správce vlastností hladin třídí hladiny abecedně podle názvu. Jestliže organizujete své vlastní schéma hladin, pojmenovávejte hladiny pečlivě. Pojmenováním hladin pomocí předpon umožňuje použití náhradních znaků ve filtrech názvů hladin.

Výběr hladiny pro kreslení

Aktuální hladina může být výchozí hladina (0) nebo hladina, kterou vytvoříte a pojmenujete. Při kreslení jsou nově vytvořené objekty umístěny na aktuální hladinu. Z jedné hladiny na jinou se přepíná nastavením jiné hladiny na aktuální; všechny následující objekty, které vytvoříte, budou spojené s novou aktuální hladinou a použijí její barvu, typ čáry a jiné vlastnosti.

Hladinu nelze nastavit na aktuální, pokud je zmrazená závislá na externí referenci (xref).

Odstranění hladin

Nepoužívané hladiny lze odstranit z výkresu pomocí příkazu PURGE nebo v rámci Správce vlastností hladin.

Změna nastavení hladin a vlastností hladin

Je možné změnit název hladiny i její vlastnosti a přeřadit objekty z jedné hladiny do jiné.

Protože je vše ve výkresu spojené s hladinami, je pravděpodobné, že v průběhu plánování a vytváření výkresu bude nutné změnit obsah a zobrazení hladin.

Přiřazení objektu k jiné hladině je užitečné, pokud vytvoříte objekt na špatné hladině a rozhodnete se změnit organizaci hladin. Pokud nebyly barva, typ čáry a jiné vlastnosti zadány explicitně, získá objekt, který přiřadíte jiné hladině, vlastnosti této hladiny.

Vlastnosti hladiny lze změnit ve Správci vlastností hladin a v seznamu hladin na panelu nástrojů Hladiny. Chcete-li změnit nastavení, klepněte na příslušné ikony. Názvy a barvy hladin lze změnit pouze ve Správci vlastností hladin, ne v seznamu hladin.

Filtrování a setřídění seznamu hladin

Je možné nastavit, které názvy hladin budou vypsány ve Správci vlastností hladin a setřídit je podle názvu nebo vlastnosti (například barva nebo viditelnost).

Filtr vlastností hladin se určuje v dialogovém okně Filtry hladin, kde je možné vybrat vlastnosti, které chcete mít v definici filtru:

     • Zda jsou hladiny nastaveny na vykreslování
     • Názvy, barvy, typy čar a styly vykreslování hladin
     • Zda jsou hladiny zamknuté nebo odemknuté
     • Zda jsou hladiny zapnuté nebo vypnuté
     • Zda jsou hladiny zmrazené nebo rozmrazené v aktuálním výřezu nebo ve všech výřezech
     • Zda se hladiny používají

K filtrování hladin podle názvů se používají náhradní znaky. Pokud chcete například zobrazit pouze hladiny, které začínají písmeny čtvr, zadejte čtvr*.

Filtr hladin můžete také obrátit. Jsou-li například všechny informace o plánu místa ve výkresu obsaženy ve více hladinách, které mají v názvech slovo „místo“, je možné zobrazit všechny informace kromě informací o plánu místa vytvořením definice filtru, který filtruje hladiny podle názvu (*místo*) a aktivováním funkce Invertovat filtr.

Stromové zobrazení ve Správci vlastností hladin zobrazuje výchozí filtry hladin a pojmenované filtry, které vytvoříte a uložíte v aktuálním výkresu. Ikona vedle filtru hladin označuje typ filtru. Jsou zobrazeny tři základní filtry:

     • Vše. Zobrazí všechny hladiny v aktuálním výkresu.
     • Všechny používané. Zobrazí všechny hladiny, ve kterých jsou objekty nakreslené v aktuálním výkresu.
     • Xref. Pokud jsou xrefy připojené k výkresu, zobrazí všechny hladiny, na které odkazují jiné výkresy.

Jakmile byl pojmenován a určen filtr hladin, je možné jej vybrat ve stromovém zobrazení tak, aby zobrazoval hladiny v seznamu. Filtr lze také použít na panel nástrojů Hladiny tak, že seznam hladin bude zobrazovat pouze hladiny v aktuálním filtru.

Třídění hladin

Klepnutím na záhlaví sloupce ve Správci vlastností hladin seřadíte hladiny podle vlastností v tomto sloupci. Názvy hladin lze seřadit v vzestupném nebo sestupném abecedním pořadí.

Uložení a obnovení nastavení hladin

Aktuální nastavení hladin ve výkrese lze uložit a později obnovit. Ukládání nastavení hladin je výhodné, pokud se potřebujete vracet k určitým nastavením hladin během různých stádií dokončování výkresu nebo vykreslování.

Uložení nastavení hladiny

Nastavení hladiny obsahuje stavy hladiny (například zapnutá nebo zamknutá) a vlastnosti hladiny (například barva nebo typ čáry). V pojmenovaném stavu hladiny je možné zvolit, které stavy a vlastnosti hladiny bude možné obnovit později. Lze například zvolit, aby se obnovilo pouze nastavení hladin Zmrazená/Rozmražená ve výkresu a všechna ostatní nastavení se budou ignorovat. Při obnově těchto pojmenovaných stavů hladiny budou všechna nastavení kromě zmrazení a rozmrazení ponechána v aktuální podobě.

Pomocí Správce vlastností hladin je možné exportovat pojmenované stavy hladin do souboru LAS pro použití v jiných výkresech. Stavy hladin externích referencí nelze exportovat.

Obnovení nastavení hladin

Při obnovení pojmenovaného stavu hladiny, bude obnoveno nastavení hladiny (stavy a vlastnosti hladiny), které bylo určeno při ukládání stavu hladiny. Protože jsou všechna nastavení hladin uložena v pojmenovaném stavu hladin, je možné v okamžiku obnovení určit různá nastavení. Všechna nastavení hladin, která nejsou vybrána k obnovení, zůstanou nezměněna.

Hladina, která byla aktuální při ukládání pojmenovaného stavu hladiny, je nastavena na aktuální. Pokud již tato hladina neexistuje, aktuální hladina se nezmění.

Práce s barvami

Barva umožňuje vizuálně seskupit objekty. Barvy lze přiřadit objektu podle hladiny nebo jednotlivě.

Nastavení aktuální barvy

Barvu k objektu přiřadíte podle hladiny nebo explicitním určením barvy nezávisle na hladině. Přiřazování barev podle hladin umožňuje jednoduché rozpoznání každé barvy ve výkresu. Přiřazování barev explicitně nabízí další rozlišení mezi objekty na stejné hladině. Barva se také používá k označení tloušťky čáry pro vykreslování závislé na barvě.

Při přiřazování barvy k objektu lze použít různé palety barev, například barvy z Indexu barev (ACI), barvy True Color nebo barvy z importovaných tabulek barev.

Barvy ACI

Každá barva je identifikována číslem ACI v intervalu od 1 do 255.

Standardní názvy barev jsou dostupné pouze pro barvy 1 až 7. Barvy jsou přiřazeny následovně: 1 červená, 2 žlutá, 3 zelená, 4 světle modrá, 5 modrá, 6 fialová, 7 bílá/černá.

True Colors

Barvy True Colors používají 24bitové definice pro zobrazení přes 16 milionů barev. Při určování barev true colors lze použít barevné modely RGB nebo HSL.

RGB, U barevného modelem RGB lze určit červenou, zelenou a modrou složku barvy.

HSL, U barevného modelu HSL lze určit odstín, sytost a jas barvy.

Tabulky barev

ZWCAD obsahuje několik standardních tabulek barev Pantone. Je také možné importovat další tabulky barev, například barvy DIC nebo sady barev RAL. Import uživatelských tabulek barev umožňuje další rozšíření výběru dostupných barev.

Všechny objekty jsou vytvářeny pomocí aktuální barvy, která je zobrazena v seznamu barev na panelu nástrojů Vlastnosti. Aktuální barvu lze také nastavit pomocí seznamu barev nebo dialogového okna Vybrat barvu.

Pokud je aktuální barva nastavena na DLEHLAD, budou mít vytvořené objekty barvu, která byla přiřazena k aktuální hladině. Pokud nechcete, aby byla aktuální barva přiřazena podle barvy aktuální hladiny, je možné určit jinou barvu.

