ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

9.2 Vloženie bloku do výkresu

Vložením bloku do výkresu sa vytvorí referencia na blok, ktorej umiestnenie, mierku a otočenie môžeme určiť.

Bloky sa vždy ukladajú do aktuálneho výkresu. Blok môžeme do výkresu opakovane vkladať, alebo prenášať do iných výkresov. Ukážeme si možnosť opakovaného vkladania bloku do výkresu v ktorom bol blok vytvorený. Prenášanie blokov medzi výkresmi si ukážeme v kapitole 11.

 1. Spustite príkaz Vložit blok na paneli nástrojov Kresli, alebo skratkou i v príkazovom riadku.
 2. V dialógovom okne Vložit blok klepnite na rozbaľovaciu ponuku Název bloku. V zozname všetkých blokov vytvorených vo výkrese vyberte požadovaný blok obr. 92-1.


  obr. 92-1
   
 3. Úpravy bloku pred vložením do výkresu:
  • Zadanie uhlu natočenia /proti smeru hodinových ručičiek/ štandardne 0.
  • Zadanie Mierky zobrazenia v ose X, Y, Z štandardne 0, 0, 0.
  • Zadanie Bodu vloženia necháme začiarknuté, lebo súradnice umiestnenia referenčného bodu budeme zadávať vo výkrese.
 4. Zadané parametre bloku potvrdíme tlačidlom OK, dialóg sa skryje.
 5. Určite polohu bodu /Referenčného bodu bloku vo výkrese./ uchytením, alebo trasovaním obr. 92-2.


  obr. 92-2
   
 6. Dvojklikom skontrolujte vložený blok vo výkrese a uložte súbor.


Príklad 36 - vloženie bloku

Nakreslite krivku symbolizujúcu elektrický rozvod a pripojte k nej bloky ako symboly zásuviek podľa obr. 92-3.


obr. 92-3

 1. Otvorte výkres pr36.dwg a nastavte štandardné prostredie.
 2. Začiarknite uchopovanie Nejblíže /Menu - Nástroje - Nastavení kreslení - Nejblíže/.
 3. Nastavte aktuálnu hladinu Elektrorozvody.
 4. Vypnite zobrazovanie hrúbky čiary tlačidlom TLČ na lište Kresliace pomôcky /obr. 23-1/.
 5. Nakreslite krivku elektrického rozvodu pomocou príkazu Křivka . Presná poloha rozvodu nie je zadaná.
 6. Vloženie bloku zásuvky do kúpelne:
  • Klepnite na ikonu Vložit blok na paneli nástrojov Kresli a vyberte blok zásuvka.
  • Do poľa Úhel: zadajte hodnotu 180 a potvrďte dialóg tlačidlom Vložit.
  • Kurzor zobrazujúci symbol zásuvky otočený o 180° presuňte do blízkosti krivky elektrického rozvodu až sa zobrazí uchopovacia značka Nejblíže a klepnite na tlačidlo myši obr. 92-4. Blok sa vloží.


   obr. 92-4
    
 7. Vloženie bloku zásuvky do izby:
  • Klávesom Enter /alebo medzerník/ zopakujeme posledný zadaný príkaz Vložit blok . Blok zásuvky zostal vybraný.
  • V časti dialógu Natočení začiarknite možnosť Zadat na obrazovce a potvrďte dialóg tlačidlom Vložit.
  • Kurzor zobrazujúci symbol zásuvky presuňte do blízkosti koncového bodu krivky elektrického rozvodu v izbe až sa zobrazí uchopovacia značka Koncový a klepnite na tlačidlo myši. Zadajte uhol natočenia bloku myšou a klepnite na tlačidlo myši. Blok sa vloží.
  • Porovnajte výsledok s obr. 92-3 a uložte výkres.


 Preštudujte

Menu - Nápověda - Průvodce užívatele - Sdílení dat mezi výkresy a aplikacemi - Reference jiných výkresových souborů (Xref).
Menu - Nápověda - Výukové videá - Share Data Between Drawings and Applications - Attach and Manage External References - PLAY.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve