TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Texty

Tvorba textu

Vytvoření textu, víceřádkového textu (mtext) a textu obsahujícího jednu nebo více odkazových čar

Jednořádkový text

Příkaz TEXT lze použít k tvorbě jeden nebo více řádků textu. Každý řádek textu je nezávislým objektem, který lze posouvat, měnit jeho formátování nebo jej jinak upravovat.

Při tvorbě jednořádkového textu můžete tomuto textu pomocí příkazové řádky přiřadit styl textu a nastavit zarovnání. Styl textu určuje výchozí charakteristiky textového objektu. Zarovnání určuje, která část znaku textu se zarovná s bodem vložení.

Styly textu používané u jednořádkového textu jsou stejné jako u víceřádkového textu. Když vytvoříte text, můžete mu přiřadit existující styl zadáním jeho názvu do výzvy Styl. Chcete-li používat formátování na jednotlivá slova a znaky, použijte místo jednořádkového textu víceřádkový text.

V textu se řádek zakončí vždy, když stisknete klávesu ENTER, a jednořádkový text lze umístit tak, aby vyplnil prostor mezi určenými body. Tato volba text upraví tak, aby vyplnil určený prostor. Podrobnosti naleznete u příkazu TEXT.

Zarovnání jednořádkového textu

Když vytvoříte text, můžete jej zarovnat pomocí jedné z voleb zarovnání zobrazených na následujících obrázcích. Výchozí je zarovnání vlevo. Chcete-li text zarovnat vlevo, nezadávejte u výzvy Zarovnat žádnou volbu.

zw163

zw164

Víceřádkový text

S víceřádkovým textem (mtext), který obsahuje jeden nebo více textových odstavců, můžete pracovat jako s jedním objektem.

Při použití příkazu MTEXT se před zadáním nebo importováním textu určují protilehlé rohy ohraničujícího rámečku textu, které určují šířku odstavců víceřádkového textového objektu. Délka víceřádkového textového objektu závisí na množství textu, nikoliv na délce ohraničujícího rámečku. Objekt víceřádkového textu lze posunovat a otáčet pomocí uzlů.

Víceřádkový textový editor zobrazí ohraničující rámeček s pravítkem v horní části a panel nástrojů Formátování textu.

Většina charakteristik textu je řízena stylem textu, který určuje výchozí písmo a další možnosti, například řádkování, zarovnání a barvu. Je možné použít aktuální styl textu nebo vybrat nový. Výchozím stylem textu je STANDARD. Ve víceřádkovém textovém objektu můžete nahradit aktuální styl textu použitím formátování, například podtržení nebo tučnosti a různých písem, na jednotlivé znaky. Rovněž je možné vytvářet text pod sebou, například zlomky nebo geometrické tolerance, a vkládat speciální znaky, včetně znaků Unicode pro písma TrueType.

V paletě Vlastnosti lze zobrazovat a měnit vlastnosti víceřádkového textového objektu včetně vlastností, které se vztahují přímo k textu: Zarovnání určuje, kam se text vloží vzhledem k ohraničujícímu rámečku a směr toku textu při jeho zadávání. Volby řádkování určují prostor mezi jednotlivými řádky textu. Šířka řídí šířku ohraničujícího rámečku a tudíž určuje, kde se text zalomí na nový řádek.

Zarovnání víceřádkového textu

Zarovnání řídí zarovnání textu a tok textu vzhledem k bodu vložení textu. Text může být zarovnaný vlevo a zarovnaný vpravo vzhledem k ohraničujícímu obdélníku, který určuje šířku textu. Tok textu začíná v bodu vložení, který může být uprostřed, u horního nebo dolního okraje výsledného textového objektu.

Systém nabízí následujících devět možností zarovnání víceřádkového textu:

zw165

Formátování znaků

Styl textu lze změnit a použít na jednotlivá slova a znaky odlišné formátování. Změny formátu ovlivní jen vybraný text, aktuální styl textu se nezmění.

