TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
CAD HELP


Súbory menu

Súbory menu definujú funkčnosť a vzhľad oblastí menu. Položky menu v každej oblasti obsahujú reťazce príkazov AutoCADu a syntax makier, ktoré určujú výslednou akciu, ktorá sa vykoná po výbere položky v menu. V súbore sú definované nasledujúce oblasti:

Tlačítkové menu

Roletové a kurzorové menu

Panely nástrojov

Ikonové menu

Obrazovkové menu

Tabletové menu

Nápovedné texty a bublinové nápovedy

Klávesové skratky

Pojem súbor menu označuje skupinu súborov, ktoré spoločne pracujú, definujú a riadia vzhľad a funkčnosť oblastného menu. Nasledujúca tabuľka popisuje typy súborov menu AutoCADu.

Súbory menu AutoCADu

Typ souboru              Popis

MNU                            Šablóna súboru menu.

MNC                            Kompilovaný súbor menu. Binárny súbor, ktorý obsahuje reťazce príkazov a syntax menu, ktorý definuje funkčnosť a vzhľad menu.

MNR                            Súbor zdrojov menu. Binárny súbor, ktorý obsahuje bitmapy používané v menu.

MNS                            Zdrojový súbor menu (vytváraný AutoCADom).

MNT                            Súbor zdrojov menu. Tento súbor je vytváraný, ak súbor MNR je nedostupný (napr. len pre čítanie).

MNL                            LISP soubor menu. Súbor, ktorý obsahuje výrazy AutoLISPu, ktoré sú používané v súbore menu a sú načítané do pamäte pri načítaní rovnomenného súboru menu.

Obrázky ikoniek menu

Bitmapy pre nástrojové panely, menu a kurzorové menu sa ukladajú do knižníc DLL. Aby AutoCAD mohol využiť tieto bitmapové zdroje, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

Názov súboru DLL musí byť rovnaký ako názov súboru menu.

Zdroje musia byť pomenované, nie indexované.

DLL súbor musí byť v rovnakom adresári ako súbor menu, ktorý ho používa.

Ak chcete v menu používať tieto prostriedky, použite odpovedajúce názvy prostriedkov pre parametre id_small a id_big pri tlačítkach nástrojových panelov.

Poznámka

V praxi však asi svoje DLL knižnice vytvárať nebudete, preto stačí ak obrázky ikoniek (príslušné *.BMP súbory) umiestníte do adresára, ktorý je v zozname "Cesta k podpurným souborúm" v menu Nástroje-možnosti, alebo príkaz _preferences. Najvhodnejšie však je umiestniť ich do iného adresára - s vašimi úpravami a tento adresár pripojiť do zoznamu adresárov v "Cesta k podpurným souborúm".

Načítanie súborov menu

Príkazom MENU (_menu) načítate nové menu a príkazom ČTIMENU (_menuload) načítate a uvoľníte dalšie menu (ktoré nazývame čiastočné menu) a pridáte alebo uvolníte samostatné roletové menu z lišty menu.

AutoCAD ukláda názov posledne načítaného menu do systémovej registračnej databázy. Tento názov je pre zachovanie spätnej kompatibility tiež ukladaný vo výkrese. Pri spustení AutoCAD načíta posledné používané menu. Od Release 14 AutoCAD nikdy nenačíta menu medzi výkresy.

AutoCAD hľadá a načíta zadaný súbor podľa následujúceho mechanizmu (tento mechanizmus sa tiež používa pri načítaní nového menu príkazom MENU).

1             AutoCAD hľadá zdrojový súbor menu (MNS) zadaného názvu podľa postupu prehľadávania knižnicových ciest.

-     Pokud sa súbor MNS našiel, AutoCAD hľadá skompilovaný súbor menu (.mnc) s rovnakým názvom a v rovnakom adresári. Ak nájde odpovedajúci MNC súbor s rovnakým alebo neskorším dátumom vytvorenia, AutoCAD načíta MNC súbor. Inak AutoCAD skompiluje MNS súbor a vytvorí nový MNC súbor v rovnakom adresári. Tento súbor načíta.

-     Ak AutoCAD nenájde MNS súbor, pokusí sa nájsť skompilovaný súbor menu (.mnc) so zadaným názvom, podľa postupu prehľadávania knižnicových ciest. Ak AutoCAD nájde MNC súbor, načíta ho.

-     Ak AutoCAD nenájde ani MNS ani MNC soubor, prehľadá knžnicovú cestu a skúsi nájsť šablónu súboru menu (.mnu) zadaného názvu. Ak tento súbor nájde, prekompiluje ho do MNC a MNS súboru a súbor MNC načíta.

-     Ak AutoCAD nenájde žiadny zo súborov menu zadaného názvu, zobrazí chybové hlásenie a požiada o zadanie nového súboru menu.

2             Po vyhľadaní, kompilácii a načítaní súboru menu, AutoCAD (nie AutoCAD LT) skúsi vyhľadať LISP súbor menu (.mnl), podľa postupu prehľadávania knižnicových ciest. ak ho nájde, vyhodnotí výrazy AutoLISPu definované v tomto súbore.

Súbor acad.mnl obsahuje AutoLISPový kód používaný štandardným súborom menu acad.mnu. Súbor acad.mnl je načítaný spolu so súborom acad.mnu.

Pri každej kompilácii MNC súboru AutoCAD vytvorí súbor zdrojov menu (MNR), ktorý obsahuje bitmapy používané v menu. MNS súbor je ASCII súbor, ktorý je totožný so súborom MNU (bez komentárov a špeciálneho formátovania). Súbor MNS je AutoCADom upravovaný pri každej zmene menu pomocou rozhrania AutoCADu (napr. zmeny obsahu panelou nástrojov).

Hoci je pôvodná poloha nástrojových panelov definovaná v MNU alebo MNS súbore, zmeny viditeľnosti (zapnutý/vypnutý), stavu (ukotvený/plávajúci) a polohy sú ukladané v systémovej registračnej databáze. Po vytvorení je MNS súbor používaný ako zdrojový súbor pre vytvorenie MNC a MNR súborov. Ak upravíte MNU súbor po vytvorení MNS súboru, musíte znovu použiť príkaz MENU a explicitne načítať MNU súbor. V tom prípadě AutoCAD vytvorí nové súbory menu, ktoré budú obsahovať vykonané zmeny.

Poznámka

Ak použijete rozhranie AutoCADu pre úpravu panelov nástrojov, mali by ste vložiť pozmenené časti z MNS súboru do MNU súboru pred vymazaním MNS súboru.

Príkaz MENU najskôr vyžaduje MNS alebo MNC súbor. Ak chcete znovu načítať súbor MNU, musíte vybrať položku šablona menu zo zoznamu typu súborov a vybrať MNU súbor zo zoznamu nájdených súborov. Toto je ochrana MNS súboru pred náhodným znovuvytvorením, ktoré spôsobí stratu všetkých novo vytvorených nástrojových panelov alebo úprav čiastočných menu pomocou rozhrania AutoCADu.

 

Základné a čiastočné menu

AutoCAD používa princíp základného a čiastočného menu. Základné menu je posledné menu načítané príkazom MENU. Čiastočné menu je menu načítané príkazom ČTIMENU (_menuload). Príkaz ČTIMENU načíta čiastočné menu a umožňuje pridanie a preskupenie roletových menu na lište menu. Ak je načítané čiastočné menu, všetky oblasti menu definované v súbore sú načítané do AutoCADu a sú dostupné pre ďalšie používanie. Roletové menu nie sú zobrazené do tej doby, kým nie sú explicitne vložené do lišty menu pomocou záložky "Lišta nabídky" v dialógu "Úpravy nabídek" alebo pomocou AutoLISPu. Ak načítate čiastočné menu, AutoCAD používa skôr popísaný postup pre vytváranie MNC, MNR a MNS súborov. AutoCAD tiež načíta pripojené súbory MNL a DLL (súbor zdrojov), ak existujú.

Pri ukončení si AutoCAD uloží názov základného menu a názvy až 24 čiastočných menu (definovaných skupinami menu) a názvy až 24 roletových menu, ktoré sú momentálne zobrazené v lište menu. Toto umožňuje, že rozhranie AutoCADu zostáva bezo zmien medzi jednotlivými spusteniami AutoCADu.

Čiastočné menu umožňujú užívateľom a vývojárom efektívne používať rôzne menu. AutoCAD prináša odpovedajúce spôsoby odkazov na požadované položky menu. Každá položka menu má priradený názov a návestie a každý súbor menu má priradený názov skupiny. Zadaním názvu skupiny a názvu položky môžete zprístupňovať, potlačovať a kontrolovať stav ľubovoľnej položky menu.

Štruktúra súboru menu

Súbory menu sa delia na sekcie, ktoré sa vzťahujú k odpovedajúcim oblastiam v rozhraní AutoCADu. V závislosti na jeho funkčnosti môže byť každá oblasť menu definovaná jednou alebo viacerími sekciami. Každá sekcia obsahuje položky menu, ktoré riadia zobrazenie, vzhľad a akciu odpovedajúcu výberu položky v menu. Položky menu sa delia na nasledujúce prvky: názov, návestie a makro. Hoci položky menu majú podobnú štruktúru a funkčnosť, každá sekcia používa špeciálnu syntax pre odpovedajúce položky menu.

Súbor menu nemusí obsahovať všetky sekcie. Stačí, ak obsahuje len tie sekcie, ktoré používa vaša aplikácia. Doporučuje sa rozdeliť menu do menších súborov, ktoré možno načítať a uvoliť na požiadanie (príkazom ČTIMENU elebo _menuload). Výsledkom toho nieje len lepšie riadenie systémových zdrojov, ale tiaž jednoduhší vývoj a údržba aplikácie.

Sekcie v súbore menu sú identifikované pomocou návestia menu, ktoré používajú formát ***názov_sekcie. Návestie sekcií a odpovedajúce oblasti sú uvedené v následujúcej tabuľke.

Návestia sekcií a odpovedajúce oblasti

Návestie sekcie                          Oblasť menu

***MENUGROUP                    Názov skupiny menu

***BUTTONSn                         Tlačítkové menu ukazovacieho zariadenia

***AUXn                                   Menu systémového ukazovacieho zariadenia

***POPn                                     Roletové/kurzorové menu

***TOOLBARS                        Definícia nástrojových panelov

***IMAGE                                Ikonové menu

***SCREEN                              Obrazovkové menu

***TABLETn                            Tabletové menu

***HELPSTRINGS                  Text, ktorý sa zobrazuje na stavovom riadku pri výbere položky v roletovom alebo kurzorovom menu alebo pri výbere tlačítka v paneli nástrojov.

***ACCELERATORS             Definícia klávesových skratiek

Súbory menu môžu obsahovať komentáre, ako sú napr. informácie o autorských právach, dokumentácia alebo poznámky. Za komentár je považovaný každý riadok, ktorý začína dvojicou lomítok (//): //Tento riadok je komentár

nevitesirady

Go to top