TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Modifikace 3D těles

Změna podoby a vzhledu modelu 3D tělesa.

Zaoblení a zkosení

Přidání zaoblení k vybraným hranám 3D těles.

Tvorba zaoblení

Pomocí příkazu FILLET je možné přidat k vybraným 3D tělesům zakulacení a zaoblení. Výchozí postup je určení poloměru zaoblení a vybrání hran k zaoblení. Jiné postupy určují jednotlivé míry pro každou zaoblenou hranu a zaoblují tečné série hran.

Tvorba zkosení

Pomocí příkazu CHAMFER je možné zkosit hrany podél přilehlých ploch vybraných 3D těles.

Řezy a odříznutí

Vytvoření průřezu skrz 3D těleso. Výsledkem může být 2D objekt ve tvaru řezu nebo 3D těleso přeseknuté napůl.

Řezy

Pomocí příkazu SECTION lze vytvořit průřez tělesem jako oblast nebo anonymní blok. Systém umístí průřezovou rovinu do aktuální hladiny. Rovinu lze určit několika způsoby:

     • Určením tří bodů.
     • Zarovnáním roviny řezu pomocí kružnice, elipsy, kuržnicového nebo eliptického oblouku, 2D spline, nebo 2D segmentu křivky.
     • Určením bodu v rovině řezu a jiného bodu na ose Z nebo normále roviny.
     • Zarovnáním roviny řezu pomocí roviny pohledu aktuálního výřezu a určením bodu, který určí umístění.
     • Zarovnáním roviny řezu pomocí roviny XY, YZ a ZX aktuálního USS a určením bodu, který určí umístění.

Odříznutí

Pomocí příkazu SLICE lze vytvořit nové těleso odříznutím existujícího tělesa a odstraněním určité strany. Zachovat je možné jednu nebo obě poloviny odříznutého tělesa. Odříznuté těleso si ponechá vlastnosti hladiny a barvy původních těles.

Rovinu lze určit několika způsoby:

     • Určením tří bodů.
     • Zarovnáním roviny řezu pomocí kružnice, elipsy, kružnicového nebo eliptického oblouku, 2D spline, nebo 2D segmentu křivky.
     • Určením bodu na rovině řezu a jiného bodu na ose Z nebo normále roviny.
     • Zarovnáním roviny řezu pomocí roviny pohledu aktuálního výřezu a určením bodu, který určí umístění.
     • Zarovnáním roviny řezu pomocí roviny XY, YZ a ZX aktuálního USS a určením bodu, který určí umístění.

Úprava ploch 3D těles

Úprava 3D tělesa provedením operací na vybraných plochách objektu.

3D těleso lze upravit vysunutím, posunutím, otočením, odsazením, zúžením, odstraněním a kopírováním nebo změnou barvy ploch.

Na objektu 3D tělesa lze vybrat jednotlivé plochy nebo je možné použít jiné metody výběru: množina hranic, křížení, napříč. Množiny hranic jsou sady ploch definované uzavřenou hranicí, která se skládá z úseček, kružnic, oblouků, eliptických oblouků a křivek spline. Při určování množiny hranic na 3D objektu nejprve vyberte vnitřní bod na tělese, aby se zvýraznila plocha.

Vysunutí ploch

Rovinné plochy lze vysunout podél dráhy nebo je možné určit hodnotu výšky a úhlu zúžení. Každá plocha má kladnou stranu, která je ve směru kolmice plochy (aktuální plocha, na které pracujete). Zadání kladné hodnoty vysune plochu v kladném směru (obvykle vně); záporná hodnota vysune plochu v záporném směru (obvykle dovnitř).

Zúžení vybrané plochy pomocí kladného úhlu zúží plochu dovnitř a záporný úhel zúží plochu vně. Výchozí úhel, 0, vysune plochu kolmo k rovině. Jestliže určíte velký úhel zúžení nebo velkou výšku vysunutí, může se stát, že se plocha zúží do bodu před tím, než dosáhne výšky vysunutí. ZWCAD v takových případech vysunutí neprovede. Vysunutí plochy podél dráhy je založeno na křivce podél dráhy (úsečky, kružnice, oblouky, elipsy, eliptické oblouky, křivky nebo spliny).

Je také možné vysunout plochu 3D objektu podél dráhy určené úsečky nebo křivky. Všechny profily vybraných ploch se vysunout podél vybrané dráhy. Jako dráhy lze vybrat úsečky, kružnice, elipsy, eliptické oblouky, křivky nebo spliny. Dráha by neměla ležet na stejné rovině jako vybraná plocha ani obsahovat oblasti s vysokou křivostí.

Posunutí ploch

Objekty 3D tělesa lze upravit posunutím ploch. Systém posunuje vybrané plochy, aniž by měnil jejich směr. V 3D tělese je jednoduché posunovat díry z jednoho umístění do jiného. Chcete-li posunout vybrané plochy s přesností, použijte režim kroku, souřadnice a uchopení objektů.