Je možné určit písmo a výšku textu a použít tučné písmo, kurzívu, podtržení či barvu. Nastavení výšky textu určuje výšku velkých písmen v textu. Změna výšky textu zobrazené ve víceřádkovém textovém editoru je v příslušném poměru ke změně výšky znaků zobrazených ve výkresu.

Odsazení víceřádkového textu a použití tabulátorů

Text v objektu víceřádkového textu (mtextu) lze odsadit (například kvůli zarovnání položek v seznamu). Pravítko ve víceřádkovém textovém editoru zobrazuje nastavení aktuálního odstavce.

Tabulátory a odsazení nastavené před zadáváním textu se použijí na celý objekt víceřádkového textu. Chcete-li u jednotlivých odstavců použít různé tabulátory a odsazení, klepněte na daný odstavec nebo vyberte více odstavců a změňte nastavení.

Posuvníky na pravítku zobrazují odsazení vzhledem k levé straně ohraničujícího rámečku. Horní posuvník odsazuje první řádek odstavce a dolní posuvník všechny ostatní řádky odstavce.

Dlouhé čárky na pravítku ukazují výchozí zarážky tabulátoru. Když klepnete na pravítko, vytvoříte vlastní zarážku, která se v pravítku zobrazí jako značka ve tvaru písmene L. Vlastní zarážku lze odstranit přetažením mimo pravítko.

zw166

Určení řádkování

Řádkování víceřádkového textu je vzdálenost mezi účařím (dolním okrajem) jednoho řádku textu a účařím dalšího řádku textu. Koeficient řádkování se použije na celý objekt víceřádkového textu, ne pouze na vybrané řádky.

Řádkování lze nastavit jako násobek jednoduchého řádkování nebo jako absolutní vzdálenost. Jednoduché řádkování je 1.66násobek výšky znaků textu.

Výchozí styl řádkování Alespoň automaticky zvětšuje řádkování tak, aby mohly být obsaženy znaky, které jsou příliš velké pro řádkování nastavené u objektu víceřádkového textu. Pro zarovnání textu v tabulkách je vhodný styl řádkování Přesně.

Chcete-li zajistit, aby bylo řádkování ve více objektech víceřádkového textu stejné, použijte volbu Přesně a nastavte Rozteč řádkování u všech těchto objektů na stejnou hodnotu. Použití volby Přesně může způsobit, že text v řádcích umístěných nad nebo pod řádky se znaky většího písma bude větší znaky překrývat.

Tvorba znaků pod sebou

Text pod sebou je text nebo zlomky určující tolerance nebo měření. Způsob umístění textu se určuje pomocí speciálních znaků.

       • Lomítko (/) rozdělí text vertikálně a oddělí jeho části horizontální čárou.
       • Mřížka (#) rozdělí text úhlopříčně a oddělí složky úhlopříčnou čárou.
       • Stříška (ˆ) vytvoří položky tolerance, které nejsou odděleny žádnou čárou.

Chcete-li dělit nečíselné znaky nebo text obsahující mezery, vyberte text a v panelu nástrojů Formátování textu klepněte na tlačítko Nad.

zw167

Text s odkazy

Slouží k tvorbě textu obsahujícího jednu nebo více odkazových čar.

Objekt odkazu je čára nebo spline s šipkou na jednom konci a objektem víceřádkového textu na druhém konci. Odkazová čára je spojena s objektem víceřádkového textu, takže při změně polohy textu se odkazová čára příslušným způsobem upraví. Můžete také zkopírovat text použitý jinde ve výkresu a připojit k němu odkaz.

Vytvoření odkazové čáry

Pomocí příkazu LEADER nebo QLEADER lze vytvořit odkazovou čáru z libovolného bodu nebo prvku ve výkresu a řídit její vzhled během kreslení. Barva odkazu je určena aktuální barvou čar kót. Měřítko odkazu je řízeno obecným měřítkem kóty nastaveném v aktuálním kótovacím stylu. Typ a velikost šipky (pokud je použita) jsou řízeny první šipkou definovanou v aktuálním kótovacím stylu.

zw168Když je zapnuto asociativní kótování (proměnná DIMASSOC je nastavena na hodnotu 2), lze šipku odkazu spojit s umístěním na objektu pomocí uchopení objektu. Jestliže potom objekt posunete, šipka zůstane připojena k objektu a odkazová čára se příslušným způsobem upraví, zatímco víceřádkový text zůstane na místě.

Přidání textu k odkazu

Text odkazu lze vytvořit dvěma způsoby:

       • Zadáním textu do příkazového řádku
       • Vytvořením odstavců textu pomocí víceřádkového textového editoru

Když použijete víceřádkový text, můžete použít formátování na jednotlivá slova nebo písmena. Rovněž je možné přidat k odkazu kopie existujících poznámek.

Chcete-li kolem textu vytvořit rámeček, nastavte systémovou proměnnou DIMGAP na zápornou hodnotu. Odsazení mezi rámečkem a textem je rovno absolutní hodnotě proměnné DIMGAP.

Text se automaticky umístí do koncového bodu odkazu s určeným odsazením. Toto odsazení je možné určit ve správci Upravit kótovací styl na kartě Text v části Umístění textu. Řídicí rámečky prvku se také umístí automaticky do koncového bodu odkazu. Bloky se vkládají do daného umístění s určeným měřítkem a natočením.

Vertikální zarovnání poznámky s odkazem lze určit pomocí nastavení Vertikální ve správci Upravit kótovací styl na kartě Text v části Umístění textu. Na následujícím obrázku je použité vertikální zarovnání Nad.

zw169

Změna textu

Změna obsahu textu, formátování a vlastností, například měřítka a zarovnání Text lze upravovat jako kterýkoliv jiný objekt. Můžete jej posunovat, otáčet, mazat a kopírovat. V paletě Vlastnosti je možné měnit vlastnosti textu.

Rovněž je možné upravit obsah existujícího textu a vytvořit jeho zrcadlený obraz. Systémová proměnná MIRRTEXT určuje, zda se text při zrcadlení objektů ve výkresu také obrátí.

Změna jednořádkového textu

Jednořádkový text lze měnit dvěma způsoby:

     • Příkaz DDEDIT použijte, jestliže chcete změnit jen obsah textu, nikoliv formátování nebo vlastnosti textového objektu.
     • Příkaz PROPERTIES slouží ke změně obsahu, stylu textu, umístění, orientace, velikosti, zarovnání a dalších vlastností.

Textové objekty obsahují také uzly, pomocí nichž lze tyto objekty posunovat, měnit jejich měřítko a otáčet je. Textový objekt obsahuje uzly v levém dolním rohu účaří a v bodu zarovnání.

zw170

Účinek příkazu se mění podle toho, který uzel vyberete.

Změna víceřádkového textu

Pomocí palety Vlastnosti lze měnit přiřazení stylu textu, zarovnání, šířku, otočení a řádkování. Kromě toho lze pomocí víceřádkového textového editoru upravovat i formátování, například tučné písmo, podtržení a šířku objektu víceřádkového textu.

Změna umístění textu

Pomocí uzlů lze víceřádkový text rychle posunovat nebo měnit velikost šířky řádku. Objekt víceřádkového textu obsahuje uzly ve čtyřech rozích hranice textu a v některých případech i v bodu zarovnání. Příkazy DIMLINEAR a LEADER vytváří víceřádkový text automaticky, aniž by vyžadovaly určení ohraničujícího rámečku; tyto objekty mají jen jeden uzel v bodu zarovnání. Pokud k přesunu víceřádkového textu použijete paletu Vlastnosti, můžete současně upravovat obsah a měnit vlastnosti.

Vyhledání a nahrazení textu

K vyhledání a nahrazení textu můžete použít příkaz FIND. Provádí se jen nahrazení textového obsahu; formátování znaků a vlastnosti textu se při této operaci nijak nemění.

Změna textu s odkazem

Chcete-li změnit velikost odkazu, protáhněte jej nebo změňte jeho velikost. Protažení změní vzdálenost mezi koncovým bodem odkazu a jeho poznámkou. Změna velikosti aktualizuje pouze měřítko vybraného objektu. Pokud například změníte měřítko odkazu, poznámka zůstane ve stejné poloze vzhledem ke koncovému bodu odkazu, ale její měřítko se nezmění. Odkazy mohou sloužit jako hrany pro ořezávání a prodlužování, ale nemohou být oříznuty ani prodlouženy.

Práce se styly textu

Každý text ve výkresu má přiřazený styl textu. Když zadáte text, systém použije aktuální styl textu, který určí jeho font, velikost, úhel zešikmení, orientaci a další klíčové vlastnosti textu. Pokud chcete vytvářet text pomocí jiného stylu textu, můžete jiný styl textu nastavit jako aktuální. V následující tabulce jsou zobrazena nastavení pro styl textu STANDARD.

Nastavení aktuálního stylu textu jsou zobrazena ve výzvách příkazového řádku. Můžete použít a upravit aktuální styl textu nebo vytvořit a načíst nový styl textu. Jakmile vytvoříte styl textu, můžete upravit jeho vlastnosti, změnit jeho název nebo jej odstranit, když už jej nepotřebujete.

Tvorba a úpravy stylů textu

Kromě výchozího stylu textu STANDARD, je před použitím stylu textu nutné tento styl vytvořit.

Názvy stylů textu mohou být dlouhé až 255 znaků. Mohou obsahovat písmena, čísla a speciální znaky dolar ($), podtržítko (_) a pomlčku (-). Pokud nezadáte název stylu textu, systém automaticky nazve styl textu Styln, kde n je číslo počínaje 1.

Existující styl textu lze upravit změnou nastavení v dialogovém okně Styl textu. Je také možné aktualizovat existující text používající tento styl textu, aby se projevily změny.

Některá nastavení ovlivňují rozdílně objekty víceřádkového a jednořádkového textu. U objektů víceřádkového textu například nemají žádný vliv volby Vzhůru nohama a Pozpátku. Na jednořádkový text nemají vliv změny Faktoru šířky a Úhel sklonu.

Jestliže existující styl přejmenujete, veškerý text používající starý název bude nadále používat nový název stylu textu.

Neodkazované styly textu můžete z výkresu odstranit příkazem PURGE ani odstraněním stylů textu v dialogovém okně Styly textu. Styl textu STANDARD nelze odstranit.

Když změníte styl textu objektu víceřádkového textu, použijí se aktualizovaná nastavení na celý objekt a některá formátování jednotlivých znaků nemusí být zachována. Beze změny zůstane: Barva, umístění nad, podtržení; Nezůstává: tučné písmo, písmo, výška, kurzíva.

Přiřazení písem textu

Písma určují tvary znaků textu, které tvoří sadu znaků. Ve výkresech ZWCADu můžete používat písma SHX a TrueType.

zw171Jedno písmo lze použít ve více než jednom stylu textu. Jestliže společnost používá nějaké standardní písmo, můžete změnit další nastavení stylu textu a vytvořit tak styly textu používající standardní písmo různými způsoby. Na obrázku je znázorněno stejné písmo použité v různých stylech textu, které používají různá nastavení sklopení určující zešikmení textu.

Použití písem TrueType

Písma TrueType se ve výkresu vždy zobrazí jako vyplněná. Při tisku určuje systémová proměnná TEXTFILL, zda jsou písma vyplněna. Implicitně je proměnná TEXTFILL nastavena na hodnotu 1, aby se tiskla vyplněná písma.

Použití kódování Unicode a souborů Big Font

Systém podporuje normu kódování znaků Unicode. Písmo Unicode může obsahovat 65,535 znaků s tvary pro mnoho jazyků. Písma Unicode obsahují více znaků, než je definováno v systému. Pokud tedy chcete zadávat znaky, které nejsou přímo dostupné z klávesnice, můžete je zadávat pomocí sekvence \U+nnnn, kde nnnn znázorňuje hexadecimální hodnotu znaku Unicode. Všechna písma tvarů SHX jsou nyní písma Unicode. Textové soubory některých abeced, například Kanji, obsahují tisíce znaků jiných než ASCII. Aby bylo možné pracovat s takovým textem, podporuje systém speciální typ definic tvarů známý jako soubor Big Font. Styl je možné nastavit tak, aby používal běžná písma i soubory Big Font.

Když určujete písma pomocí příkazu -STYLE, systém předpokládá, že první název je běžné písmo a druhý název (oddělený čárkou) je Big Font. Pokud zadáte jen jeden název, systém předpokládá, že se jedná o běžné písmo a odstraní jakékoliv připojené písmo Big Font. Jestliže při určování názvů souborů písem použijete počáteční nebo koncové čárky, můžete změnit jedno písmo, aniž by bylo ovlivněno jiné, jak je znázorněno níže.

Určení písem a souborů Big Font z příkazového řádku:

Zadáním tohoto... Určíte toto...
 [název písma],[název souboru big font]     Běžné písmo a Big Font
 [název písma],  Jen běžné písmo (Big Font beze změny)
 ,[název souboru big font]  Pouze Big Font (běžný písmo nezměněn)
 [název písma]  Pouze běžný font (Pokud existuje BigFont,odstraní se.)
 ENTER (bez odezvy)  Beze změny

Systém nepřijímá jako názvy písem dlouhé názvy souborů obsahující čárky. Čárka se používá jako oddělovač pro pár písem SHX a Big Font.

Nastavení výšky textu

Výška textu určuje velikost písmen v používaném písmu ve výkresových jednotkách. Kromě toho u písem TrueType tato hodnota většinou znázorňuje velikost velkých písmen.

Když určíte jako součást stylu textu pevnou výšku, vynechá systém při tvorbě jednořádkového textu výzvu k zadání výšky. Jestliže je výška ve stylu textu nastavena na hodnotu 0, zobrazí systém vždy při tvorbě jednořádkového textu výzvu k zadání výšky. Chcete-li určit výšku při tvorbě textu, nastavte hodnotu na 0.

U písem TrueType hodnota výšky textu znázorňuje výšku velkého písmene plus oblast vyhrazenou pro značky akcentů a další značky používané v jiných než anglických jazycích. Relativní část výšky textu přiřazená velkým písmenům a oblasti pro akcenty je určena návrhářem písma při tvorbě písma; proto se v různých fontech liší.

Kromě výšky velkého písmene a oblasti pro diakritická znaménka, které tvoří výšku textu určenou uživatelem, obsahují písma TrueType i oblast dolního dotahu (descentu) pro části znaků zasahující pod řádek textu, například pro písmena y, j, p, g či q.

Pokud ve víceřádkovém textovém editoru změníte výšku textu, změní se měřítko celého objektu víceřádkového textu včetně šířky.

Nastavení úhlu sklopení textu

Úhel sklopení určuje náklon textu vpřed nebo vzad. Úhel určuje odsazení od 90 stupňů. Když zadáte hodnotu mezi -85 a 85, text bude šikmý. Kladná hodnota úhlu sklopení nakloní text vpravo. Záporná hodnota úhlu sklopení nakloní text vlevo.

zw172

Nastavení horizontální nebo vertikální orientace textu

zw173Text může být orientován vertikálně jen tehdy, když přiřazený písmo podporuje dvojí orientaci. Můžete vytvořit více než jeden řádek vertikálního textu. Každý další řádek textu se vykreslí vpravo od předchozího řádku. Běžný úhel rotace vertikálního textu je 270 stupňů. U písem TrueType není vertikální orientace podporována.

nevitesirady

Go to top