TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
CAD HELP


Systémové premenné (používané vo výrazoch DIESELu)

A

ACADLSPASDOC                        Riadi, či AutoCAD načíta súbor acad.lsp do každého otevoreného výkresu alebo len do prvého výkresu otevoreného v relácii AutoCADu

ACADPREFIX                               Uchováva cestu adresára, ak existuje, určovanú systémovou promennou ACAD, ku ktorej sú v prípade nutnosti pridáné oddelovače cesty

ACADVER                                    Uchovává číslo verzie AutoCADu

ACISOUTVER                               Riadi verziu ACIS súborov SAT vytváraných príkazom PIŠACIS

AFLAGS                                       Nastavuje príznaky atribútu pre bitový kód príkazu ATRDEF

ANGBASE                                    Nastavuje základny uhol 0 s ohľadom na aktuálny UCS (USS)

ANGDIR                                        Nastavuje smer kladného uhlu od počiatku s ohľadom na aktuálny UCS (USS)

APBOX                                         Zapína a vypína terčík uchopenia AutoSnap

APERTURE                                   Nastavuje výšku terčíku uchopenia v  bodoch

AREA                                           Uchováva poslednú plochu spočítanú príkazom _AREA (PLOCHA), _LIST (VÝPIS), alebo DBVÝPIS

ATTDIA                                         Riadi, či príkaz _-INSERT (-VLOŽ) používá pre vstup hodnôt atribútov dialóg

ATTMODE                                    Riadi zobrazovanie atribútov

ATTREQ                                       Určuje, či príkaz _INSERT (VLOŽ) použije pri vkladaní blokov implicitné nastavenie atribútov

AUDITCTL                                     Riadi, či DIAG vytvára súbor ADT (výstup diagnostiky)

AUNITS                                         Nastavuje uhlové jednotky

AUPREC                                       Nastavuje počet desatinných miest uhlových jednotiek

AUTOSNAP                                  Riadi zobrazenie značky, nápovedy a magnetu AutoSnapu

B

BACKZ                                         Uchováva vzdialenosť cieľovej roviny od zadnej orezávacej roviny v aktuálnom výreze

BINDTYPE                                   Riadi, ako sa pracuje s názvami závislými na externích referenciách, keď sa Xrefy viažu alebo upravujú v mieste

BLIPMODE                                   Riadi, či sú viditeľné pomocné značky

C

CDATE                                         Nastavuje kalendárny dátum a čas

CECOLOR                                    Nastavuje farbu nových objektov

CELTSCALE                                 Nastavuje aktuálne merítko typu čiary pre jednotlivé objekty

CELTYPE                                     Nastavuje typy čiary nových objektov

CELWEIGHT                                Nastavuje hrúbku čiary nových objektov

CHAMFERA                                  Nastavuje prvú vzdialenosť skosenia

CHAMFERB                                  Nastavuje druhú vzdialenosť skosenia

CHAMFERC                                  Nastavuje dĺžku skosenia

CHAMFERD                                  Nastavuje uhol skosenia

CHAMMODE                                 Nastavuje vstupnú metódu, ktorou AutoCAD vytvára skosenie

CIRCLERAD                                  Nastavuje implicitný polomer kružnice

CLAYER                                       Nastavuje aktuálnu hladinu

CMDACTIVE                                 Uchovává bitový kód, ktorý určuje, či je aktívny obyčajný príkaz, transparentný príkaz, skript alebo dialóg

CMDECHO                                   Riadi, či AutoCAD zobrazuje výzvy a vstupy pri vykonávaní funkce jazyka AutoLISPu (command)

CMDNAMES                                 Vráti anglický názov práve aktívneho príkazu a transparentného príkazu

CMLJUST                                     Určuje spôsob zarovnania multičiar

CMLSCALE                                   Riadi celkovú šírku multičiary

CMLSTYLE                                   Nastaví štýl multičiar

COMPASS                                   Riadi, či je 3D-kompas zapnutý alebo vypnutý v aktívnom výreze

COORDS                                      Riadi, kedy budú na stavovom riadku aktualizované súradnice

CPLOTSTYLE                              Riadi aktuálny štýl vykreslovania nových objektov

CPROFILE                                   Uchováva názov aktuálneho profilu

CTAB                                           Vracia názov aktuálnej karty (model alebo rozvržení) vo výkrese

CURSORSIZE                               Udáva veľkosť kurzoru v percentách veľkosti obrazovky

CVPORT                                       Nastavuje identifikačné číslo aktuálneho výrezu

D

DATE                                           Uchováva aktuálny dátum a čas

DBMOD                                        Pomocou bitového kódu indikuje zmeny vo výkrese

DCTCUST                                     Vracia cestu a názov súboru aktuálneho užívateľského slovníku pre kontrolu pravopisu

DCTMAIN                                      Vracia názov súboru aktuálneho hlavného slovníku pre kontrolu pravopisu

DEFLPLSTYLE                            Určuje implicitný štýl vykreslovania pre nové hladiny

DEFPLSTYLE                              Určuje implicitný štýl vykreslovania pre nové objekty

DELOBJ                                       Riadi, či objekty použité k vytvoreniu iných objektov sú z výkresovej databázy vymazané alebo sú v nej ponechané

DEMANDLOAD                             Určuje, či a kedy má AutoCAD na požiadanie nahrať aplikáciu od tretieho výrobcu, ak výkres obsahuje objekty vytvorené v tejto aplikácii

DIASTAT                                       Uchovává spôsob ukončenia naposledy použitého dialógu

DIMADEC                                     Riadi počet desatinných miest pri kótovaní uhlov

DIMALT                                        Riadi použitie alternatívnych kótovacích jednotiek

DIMALTD                                      Riadi počet desatinných miest alternatívnych jednotiek

DIMALTF                                      Riadi merítko alternatívnych jednotiek

DIMALTRND                                Určuje zaokrúhlovanie alternatívnych jednotiek

DIMALTTD                                    Nastavuje počet desatinných miest pre hodnoty tolerancie alternatívnych kótovacích jednotiek

DIMALTTZ                                     Prepíná potlačenie núl v hodnotách tolerancií

DIMALTU                                      Nastavuje formát jednotiek pre alternatívne jednotky celej rodiny kótovacích štýlov s výnimkou uhlových

DIMALTZ                                      Riadi potlačenie núl pri alternatívnych kótovacích jednotkách

DIMAPOST                                   Udáva predponu a príponu (prípadne obe) pre alternatívne miery kót u všetkých typov kót s výnimkou uhlových

DIMASO                                       Riadi asociativné kótovanie objektov

DIMASZ                                        Riadi veľkosť kótovacej čiary a šípok kótovacej čiary

DIMATFIT                                     Určuje, ako je usporiadaný kótovací text a šípky, keď nie je dostatok miesta pre ich spoločné umiestnenie medzi vynášacie čiary

DIMAUNIT                                     Nastavuje formát uhlu pre uhlové kóty

DIMAZIN                                      Potlačuje nuly pri kótach uhlov

DIMBLK                                        Nastavuje blok šípky zobrazenej na koncoch kótovacích čiar alebo odkazových čiar

DIMBLK1                                      Ak je zapnutá premenná DIMSAH, udáva premenná DIMBLK1 šípku definovanú užívateľom pre prvný koniec kótovacej čiary

DIMBLK2                                      Ak je zapnutá premenná DIMSAH, udáva premenná DIMBLK2 šípku definovanú užívateľom pre druhý koniec kótovacej čiary

DIMCEN                                       Riadi vykreslovanie značky stredu kružnice alebo os príkazmi _DIMCENTER (KÓTYSTŘED), _DIMDIAMETER (KÓTYPRŮM) a _DIMRADIUS (KÓTYRÁDIUS)

DIMCLRD                                     Priraďuje farby kótovacím čiaram, šípkam a vynášacím čiaram

DIMCLRE                                      Priraďuje farby vynášacím čiaram

DIMCLRT                                      Priraďuje farby textu kóty

DIMDEC                                       Nastavuje počet desatinných miest zobrazených primárnych kótovacích jednotiek

DIMDLE                                        Nastavuje vzdialenosť, o ktorú kótovacia čiara presahuje vynášacie čiary, keď sa kreslia miesto šipok lomítka

DIMDLI                                         Riadi rozteč pri kótovaní od základne

DIMDSEP                                    Určuje jednoznakový oddelovač desatinných miest, keď sú vytvárané kóty s jednotkami v desatinnom formáte

DIMEXE                                       Určuje, o koľko bude vynášacia čiara presahovať kótovaciu čiaru

DIMEXO                                       Udáva posunutie počiatku vynášacích čiar

DIMFIT                                          Zastaralá. Nahradená DIMATFIT a DIMTMOVE

DIMFRAC                                    Nastavuje formát zlomkov, keď je DIMLUNIT nastavená na 4 nebo 5

DIMGAP                                       Nastavuje vzdialenosť okolo kótovacieho textu, ak je nutné rozdeliť kótovaciu čiaru pre umiestnenie kótovacieho textu

DIMJUST                                      Riadi horizontálnu polohu textu kóty

DIMLDRBLK                                Určuje typ šípok odkazov

DIMLFAC                                      Nastavuje merítko zmeraných hodnôt dĺžkových kót

DIMLIM                                         Generuje medze kót ako implicitný text

DIMLUNIT                                    Nastavuje jednotky pre všetky typy kót okrem uhlov

DIMLWD                                      Priradzuje hrúbku čiary kótovacim čiaram

DIMLWE                                      Priradzuje hrúbku čiary vynášacím čiaram

DIMPOST                                     Určuje predponu alebo príponu (alebo obe) pre rozmery kót

DIMRND                                       Zaokrúhluje všetky kótovacie vzdialenosti na určitú hodnotu

DIMSAH                                       Riadi zobrazenie blokov šípok na koncoch kótovacej čiary

DIMSCALE                                   Nastavuje celkové merítko aplikované na kótovacie premenné, ktoré určujú veľkosti, vzdialenosti alebo odsadenie

DIMSD1                                        Riadi potlačenie prvej kótovacej čiary

DIMSD2                                        Riadi potlačenie druhej kótovacej čiary

DIMSE1                                        Potlačuje kreslenie prvnej vynášacej čiary

DIMSE2                                        Potlačuje kreslenie druhej vynášacej čiary

DIMSHO                                       Riadi predefinovanie kótovacích objektov pri vlečení

DIMSOXD                                     Potlačuje kreslenie kótovacích čiar zvonku vynášacích čiar

DIMSTYLE                                    Zobrazí aktuálny kótovací štýl

DIMTAD                                        Riadi vertikálnu pozíciu textu vzhľadom ku kótovacej čiare

DIMTDEC                                     Nastavuje počet desatinných miest pre zobrazenie tolerančných hodnôt kóty

DIMTFAC                                      Určuje merítko použité pre výpočet výšky textu tolerancie a zlomkov

DIMTIH                                         Riadi polohu textu kóty vnútri vynášacích čiar pre všetky typy kót, s výnimkou staničných kót

DIMTIX                                         Kreslí text medzi vynášacie čiary

DIMTM                                          Ak je premenná DIMTOL alebo DIMLIM zapnutá, nastavuje minimálne (alebo dolné) medze tolerancie pre text kóty

DIMTMOVE                                  Nastavuje pravidlá pre pohyb kótovacieho textu

DIMTOFL                                      Riadi, či sú kótovacie čiary kreslené medzi vynášacími čiarami, aj keď je text umiestnený zvonku vynášacích čiar

DIMTOH                                        Riadi polohu kótovacieho textu zvonku vynášacích čiar

DIMTOL                                        Pripája tolerancie k textu kóty

DIMTOLJ                                      Nastavuje vertikálne zarovnanie pre hodnoty tolerancií vztiahnutých k nominálnemu kótovaciemu textu

DIMTP                                          Ak je premenná DIMTOL alebo DIMLIM zapnutá, nastavuje maximálne (alebo horné) medze tolerancie pre text kóty

DIMTSZ                                        Určuje veľkosť lomítok kreslených miesto šípok pri kótovaní dĺžok, polomerov a priemerov

DIMTVP                                        Nastavuje vertikálnu polohu textu kóty nad alebo pod kótovacou čiarou

DIMTXSTY                                    Určuje textový štýl (písmo) textu kót

DIMTXT                                        Určuje výšku textu kóty, ak nemá aktuálny štýl textu pevnú výšku

DIMTZIN                                       Riadi potlačenie núl v hodnotách tolerancií

DIMUNIT                                       Zastaralá. Nahradená DIMLUNIT a DIMFRAC

DIMUPT                                        Riadi voľby pre užívateľom definovanú polohu textu kóty

DIMZIN                                         Riadi potlačenie núl pri primárnych jednotkách

DISPSILH                                     Riadi zobrazenie obrysových kriviek objektov v drátovom režime

DISTANCE                                    Ukladá poslednú vzdialenosť nameranú príkazom _DIST (VZD)

DONUTID                                      Nastavuje implicitnú hodnotu pre vnútorný priemer prstenca

DONUTOD                                    Nastavuje implicitnú hodnotu pre vonkajší priemer prstenca

DRAGMODE                                 Riadi spôsob zobrazovania ťahaných objektov

DRAGP1                                       Nastavuje vzorkovaciu rýchlosť vstupu regenerácie pri vlečení

DRAGP2                                       Nastavuje vzorkovaciu rýchlosť vstupu regenerácie pri rýchlom vlečení

DWGCHECK                                Určuje, či bol výkres naposledy editovaný iným produktom než AutoCADom

DWGCODEPAGE                         Ukladá rovnakú hodnotu ako SYSCODEPAGE (z dôvodov kompatibility)

DWGNAME                                   Uchováva názov výkresu, ktorý bol zadaný užívateľom

DWGPREFIX                                Uchováva disk a adresár aktuálneho výkresu

DWGTITLED                                 Indikuje, či bol aktuálny výkres pomenovaný

E

EDGEMODE                                 Riadi spôsob, akým príkazy _TRIM (OŘEŽ) a _EXTEND (PRODLUŽ) určujú orezávajcie a hraničné hrany

ELEVATION                                  Pre aktuálny priestor uchováva aktuálny 3D-zdvih vzhľadom k aktuálnemu UCS (USS) v aktuálnom výreze

EXPERT                                       Riadi zobrazovanie určitých výziev

EXPLMODE                                  Riadi, či príkaz _EXPLODE (ROZLOŽ) podporuje bloky vložené s rôznymi merítkami (NUS bloky)

EXTMAX                                       Uchováva pravý horný roh maximálneho rozmeru výkresu

EXTMIN                                        Uchováva ľavý dolný roh maximálneho rozmeru výkresu

EXTNAMES                                 Nastavuje parametre názvov pomenovaných objektov (ako sú typy čiar alebo hladiny), ktoré sú uložené v tabuľke symbolov

F

FACETRATIO                               Riadi pomer strán rovinných plošiek na valcových a kuželových telesách ACIS

FACETRES                                   Nastavuje hladkosť tieňovaných a rendrovaných objektov a objektov s odstranenými skrytými hranami

FILEDIA                                        Potlačuje zobrazovanie dialógových panelov pre prácu so súbormi

FILLETRAD                                   Uchováva aktuálny polomer zaoblenia

FILLMODE                                    Určuje, či budú multičiary, stopy, dosky, všetky šrafy (vrátane vyplnených farbou) a široké krivky vyplnené

FONTALT                                      Určuje alternatívne písmo, ktoré má byť použité, keď nemožno nájsť špecifický typ písma

FONTMAP                                    Určuje súbor pre mapovanie písma, ktorý sa má použiť

FRONTZ                                       Uchováva vzdialenosť cielovej roviny od prednej orezávacej roviny v aktuálnom výreze

FULLOPEN                                  Indikuje, či je aktuálny výkres čiastočne otvorený

G

GRIDMODE                                  Udáva, či je zapnutý alebo vypnutý raster

GRIDUNIT                                     Určuje rozteč rastru (X a Y) v aktuálnom výreze

GRIPBLOCK                                 Riadi priradenie uzlov v blokoch

GRIPCOLOR                                 Riadi farbu nevybraných uzlov (nakreslených ako obrys štvorca)

GRIPHOT                                      Riadi farbu vybraných uzlov (nakreslených ako vyplnené štvorce)

GRIPS                                          Riadi použitie uzlov výberovej množiny pre režimy _Stretch (Protáhni), _Move (Posun), _Rotate (Otoč), _Scale (Měřítko) a _Mirror (Zrcadli)

GRIPSIZE                                     Nastavuje veľkosť uzlov v bodoch

H

HANDLES                                     Oznamuje, či sú povolené ukazatele objektov a sú prístupné aplikáciám

HIDEPRECISION                          Riadi presnosť skrývania hrán a tieňovania

HIGHLIGHT                                   Riadi zvýraznenie objektu; nemá vpliv na objekty vybrané pomocou uzlov

HPANG                                         Určuje uhol šrafovacieho vzoru

HPBOUND                                    Riadi typ objektu vytvoreného príkazmi _BHATCH (HŠRAFY) a _BOUNDARY (HKŘIVKA)

HPDOUBLE                                  Určuje zdvojenie šrafovacieho vzoru pre užívateľom definované vzory

HPNAME                                      Nastavuje implicitný názov šrafovacieho vzoru

HPSCALE                                     Určuje merítko šrafovacieho vzoru

HPSPACE                                    Určuje rozteč medzi čiarami v šrafovacom vzore pre užívateľom definované jednoduché vzory

HYPERLINKBASE                        Určuje adresu používanú pre všetky relatívne hypertextové odkazy vo výkrese

I

IMAGEHLT                                   Riadi, či je zvýraznený celý rastrový obrázok alebo len jeho rámček

INDEXCTL                                    Riadi, či sú vytvárané a ukládané vo výkresoch indexy hladín a priestorové indexy

INETLOCATION                             Uchováva adresu na Internete použitú príkazom BROWSER a dialógom Prozkoumat síť WWW

INSBASE                                      Uchováva referenčný bod vloženia nastavený príkazom REFBOD

INSNAME                                     Nastavuje implicitný názov bloku pre príkaz _INSERT (VLOŽ)

INSUNITS                                     Pri pretiahnutí bloku z AutoCAD DesignCenter určuje hodnotu výkresových jednotiek

INSUNITSDEFSOURCE                Nastavuje implicitnú hodnotu jednotiek zdroja

INSUNITSDEFTARGET                 Nastavuje implicitnú hodnotu jednotiek cieľového výkresu

ISAVEBAK                                    Zlepšuje rýchlosť prírastkového ukladania, najmä pri väčších výkresoch

ISAVEPERCENT                           Určuje objem nevyužitého tolerovaného miesta vo výkrese

ISOLINES                                     Určuje počet izočiar pripadajúcich na plochu objektu

L

LASTANGLE                                 Uchováva koncový uhol naposledy kresleného oblúku

LASTPOINT                                   Uchováva posledný vložený bod (súradnice X,Y,Z)

LASTPROMPT                              Uchováva posledný reťazec vypísaný v príkazovom riadku

LENSLENGTH                               Uchováva ohniskovú vzdialenosť šošovky (v milimetroch) používanú v perspektívnom premietaní pre aktuálny výrez

LIMCHECK                                    Riadi vytváranie objektov mimo medzí výkresu

LIMMAX                                        Nastavuje pravú hornú medzu pre aktuálny priestor

LIMMIN                                         Nastavuje ľavú dolnú medzu pre aktuálny priestor

LISPINIT                                        Ak je zapnuté SDI rozhranie, udáva, či budú funkcie a premenné definované jazykom AutoLISP platné aj v novo otevorenom výkrese

LOCALE                                       Zobrazuje kód ISO jazyka súčasnej verzie AutoCADu

LOGFILEMODE                             Udáva, či je obsah textového okna zapisovaný do protokolu

LOGFILENAME                             Udáva cestu a názov súboru protokolu

LOGFILEPATH                             Určuje cestu k súborom protokolov všetkých výkresov v relácii AutoCADu

LOGINNAME                                 Zobrazuje prihlašovacie meno užívateľa tak, ako bolo nastavené alebo aké bolo zadané pri spustení AutoCADu

LTSCALE                                      Nastavuje globálne merítko typu čiary

LUNITS                                         Nastavuje dĺžkové jednotky

LUPREC                                       Nastavuje počet zobrazených desatinných miest dĺžkových jednotiek

LWDEFAULT                                Nastavuje implicitnú hrúbku čiary

LWDISPLAY                                Riadi, či je zobrazená hrúbka čiary na záložkách Model alebo Rozvržení

LWUNITS                                     Určuje, či sú jednotky hrúbok čiar zobrazené v milimetroch alebo palcoch

M

MAXACTVP                                  Nastavuje maximálny počet výrezov, ktoré môžu byť súčasne aktívne na obrazovke

MAXSORT                                    Nastavuje maximálny počet názvov symbolov alebo blokov, ktoré budú zoradené pri zobrazení zoznamu

MBUTTONPAN                             Riadi chovanie tretieho (prostredného) tlačítka alebo kolieska na ukazovacom zariadení

MEASUREINIT                              Nastavuje inicializačné jednotky výkresu na anglické alebo metrické

MEASUREMENT                           Nastavuje anglické alebo metrické výkresové jednotky len pre aktuálny výkres

MENUCTL                                     riadi prepínanie stránok v obrazovkovom menu

MENUECHO                                 Riadi zobrazovanie mien a výziev príkazov

MENUNAME                                 Ukláda meno súboru menu vrátane cesty k súboru

MIRRTEXT                                    Riadi spôsob, akým príkaz _MIRROR (ZRCADLI) zrkadlí text

MODEMACRO                              Zobrazuje textový reťazec na stavovom riadku

MTEXTED                                     Nastavuje primárny a sekundárny textový editor pre objekty MTEXT

N

NOMUTT                                      Potlačí zobrazenie správ (mumlanie), ktoré by neboly normálne potlačené

O

OFFSETDIST                                Nastavuje implicitnú vzdialenosť ekvidištantných čiar

OFFSETGAPTYPE                       Riadi, ako vytvoriť ekvidištantu krivky, keď je vytvorená medzera ako výsledok ekvidištanty jednotlivých segmentov krivky

OLEHIDE                                      Riadi zobrazovanie objektov OLE v AutoCADe

OLEQUALITY                               Riadi implicitnú úroveň kvality vložených objektov OLE

OLESTARTUP                              Riadi, či je spoúšťaná zdrojová aplikácia vložených objektov OLE pri vykreslovaní

ORTHOMODE                               Obmedzuje pohyb kurzoru na pravoúhly pohyb

OSMODE                                     Nastavuje pomocou bitových kódov režimy uchopenia objektov

OSNAPCOORD                             Riadi, či súradnice zadané na príkazovom riadku potlačia aktuálny režim uchopenia

P

PAPERUPDATE                           Riadi zobrazenie varovných dialógov pri pokusu tlačiť rozvržení s nastaveným rozmerom papieru odlišným od veľkosti papieru špecifikovaného implicitne v konfiguračnom súbore plotru

PDMODE                                     Nastavuje spôsob zobrazenia bodov

PDSIZE                                        Nastavuje veľkosť zobrazenia bodu

PERIMETER                                 Uchováva posledný obvod spočítaný príkazom _AREA (PLOCHA), _LIST (VÝPIS), alebo DBVÝPIS

PFACEVMAX                                Nastavuje maximálny počet vrcholov na plochu

PICKADD                                     Riadi, či nasledujúci výber aktuálnu výberovú množinu nahradí alebo či k nej bude pridaný

PICKAUTO                                    Riadi automatické zobrazenie okna pri výzve Vyberte objekty

PICKBOX                                      Nastavuje výšku výberového terčíku

PICKDRAG                                   Riadi spôsob kreslenia výberového okna

PICKFIRST                                    Riadi, či môžete vybrať objekty pred zadaním alebo až po zadaní príkazu

PICKSTYLE                                  Riadi výber skupiny a výber asociativného šrafovania

PLATFORM                                   Udáva, ktorú platformu AutoCAD používa

PLINEGEN                                    Nastavuje generovanie vzoru typu čiary okolo vrcholov 2D-krivky

PLINETYPE                                  Určuje, či AutoCAD používa optimalizované 2D-krivky

PLINEWID                                     Uchováva implicitnú šírku krivky

PLOTID                                         Zastaralá. V AutoCADe 2000 nemá žiadny význam okrem ochrany integrity skriptov a rutín AutoLISPu z predcháduajúcich verzií AutoCADu

PLOTROTMODE                           Riadi orientáciu vykreslovaného výkresu

PLOTTER                                      Zastaralá. V AutoCADe 2000 nemá žiadny význam okrem ochrany integrity skriptov a rutín AutoLISPu z predcháduajúcich verzií AutoCADu

PLQUIET                                      Riadi zobrazenie voliteľných dialógov a nekritických chýb pri dávkovom vykreslovaní a pri behu skriptov

POLARADDANG                          Obsahuje užívateľom definované polárne uhly

POLARANG                                 Nastavuje prírastok polárneho uhlu

POLARDIST                                 Nastavuje prírastok kroku, ak je systémová premenná SNAPSTYL nastavená na 1 (polárny krok)

POLARMODE                              Riadi nastavenie polárneho kroku a trasovania objektov

POLYSIDES                                 Nastavuje implicitný počet strán pre príkaz POLYGON

POPUPS                                      Zobrazuje stav aktuálne konfigurovaného ovládača displeja

PRODUCT                                    Vracia názov produktu

PROGRAM                                   Vracia názov programu

PROJECTNAME                            Pripojí názov projektu k aktuálnemu výkresu

PROJMODE                                 Nastavuje aktuálny režim premietania pre orezávanie a predlžovanie

PROXYGRAPHICS                        Udáva, či budú obrázky proxy (zástupných) objektov uložené vo výkrese

PROXYNOTICE                             Pri otvorení výkresu, ktorý obsahuje proxy-objekty vytvorené aplikáciou, ktorá nie je dostupná, zobrazí správu

PROXYSHOW                               Riadi zobrazenie proxy-objektov vo výkrese

PSLTSCALE                                 Riadi merítko typu čiar vo výkresovom priestore

PSPROLOG                                  Priraďuje názov časti prologu, ktorá bude prečítaná zo súboru acad.psf príkazom PIŠPS

PSQUALITY                                  Riadi kvalitu rendrovania obrázkov PostScript

PSTYLEMODE                             Indikuje, či je aktuálny výkres v režime farebne závislého alebo pomenovaného štýlu vykreslovania

PSTYLEPOLICY                           Riadi, či je farba objektu spojená s jeho vykreslovacím štýlom

PSVPSCALE                               Nastavuje implicitné merítko zobrazenia pre novo vytvorené výrezy

PUCSBASE                                 Ukladá názov _UCS (USS), ktorý definuje počiatok a orientáciu nastavenia ortografických _UCS (USS) len vo výkresovom priestore

Q

QTEXTMODE                                Riadi spôsob zobrazenia textu

R

RASTERPREVIEW                        Riadi, či sú náhľadové obrázky BMP ukladané s výkresom

REFEDITNAME                            Udáva, či je výkres v režime editácie referencie a uchováva názov referenčného súboru

REGENMODE                               Riadi automatickú regeneráciu výkresu

RE-INIT                                         Znovu inicializuje vstupno/výstupné porty, digitizér, displej a súbor acad.pgp

RTDISPLAY                                  Riadi zobrazenie rastrových obrázkov behom operácií v reálnom čase príkazov ZOOM alebo PP

S

SAVEFILE                                    Uchováva názov aktuálneho súboru pre automatické ukladanie

SAVEFILEPATH                           Ukladá cestu k adresáru pre automatické ukladanie všetkých súborov v relácii AutoCADu

SAVENAME                                  Uchováva názov súboru a adresárovú cestu aktuálneho výkresu po jeho uložení

SAVETIME                                    Nastavuje interval automatického ukladania v minutách

SCREENBOXES                           Uchováva počet volných miest v obrazovkovom menu na grafickej obrazovke

SCREENMODE                             Uchováva bitový kód indikujúci grafický alebo textový režim displeja AutoCADu

SCREENSIZE                               Uchováva aktuálnu veľkosť výrezu v bodoch (X a Y)

SDI                                              Riadi, či AutoCAD beží v jedno- alebo viacdokumentovom rozhraní

SHADEDGE                                 Riadi tieňovanie hrán pri rendrovaní

SHADEDIF                                   Nastavuje pomer difúzneho odrazeného svetla k okolnému svetlu

SHORTCUTMENU                        Riadi, či sú miestne ponuky Implicitné, Editace a Příkaz dostupné v kresliacej oblasti

SHPNAME                                    Nastavuje implicitný názov tvaru

SKETCHINC                                  Nastavuje prírastok zaznamenávania kresieb od ruky príkazom _SKETCH (ODRUKY)

SKPOLY                                       Určuje, či príkaz _SKETCH (ODRUKY) generuje čiary alebo krivky

SNAPANG                                    Nastavuje úhol kroku a rastru pre aktuálny výrez

SNAPBASE                                  Nastavuje počiatok kroku a rastru pre aktuálny výrez relatívne k aktuálnemu USS

SNAPISOPAIR                              Riadi izometrickú rovinu aktuálneho výrezu

SNAPMODE                                 Zapína a vypína režim Krok.

