ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

7.2 Dĺžkové kóty

Po nastavení kótovacieho štýlu môžeme začať kótovať. Najskôr sa zameriame na vytváranie dĺžkových /lineárnych/ kót.
Dĺžkové kóty môžu byť horizontálne, vertikálne alebo šikmé. Pri šikmých kótach je kótovacia čiara rovnobežná s čiarou medzi počiatkami vynášacích čiar. Kóty od spoločnej základne /rovnobežné/ a reťazové sú postupnosti kót založené na priamej kóte.


Priame a šikmé kóty /lineárne kóty/

Bod 1 a 2 na obr. 71- 2 znázorňuje priamu a šikmú kótu. Priama kóta môže byť horizontálna a vertikálna. Horizontálne, vertikálne a šikmé kóty nazývame lineárne kóty.


Postup pri vytváraní priamej a šikmej kóty /obr. 72-1/:


obr. 72-1

 1. Spustite príkaz priama , alebo šikmá kóta na paneli nástrojov Kóty.
 2. Na výzvu Počátek první vynášecí čáry klepnite na prvý kótovaný bod /bod 1./
  Štandardné prostredie s aktívnym uchytávacím režimom na koncové body zaručuje presné zadanie bodu. Pri kótovaní je vhodné použiť uchopovací režim a polárne trasovanie.
 3. Na výzvu Počátek druhé vynášecí čáry klepnite na druhý kótovaný bod /bod 2./
 4. Pri posune myši sa vytváraná kóta vykresľuje. Pri kurzore a v príkazovom riadku sa zobrazuje výzva k určeniu umiestnenia kóty. Myšou ukážeme požadovanú polohu klepnutím /bod 3./.
 5. Kóta sa vytvorí a príkaz sa ukončí.


Reťazové kóty

Každá reťazová kóta musí začínať priamou kótou. Všetky kóty vytvorené pomocou reťazovej kóty tvoria samostatný objekt. Reťazovú kótu znázorňuje bod 11 na obr. 7-2  .

Postup pri vytváraní reťazovej kóty /obr. 72-2/:


obr. 72-2

 1. Začneme vytvorením priamej , alebo šikmej kóty zadaním bodov 1,2,3 podľa obr. 72-2.
 2. Z panelu nástrojov Kóty spustíme príkaz reťazová kóta . Pri posune myši sa vykresľuje reťazová kóta od poslednej nakreslenej kóty.
 3. Klepneme do bodov 4,5. Po každom klepnutí sa vykreslí reťazová kóta.
  Štandardné prostredie s aktívnym uchytávacím režimom na koncové body zaručuje presné zadanie bodu. Pri kótovaní je vhodné použiť uchopovací režim a polárne trasovanie.
 4. Príkaz ukončíme klávesom Esc.


Kótovanie od základne

Bod 10 na obr. 7- 2. Kóty od základne sú kóty merané od rovnakej - spoločnej základnej čiary. Pred tvorbou kót od základne alebo reťazových kót je nutné vytvoriť lineárnu , šikmú alebo uhlovú kótu . Kóty od základne sa vytvárajú prírastkovo od naposledy vytvorenej kóty v aktuálnej relácii. Kóty od základne a reťazové kóty sa merajú od predchádzajúcej vynášacej čiary, ak nevyberiete ako počiatok iný bod.


Staničné kóty

Staničné kóty používame pri staničnom kótovaní. Merajú kolmú vzdialenosť z počiatočného bodu nazvaného základňa ku kótovanému prvku. Pred tvorbou staničných kót sa obvykle nastavuje Počátek USS tak, aby sa zhodoval so základňou. Vďaka týmto kótam môžeme nastaviť presné odsadenie prvkov od základne.

Postup pri kótovaní dĺžkových kót si ukážeme v príklade 31.


Príklad 31

Okótujte obytnú bunku dĺžkovými kótami podľa obr. 72-3.


obr. 72-3

 1. Otvorte výkres pr31.dwg a nastavte štandardné prostredie.
 2. Nastavte kótovací štýl M50 /kapitola 7.1/.
 3. Vytvorte novú hladinu Kóty /farba - šedá, typ čiary - Continuous, hrúbka čiary - Default/ a nastavte ju ako aktuálnu /kapitola 4.2/.
 4. Priame kóty - vytvorte podľa postupu vyššie.
 5. Reťazové kóty - vytvorte podľa postupu vyššie.
  /Pri kreslení vnútorných kót je vhodné aktivovať uchopovací režim Nejblíže./
 6. Porovnajte výsledok s obr. 72-3 a uložte súbor.

 

 Preštudujte

Menu - Nápověda - Průvodce užívatele - Kóty a tolerance - Tvorba kót.

Výukové videá: Menu - Nápověda - Výukové videa - Obsah - Dimensions


Zadanie úlohy

V uloženom riešení príkladu 31 upravte:

 • Výšku všetkých kót na 3 mm.
 • Typ písma všetkých kót na Verdana.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve