TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
CAD HELP


Syntax položky menu

Základná syntax položiek menu je spoločná pre všetky oblasti, ktoré menu podporuje. Každá položka menu môže obsahovať názov, návestie a makro (okrem ikonového menu, ktoré nepoužíva názvy). Položka menu býva obyčajne uvádzaná na jednom riadku a používa nasledujúci formát

názov návestie makro

Príklad:

Nasledujúci príklad zo sekcie Pop (roletové menu) ukazuje jednoduchú položku menu:

ID_Quit [Koniec]^C^C_quit

Prvá položka ID_Quit je názov, návestie[Koniec] zobrazí Koniec v menu. Ak užívateľ vyberie túto položku, vykoná sa makro^C^C_quit.

Názov

Názov je reťazec obsahujúci alfanumerické znaky a znak podtržítko (_), ktoré uvádzajú návestie menu. Tento reťazec jednoznačne identifikuje položku vnútri menu. Názov má nasledujúce funkcie:

- Spojuje položky roletových menu a panelov nástrojov s odpovedajúcimi oblasťami nápovedy

- Spojuje klávesové skratky s odpovedajúcou položkou roletového menu

- Umožňuje prepínanie stavu položky (dostupná/nedostupná alebo zaškrtnutá) v makrách alebo funkciách AutoLISPu)

Názvy nie je možné zadávať v sekciáchch Buttons, Aux a Image. Možno ich používať v sekciách Screen a Tablet, ale tam nemá použitie žiadny význam.

Návestie

Formát a použitie návestia sa líši pre každú sekciu. Návestie je uzavrené v hranatých zátvorkách ([]) a hovorí, čo sa užívateľovi zobrazí. Sekcie menu, ktoré nemajú rozhranie pre zobrazenie informácií, nevyžadujú návestie (ako je napr. sekcie Buttons, Aux a Tablet); viacmenej je možné ho použiť pre vlastné poznámky. Nasledujúca tabuľka ukazuje, ak oktorá sekcie používa návestie.

Použitie návestia v sekciách

Sekcia menu               Použitie návestia

POPn                            Definuje obsah a formátovanie položiek v roletovom a kurzorovom menu

TOOLBARS               Definuje názov panelu nástrojov, stav (plávajúci alebo ukotvený a zapnutý alebo vypnutý) a umiestnenie. Tiež definuje každé tlačítko a jeho vlastnosti.

IMAGE                        Definuje text a obrázok zobrazený v ikonovom menu.

SCREEN                     Definuje text zobrazený v obrazovkovom menu.

HELPSTRINGS         Definuje text zobrazený na stavovom riadku ako nápovedu pre roletové menu a panely nástrojov.

ACCELERATORS    Spojuje klávesové skratky s makrami.

Špeciálna syntax a formátovanie návestí je popísané v nasledujúcích častiach.

Makro

Ak chcete zahrnúť parametre príkazov do položky menu, musíte poznať poradie parametrov, ktoré príkaz očakáva. Každý znak v makre je dôležitý, vrátane medzier. Tak, ako bol AutoCAD doplňovaný, poradie volieb pre rôzne príkazy (a niekedy aj názvy príkazov) sa mohly meniť. Navzdory tomu by vaše užívateľské menu nemali vyžadovať zásadné zmeny pri prechode na novú verziu AutoCADu.

Skupiny menu

Návestie

***MENUGROUP=

definuje obsah súboru menu, ktorý bude prvkom konkrétnej skupiny. Účel týchto skupín je v odlíšení položiek, ktoré patia k jednej skupine od položiek iných skupín. Toto návestie musí predchádzať všetkým pomenovaním sekcií pri odkazovaní sa na tieto sekcie pomocou funkcií, ktoré podporujú zadávanie návestí. Definuje názov skupiny pre tieto sekcie. Definícia MENUGROUP je reťazec s maximálnou dĺžkou 32 znakov (nie sú povolené medzery a interpunkčné znamienka).

Pretože každé menu má priradené vlastné návestie skupiny, rôzne čiastočné menu môžu používať rovnaké názvy. Avšak názov musí byť unikátny v rámci súboru menu, v kterom je definovaný. To umožňuje aplikáciám, ktoré načítajú čiastočné menu, aby pristupovaly k položkám ďalších menu.

Názov skupiny v kombinácii s názvom roletových menu, alebo ich aliasmi prinášajú nasledujúce funkcie:

-              Interaktívne načítanie a uvolňovanie čiastočných menu.

-              Riadenie zobrazenia a rozvrhnutia menu pomocou makier alebo AutoLISPu.

Sekcia Menugroup neobsahuje žiadne položky.

nevitesirady

Go to top