SNAPSTYL                                   Nastavuje štýl kroku pre aktuálny výrez

SNAPTYPE                                  Nastavuje typ kroku pre aktuálny výrez

SNAPUNIT                                    Nastavuje rozteč kroku pre aktuálny výrez

SOLIDCHECK                              Zapína a vypína overovanie telies v aktuálnej relácii AutoCADu

SORTENTS                                   Riadi triedenie objektov nastavené na záložke Výber dialogu MOŽNOSTI

SPLFRAME                                  Riadi zobrazenie spline-kriviek a interpolačných spline-kriviek

SPLINESEGS                               Nastavuje počet čiarových segmentov, ktoré majú byť generované pre každú interpolačnú spline-krivku

SPLINETYPE                                Nastavuje typ spline-krivky, ktorá má byť vygenerovaná voľbou Spline príkazu _PEDIT (KEDIT)

SURFTAB1                                   Nastavuje počet tabelácií, ktoré majú byť generované príkazom PŘÍPL a TRAPL

SURFTAB2                                   Nastavuje hustotu siete v smeru N pre príkazy ROTPL a HPLOCHA

SURFTYPE                                   Riadi typ vyhladenia plochy, ktorá má byť vygenerovaná voľbou Hladká plocha príkazu KEDIT

SURFU                                         Nastavuje hustotu plochy vygenerovanej voľbou Hladká plocha príkazu KEDITv smere M

SURFV                                         Nastavuje hustotu plochy vygenerovanej voľbou Hladká plocha príkazu KEDITv smere N

SYSCODEPAGE                           Udáva kódovú stránku systému uvedenú v súbore acad.xmf

T

TABMODE                                    Riadi použitie tabletu

TARGET                                       Uchováva polohu cieľového bodu pre aktuálny výrez

TDCREATE                                   Uchováva miestny čas a dátum vytvorenia výkresu

TDINDWG                                     Uchováva celkový čas úprav

TDUCREATE                                Uchováva univerzálny čas a dátum vytvorenia výkresu

TDUPDATE                                   Uchováva miestny čas a dátum poslednej aktualizácie alebo uloženia

TDUSRTIMER                               Uchováva užívateľom určený uplynutý čas

TDUUPDATE                               Uchováva univerzálny čas a dátum poslednej aktualizácie alebo uloženia

TEMPPREFIX                               Obsahuje názov adresára pre ukladanie dočasných súborov

TEXTEVAL                                    Riadi spôsob interpretácie textových reťazcov

TEXTFILL                                      Riadi vyplnenie písem TrueType pri vykreslovaní, exporte príkazom PIŠPS a pri rendrovaní

TEXTQLTY                                    Nastavuje rozlíšenie obrysov TrueType písmen pri vykreslovaní, exporte príkazom PIŠPS a pri rendrovaní

TEXTSIZE                                     Nastavuje implicitnú výšku pre nové textové objekty nakreslené aktuálnym textovým štýlom

TEXTSTYLE                                  Obsahuje názov aktuálneho textového štýlu

THICKNESS                                  Nastavuje aktuálnu 3D-výšku

TILEMODE                                    Nastaví ako aktuálnu záložku Model alebo poslednú aktuálnu záložku Rozvržení

TOOLTIPS                                     Ovláda zobrazenie nápovedy tlačítok

TRACEWID                                   Nastavuje implicitnú šírku stopy

TRACKPATH                                Riadi zobrazenie pre zobrazenie trás polárneho trasovania a trasovania objektov

TREEDEPTH                                 Určuje maximálnu hĺbku priestorového stromovo štruktúrovaného indexu, čo je počet, koľkokrát sa môže rozdeliť na vetve

TREEMAX                                    Obmezuje spotrebu pamäti behom regenerácie výkresu tým, že obmezí maximálny počet uzlov v prostorovom indexe

TRIMMODE                                   Riadi, či AutoCAD orezáva vybrané hrany pre skosenie a zaoblenie

TSPACEFAC                                Riadi veľkosť riadkovania vo viacriadkovom texte meranú ako násobok výšky textu

TSPACETYPE                              Riadi typ riadkovania, ktoré je použité vo viacriadkovom texte

TSTACKALIGN                             Riadi vertikálne zarovnanie zalomeného textu

TSTACKSIZE                               Riadi percentuálnu veľkosť zlomku v zalomenom texte relatívne k aktuálnej výške vybraného textu

U

UCSAXISANG                              Ukladá implicitný uhol otáčania _UCS (USS) okolo jednej z jeho os použitím volieb X, Y, alebo Z príkazu _UCS (USS)

UCSBASE                                   Ukladá názov USS, ktorý definuje počiatok a orientáciu nastavenia ortografických USS

UCSFOLLOW                                Nastavuje pôdorysný pohľad vždy, keď sa prepnete z jedného USS na iný

UCSICON                                      Riadi zobrazenie ikony USS v aktuálnom výreze

UCSNAME                                    Uchováva názov aktuálneho súradného systému v aktuálnom výreze v aktuálnom priestore

UCSORG                                      Uchováva počiatok aktuálneho súřadného systému v aktuálnom výreze v aktuálnom priestore

UCSORTHO                                 Určuje, či je odvodený ortografický USS obnovovaný automaticky, keď sú obnovené ortografické pohľady

UCSVIEW                                    Určuje, či je aktuálny USS uložený s pomenovaným pohľadom

UCSVP                                        Určuje, či USS v aktívnych výrezoch zostáva pevný alebo sa zmení, aby odrazil zmeny USS v práve aktívnom výreze

UCSXDIR                                      Uchováva smer X aktuálneho USS v aktuálnom výreze v aktuálnom prirstore

UCSYDIR                                      Uchováva smer Y aktuálneho USS v aktuálnom výreze v aktuálnom priestore

UNDOCTL                                     Uchováva bitový kód udávajúci aktuálny stav funkcie Auto a Řízení príkazu _UNDO (ZPĚT)

UNDOMARKS                               Uchováva počet značiek, ktoré boli umiestnené do riadiaceho prúdu príkazu _UNDO (ZPĚT) voľbou _Mark (ozNač)

UNITMODE                                   Riadi formát zobrazenia jednotiek

USERI1–5                                     Slúži k ukladanu a obnovovaniu celočíselných hodnôt

USERR1–5                                    Slúži k ukladanu a obnovovaniu reálnych hodnôt

USERS1–5                                    Slúži k ukladanu a obnovovaniu textových reťazcov

V

VIEWCTR                                      Uchováva stred pohľadu aktuálneho výrezu

VIEWDIR                                      Uchováva smer pohľadu aktuálneho výrezu

VIEWMODE                                  Riadi režim zobrazenia aktuálneho výrezu za pomoci bitového kódu

VIEWSIZE                                     Uchováva výšku aktuálneho pohľadu v aktívnom výreze

VIEWTWIST                                  Uchováva uhol natočenia aktuálneho výrezu

VISRETAIN                                   Riadi viditelnosť, farbu, typ čiary, hrúbku čiary a vykreslovací štýl (ak je systémová premenná PSTYLEPOLICY nastavená na 0) na externú referenciu závislých hladín a určuje, či sú zmeny v ceste vnorených Xrefov uložené

VSMAX                                        Uchováva pravý horný roh virtuálnej obrazovky aktuálneho výrezu

VSMIN                                          Uchováva ľavý dolný roh virtuálnej obrazovky aktuálneho výrezu

W

WHIPARC                                    Riadi, či je zobrazovanie kružníc a oblúkov hladké

WMFBKGND                                Riadi pozadie výstupného metasúboru Windows, ktorý je výsledkom príkazu _WMFOUT (PIŠWMF), metasúboru objektov umiestnených do schránky alebo pretiahnutých do iných aplikácií

WORLDUCS                                 Udáva, či je aktuálny USS rovnaký ako Globální súradný systém

WORLDVIEW                                Riadi, či je vstup príkazov 3DORBIT, DPOHLED, a OKO relatívny vzhľadom ku GSS (implicitne), k aktuálnemu USS, alebo k USS určenému systémovou premennou UCSBASE

WRITESTAT                                 Udáva, či je súbor určený len pre čítanie alebo je do neho povolený zápis; určené vývojařom, ktorí potrebujú určiť tento stav prostrednictvom AutoLISPu

X

XCLIPFRAME                               Riadi viditeľnosť orezávacích hraníc Xrefov

XEDIT                                          Riadi, či aktuálny výkres môže byť editovaný na mieste, keď bude pripojený ako externá referencia do iného výkresu

XFADECTL                                  Riadi intenzitu ztmavnutia referencií editovaných na mieste

XLOADCTL                                   Zapína a vypína načítanie súborov Xref na požiadanie a riadí, či bude otvorený originálny výkres alebo jeho kópia

XLOADPATH                                Definuje cestu pre ukladanie dočasných kópií alebo súborov Xref načítaných na požiadanie

XREFCTL                                      Riadi, či AutoCAD vytvára súbory protokolu externých referencií (súbory XLG)

Z

ZOOMFACTOR                            Riadi zmenu v zobrazení pri akcii kolieska myši IntelliMouse, či už dopredu, alebo dozadu (faktor zväčšovania, alebo zmenšovania).

nevitesirady

Go to top