Pokud je aktuální barva nastavena na DLEBLOK, budou objekty vytvořeny pomocí barvy 7 (bílá nebo černá) dokud nebudou seskupeny do bloku. Blok vložený do výkresu získá aktuální nastavení barev .

Změna barvy objektu

Barvu objektu lze změnit jejím přiřazením k jiné hladině nebo změnou barvy hladiny, na které se nachází objekt, nebo určením barvy objektu explicitně.

Barvu objektu lze změnit následujícími způsoby:

     • Přiřazením objektu k jiné hladině s jinou barvou. Pokud je barva objektu nastavena na DLEHLAD, přiřazením objektu k jiné hladině získá tento objekt barvu nové hladiny.
     • Změnou barvy přiřazené k hladině, na které se objekt nachází. Pokud je barva objektu nastavena na BYLAYER, získá objekt barvu hladiny. Při změně barvy přiřazené k hladině, budou všechny objekty, které mají barvu nastavenou na DLEHLAD, na této hladině automaticky aktualizovány.
     • Určením barvy objektu (tím se přepíše barva hladiny). Barvu každého objektu lze určit explicitně. Chcete-li přepsat barvu objektu závislou na hladině jinou barvou, změňte barvu existujícího objektu z DLEHLAD na určitou barvu (například červenou).

Pokud chcete nastavit určitou barvu pro všechny následovně vytvořené objekty, změňte aktuální nastavení barev na panelu nástrojů Vlastnosti z DLEHLAD na určitou barvu.

Práce s typy čar

Typy čar lze použít k vizuálnímu rozlišení objektů kvůli lepší čitelnosti výkresu.

Typ čáry je opakující se vzor čárek, teček a mezer zobrazený na čáře nebo křivce. Typy čar lze přiřadit k objektu podle hladiny nebo explicitně nezávisle na hladinách.

Načtení a použití typů čar

Na začátku projektu načtěte typy čar, které jsou požadovány pro projekt tak, aby byly dostupné v případě potřeby.

Nastavení aktuálního typu čáry

Všechny objekty jsou vytvářeny pomocí aktuálního typu čáry, který je zobrazen v seznamu typů čar na panelu nástrojů Vlastnosti. Aktuální typ čáry lze také nastavit pomocí seznamu typů čar.

Pokud je aktuální typ čáry nastaven na DLEHLAD, budou mít vytvořené objekty typ čáry, který byl přiřazen k aktuální hladině. Pokud je aktuální typ čáry nastaven na DLEBLOK, budou objekty vytvořeny pomocí typu čáry CONTINUOUS dokud nebudou seskupeny do bloku. Při vložení bloku do výkresu získají tyto objekty aktuální nastavení typu čáry. Pokud nechcete, aby byl aktuální typ čáry přiřazen k aktuální hladině, je možné určit jiný typ čáry explicitně.

Načtení typů čar

ZWCAD obsahuje definiční soubory typů čar zwcad.lin a zwcadiso.lin. Který typ souboru typů čar je vhodný závisí na tom, zda používáte palcové nebo metrické jednotky. Pro palcové jednotky použijte soubor zwcad.lin. Pro metrické jednotky použijte soubor zwcadiso.lin.

Chcete-li vědět, které typy čar máte k dispozici, můžete zobrazit seznam typů čar, které jsou načteny ve výkresu nebo uloženy v souboru LIN (definice typu čáry). Oba definiční soubory typů čar obsahují několik komplexních typů čar.

Neodkazované informace o typu čáry lze odstranit pomocí příkazu PURGE nebo odstraněním typu čáry ze Správce typů čar. Typy čar DLEBLOK, DLEHLAD a CONTINUOUS nelze odstranit.

Změna typu čáry objektu

Typ čáry objektu lze změnit jejím přiřazením k jiné hladině nebo změnou typu čáry hladiny, na které se nachází objekt, nebo určením typu čáry objektu explicitně.

Nastavení aktuálního typu čáry

Všechny objekty jsou vytvářeny pomocí aktuálního typu čáry, který je zobrazen v seznamu typů čar na panelu nástrojů Vlastnosti. Aktuální typ čáry lze také nastavit pomocí seznamu typů čar.