Odsazení ploch

Na 3D tělese lze odsadit plochy jednotně o určitou vzdálenost. Nové plochy jsou tvořeny odsazením existujících ploch dovnitř nebo vně v určité vzdálenosti od jejich původních umístění (odsazení funguje ve směru normály plochy nebo kladné strany plochy). Je například možné odsadit větší nebo menší díry na 3D objektu. Určení kladné hodnoty zvětšuje velikost nebo objem tělesa; záporná hodnota snižuje velikost nebo objem tělesa. Vzdálenost odsazení lze také určit pomocí procházejícího bodu.

Odstranění ploch

Pomocí příkazu SOLIDEDIT je možné odstranit plochy a zaoblení z objektu 3D tělesa. Odstranit můžete například vrtané díry nebo zaoblení.

Otočení ploch

Pomocí příkazu SOLIDEDIT je možné otočit vybrané plochy nebo množství prvků na tělese (například díry) zvolením základního bodu a relativního nebo absolutního úhlu otočení. Všechny 3D plochy lze otočit kolem učené osy. Aktuální USS a nastavení systémové proměnné ANGDIR určuje směr otáčení. Osu otáčení lze určit pomocí dvou bodů, objektu, os X,Y a Z nebo směrem Z s ohledem na směr aktuálního pohledu.

Zúžení ploch

Plochy lze zúžit pomocí úhlu kreslení podél směru vektoru. Zúžení vybrané plochy pomocí kladného úhlu zúží plochu dovnitř a záporný úhel zúží plochu vně.

Vyhněte se používání extrémně velkých úhlů zúžení. Pokud je úhel příliš velký, může se profil zúžit do bodu před tím, než dosáhne určené výšky, a systém následně operaci zúžení odmítne.

Nastavení barev ploch

Barvu plochy na objektu 3D tělesa je možné změnit podle potřeby. Barvu můžete zvolit ze sedmi standardních barev nebo vybrat z dialogového okna Vybrat barvu.

Kopírování ploch

Plochy na objektu 3D tělesa je možné kopírovat. Systém zkopíruje vybrané plochy jako oblasti nebo tělesa.

     • Jestliže určíte dva body, použije systém první bod jako základní a umístí jednu kopii relativně k základnímu bodu.
     • Pokud určíte jeden bod a stisknete klávesu ENTER, použije systém původní bod výběru jako základní a další bod jako bod posunutí.

Úprava hran 3D těles

Změna barvy vybraných hran nebo kopírování vybraných hran jako samostatných objektů. Někdy je nutné změnit barvy hran nebo zkopírovat jednotlivé hrany na objektu 3D tělesa. Všechny hrany 3D tělesa jsou kopírovány jako úsečky, kružnice, elipsy nebo objekty spline.

Kopírování hran

Jednotlivé hrany na objektu 3D tělesa je možné v případě potřeby zkopírovat. Všechny hrany 3D tělesa jsou kopírovány jako úsečky, kružnice, elipsy nebo spline.

Jestliže určíte dva body, použije systém první bod jako základní a umístí jednu kopii relativně k základnímu bodu.

Pokud určíte jeden bod a stisknete klávesu ENTER, použije systém původní bod výběru jako základní a další bod jako bod posunutí.

Nastavení barvy hran

K jednotlivým hranám na objektu 3D tělesa je možné přiřadit barvy. Barvu lze zvolit ze sedmi standardních barev nebo vybrat z dialogového okna Vybrat barvu.

Otisky, oddělení a tvorba skořepin u 3D těles

Z 3D tělesa lze otisknout kombinace objektu s plochou, rozložení objektu 3D tělesa na původní 3D tělesa, vytvoření skořepiny nebo tenké duté stěny se speciální tloušťkou.

Otisky

Nové plochy na 3D tělesech lze vytvořit otisknutím oblouků, kružnic, úseček, 2D a 3D křivek, elips, spline, oblastí, těl a 3D těles. Pokud se například kružnice protíná s 3D tělesem, je možné otisknout průsečnice na těleso. Původní otisknuté objekty lze odstranit nebo zachovat pro použití při dalších úpravách. Aby bylo otisknutí úspěšné, musí otisknuté objekty protínat plochu nebo plochy na vybraném tělese.

Oddělení

Složená tělesa je možné oddělit. Složený objekt 3D tělesa nemůže sdílet společnou plochu ani objem. Po oddělení 3D tělesa si jednotlivá tělesa ponechají hladiny a barvy původního tělesa. Všechny vnořené objekty 3D tělesa jsou odděleny do jejich nejjednodušších forem.

Tvorba skořepin

Skořepinu (tenkou dutou stěnu s určenou tloušťkou) lze vytvořit z objektu 3D tělesa. Systém vytvoří nové plochy odsazením existujících ploch dovnitř nebo vně jejich původních umístění. Systém při odsazování považuje spojitě tečné plochy za jednoduché plochy.

nevitesirady

Go to top