Pokud je aktuální typ čáry nastaven na DLEHLAD, budou mít vytvořené objekty typ čáry, který byl přiřazen k aktuální hladině.

Pokud je aktuální typ čáry nastaven na DLEBLOK, budou objekty vytvořeny pomocí typu čáry CONTINUOUS dokud nebudou seskupeny do bloku. Při vložení bloku do výkresu získají tyto objekty aktuální nastavení typu čáry.

Pokud nechcete, aby byl aktuální typ čáry přiřazen k aktuální hladině, je možné určit jiný typ čáry explicitně. ZWCAD nezobrazuje typy čar určitých objektů: textu, bodů, průřezů, šrafování a bloků.

Změna typu čáry objektu

Typ čáry objektu lze změnit následujícími způsoby:

      • Přiřazením objektu k jiné hladině s jiným typem čáry. Pokud je typ čáry objektu nastaven na DLEHLAD, přiřazením objektu k jiné hladině získá tento objekt typ čáry nové hladiny.
      • Změnou typu čáry přiřazeného k hladině, na které se objekt nachází. Pokud je typ čáry objektu nastaven na DLEHLAD, získá objekt typ čáry hladiny. Při změně typu čáry přiřazeného k hladině, budou všechny objekty, které mají typ čáry nastavený na DLEHLAD, na této hladině automaticky aktualizovány.
      • Určením typ čáry objektu (tím se přepíše typ čáry hladiny). Typ čáry každého objektu lze určit explicitně. Chcete-li přepsat typ čáry objektu závislý na hladině, změňte typ čáry existujícího objektu z DLEHLAD na určitý (například DASHED).

Změnou aktuálního nastavení typu čáry na panelu nástrojů Vlastnosti z DLEHLADna určitý typ čáry nastavíte určitý typ čáry pro všechny následně vytvořené objekty.

Nastavení měřítka typu čáry

Stejný typ čáry lze použít v různých měřítkách změnou faktoru měřítka typu čáry globálně nebo jednotlivě pro každý objekt.

Při výchozím nastavení jsou globální a jednotlivá měřítka typů čar nastavena na 1.0. Čím menší je měřítko, tím častěji se vzor opakuje na každé jednotce výkresu. Pokud je například nastaveno na 0.5, bude vzor zobrazen dvakrát v definici typu čáry pro každou jednotku výkresu.

zw12Pokud je čára příliš krátká pro zobrazení jedné sekvence čárek, bude výsledkem souvislá čára mezi koncovými body, jak je zobrazeno dole.

Nastavením systémové proměnné PLINEGEN u křivek lze určit, zda bude vzor typu čáry centrován na každém segmentu nebo bude souvislý podél vrcholů po celé délce křivky.

zw13

Správce typů čar zobrazuje Globální měřítko a Aktuální měřítko objektu. Hodnotu Globálního měřítka řídí systémová proměnná LTSCALE, která mění měřítko typu čáry globálně pro nové i existující objekty. Hodnotu Aktuálního měřítka objektu ovládá systémová proměnná CELTSCALE, která nastavuje měřítko typu čáry pro nové objekty. Hodnota CELTSCALE je násobena hodnotou LTSCALE, aby se dosáhlo zobrazovaného měřítka typu čáry. Měřítka typů čar ve výkresu lze jednoduše změnit jednotlivě nebo globálně.

Měřítko typů čar v různých výřezech lze upravit v rozvržení pomocí příkazu PSLTSCALE.

Nastavení tloušťky čar

Dále můžete rozlišit objekty ve výkrese nastavením tlouštěk jejich čar v zobrazení výkresu a při vykreslování.

Přehled tlouštěk čar

Pomocí tlouštěk čar lze vytvořit silné a tenké čáry, které zobrazí řezy v průřezech, výšky v bokorysech, kótovací čáry a osové značky a rozdíly v detailech. Všechny objekty kromě typu písma TrueType, rastrových obrázků a výplní objektů (2D objekty) mohou zobrazovat tloušťku čáry.

V rovinném pohledu přepíší široké křivky všechny hodnoty šířek, použité tloušťkou čáry. Široké křivky zobrazují tloušťky čar pouze při prohlížení křivky v jiném pohledu něž v půdorysu. Výkresy lze exportovat do jiných aplikací nebo lze objekty vyjmout do schránky při zachování informací o tloušťkách čar.

V modelovém prostoru jsou tloušťky čar zobrazeny v pixelech a nemění se při přibližování a oddalování. Proto by se tloušťky čar neměly používat pro znázornění přesné šířky objektů v modelovém prostoru. Chcete-li například nakreslit objekt se skutečnou šířkou 0.5 palce, nepoužívejte tloušťky čar; místo nich použijte ke znázornění objektu křivku s šířkou 0.5 palce.

Také je možné vykreslovat objekty ve výkresu pomocí uživatelských hodnot tlouštěk čar. Pomocí Editoru tabulky stylu vykreslování nastavíte pevné hodnoty tlouštěk čar na vykreslování s novou hodnotou.

Zobrazení tlouštěk čar

Tloušťky čar jsou zobrazeny různě v rozvržení modelového prostoru a v rozvržení výkresového prostoru.

Zobrazení tlouštěk čar v modelovém prostoru

V modelovém prostoru je nulová hodnota tloušťky čáry zobrazena jako jeden pixel a jiné tloušťky čar používají šířku pixelu úměrnou k hodnotě jejich skutečných jednotek. Čáry s nenulovou tloušťkou, které jsou spojené, tvoří zkosený spoj bez zakončení. Styly vykreslování lze využít k použití různých spojů a stylů zakončení na objekty s čárami s nenulovou tloušťkou.

Zobrazení tlouštěk čar v modelovém prostoru se nemění s faktorem měřítka. Například hodnota tloušťky čáry, jejíž šířku tvoří čtyři pixely, je vždy zobrazována pomocí čtyř pixelů, bez ohledu na oddálení nebo přiblížení. Chcete-li, aby čáry na objektech vypadaly tlustší nebo tenčí v listu Model, nastavte měřítko jejich zobrazení pomocí příkazu LWEIGHT. Změna měřítka zobrazení neovlivní hodnotu vykreslování tlouštěk čar.

Tloušťky čar, které jsou reprezentovány víc než jedním pixelem, zvyšují čas obnovy. Vypnutí zobrazování tlouštěk čar optimalizuje výkon ZWCADu. Zobrazování tlouštěk čar lze zapnout nebo vypnout v listu Model klepnutím na Lwt ve stavovém řádku.

Zobrazení tlouštěk čar v rozvrženích

V rozvržení výkresového prostoru jsou tloušťky čar zobrazeny s přesnou šířkou vykreslení.

V rozvržení a náhledu tisku jsou tloušťky čar zobrazeny v reálných jednotkách a zobrazení tlouštěk čar se mění s faktorem měřítka. Vykreslování a měřítko tlouštěk čar lze nastavit ve výkresu v dialogovém okně Tisk, list Nastavení vykreslování.

Zobrazování tlouštěk čar lze zapnout nebo vypnout v rozvržení klepnutím na Lwt ve stavovém řádku. Toto nastavení neovlivňuje vykreslování tlouštěk čar.

Změna tloušťky čáry objektu

Nastavte aktuální tloušťku čáry nebo změňte tloušťku čáry objektu.

Nastavení aktuální tloušťky čáry

Všechny objekty jsou vytvářeny pomocí aktuální tloušťky čáry, která je zobrazena v ovládacím prvku Tloušťka čáry na panelu nástrojů Vlastnosti.

Pokud je aktuální tloušťka čáry nastavena na hodnotu DLEHLAD, objekty se vytvářejí pomocí tloušťky čáry přiřazené k aktuální hladině.

Jestliže bude aktuální tloušťka čáry nastavena na hodnotu DLEBLOK, objekty se budou vytvářet pomocí výchozího nastavení tloušťky čáry až do okamžiku, kdy je seskupíte do bloku. Pokud blok vložíte do výkresu, převezme aktuální nastavení tloušťky čáry.

Jestliže nechcete, aby aktuální tloušťka čáry byla přiřazena k aktuální hladině, můžete explicitně určit jinou tloušťku čáry.

Změna tloušťky čáry objektu

Existuje několik způsobů, jak změnit tloušťku čáry objektu:

       • Přiřazením objektu do jiné hladiny s odlišnou tloušťkou čáry. Pokud je tloušťka čáry objektu nastavena na hodnotu DLEHLAD a objekt přiřadíte do jiné hladiny, objekt převezme tloušťku čáry z nové hladiny.
       • Změnou tloušťky čáry přiřazené k hladině, na které se objekt nachází. Jestliže je tloušťka čáry objektu nastavena na hodnotu DLEHLAD, objekt převezme tloušťku čáry své hladiny. Při změně tloušťky čáry přiřazené k hladině se všechny objekty na této hladině s přiřazenou tloušťkou čáry hodnotou DLEHLAD automaticky aktualizují.
       • Určením tloušťky čáry pro objekt a předefinováním tloušťky čáry hladiny. Tloušťku čáry můžete každému objektu určit explicitně. Pokud chcete předefinovat tloušťku čáry objektu, která je určena hladinou, změňte existující tloušťku čáry objektu z hodnoty DLEHLAD na danou tloušťku čáry.

Jestliže chcete nastavit určitou tloušťku čáry pro všechny následně vytvořené objekty, změňte aktuální nastavení tloušťky čáry na panelu nástrojů Vlastnosti z hodnoty DLEHLAD na specifickou tloušťku čáry.

Nastavení vlastností zobrazení určitých objektů

Určuje způsob zobrazení a tisku překrývajících se objektů a určitých ostatních objektů.

Křivky, šrafy, gradientové výplně, tloušťky čáry a text

Výkon zobrazení se vylepší v případě, že jsou široké křivky a prsteny, Solidem vyplněné křivky (dvojrozměrná tělesa), šrafy, gradientové výplně a text zobrazeny ve zjednodušené formě. Zjednodušené zobrazení také zvyšuje rychlost vytváření zkušebních tisků.

Solidem vyplněné

Jestliže vypnete režim vyplnění, široké křivky, solidem vyplněné polygony, gradientové výplně a šrafy se zobrazí v podobě obrysu. Vyplnění solidem se vypíná automaticky u skrytého pohledu a nerovinných pohledů ve třech rozměrech (s výjimkou vzorových šraf a gradientových výplní).

zw14

Použití režimu Rychlý text

Pokud zapnete režim Rychlý text ve výkresech obsahujících velké množství textu a složitých písem, zobrazí se nebo vytiskne pouze obdélníkový rámeček, který ukazuje pozici textu.

zw15

Tloušťky čar

Všechny tloušťky čar, které jsou reprezentovány více pixely, mohou snížit výkon. Chcete-li zvýšit výkon zobrazení, vypněte tloušťky čar. Tloušťky čar můžete vypnout a zapnout výběrem tlačítka Lwt na stavovém řádku nebo pomocí dialogového okna Nastavení tloušťky čar. Tloušťky čar se vždy tisknou v jejich skutečné velikosti, nezáleží na tom, zda je zobrazení zapnuto nebo vypnuto.

Aktualizace zobrazení

Všechny tloušťky čar, které jsou reprezentovány více pixely, mohou snížit výkon systému. Chcete- li zvýšit výkon zobrazení, vypněte tedy tloušťky čar. Tloušťky čar můžete vypnout a zapnout výběrem tlačítka Lwt na stavovém řádku nebo pomocí dialogového okna Nastavení tloušťky čar. Tloušťky čar se vždy tisknou v jejich skutečné velikosti, nezáleží na tom, zda je zobrazení zapnuto nebo vypnuto.

Nastavení způsobu zobrazení překrývajících se objektů

Obecně se překrývající se objekty, například text, široké křivky a Solidem vyplněné křivky, zobrazují v pořadí, ve kterém byly vytvořeny: nově vytvořené objekty před existujícími objekty. Pomocí příkazu DRAWORDER je možné změnit pořadí kreslení (což je pořadí při zobrazení a tisku) libovolného objektu.

Překrývající se objekty nelze řídit mezi modelovým a výkresovým prostorem. Lze je ovlivnit pouze v případě, že se nacházejí ve stejném prostoru.

nevitesirady

Go to top