TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Tvorba objektů

Kreslení zakřivených objektů

Zakřivené objekty jsou oblouky, kružnice, obloukové křivky, prsteny, elipsy a spline.

Kreslení oblouků

Oblouky lze kreslit určením různých kombinací hodnot středu, koncového bodu, počátečního bodu, poloměru, úhlu, délky tětivy a směru.

Kreslení oblouků určením tří bodů

Oblouk lze nakreslit určením tří bodů. V následujícím příkladu je počáteční bod oblouku přichycen ke koncovému bodu úsečky. Druhý bod oblouku je na obrázku přichycen ke střední kružnici.

zw50

Kreslení oblouků určením počátku, středu a konce

Když znáte počáteční bod, střed a koncový bod, můžete oblouk nakreslit tak, že nejprve určíte počáteční bod nebo střed. Bod středu je středem kružnice, jejíž částí je tento oblouk.

zw51

Kreslení oblouků určením počátku, středu a úhlu

Pokud máte počáteční bod a střed ke kterým se lze přichytit a znáte sevřený úhel, použijte volbu Počátek, střed, úhel nebo Střed, počátek, úhel. Sevřený úhel určuje koncový bod oblouku.

zw52

Pokud znáte oba koncové body, ale nemůžete se přichytit ke středu, použijte volbu Počátek, konec, úhel.

zw53

Kreslení oblouků určením počátku, středu a délky

Pokud máte počáteční bod a střed ke kterým se lze přichytit a znáte délku tětivy, použijte volbu Počátek, střed, délka nebo Střed, počátek, délka.

zw54

Kreslení oblouků určením počátku, konce a směru/poloměru

Když znáte počáteční a koncový bod, lze oblouk vytvořit pomocí volby Počátek, konec, směr nebo Počátek, konec, poloměr. Na obrázku vlevo je znázorněn oblouk nakreslený určením počátečního bodu, koncového bodu a poloměru. Poloměr lze určit zadáním délky nebo posunout ukazatele po směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček a klepnutím určit vzdálenost.

Na obrázku vpravo je znázorněn oblouk nakreslený určením počátečního bodu, koncového bodu a směru. Pokud kurzor přesunete nahoru od počátečního bodu a koncového bodu, nakreslí se oblouk konkávní vzhledem k objektu, jak je znázorněno na obrázku. Přesunutím kurzoru dolů nakreslíte oblouk konvexní vzhledem k objektu.

zw55

Kreslení souvislých oblouků a čar

Ihned po dokončení oblouku lze začít kreslit úsečku tečnou k oblouku v koncovém bodě spuštěním příkazu LINE a stiskem klávesy ENTER u výzvy k určení prvního bodu. Potom je nutné určit jen délku úsečky. Stejně tak lze po dokončení úsečky začít kreslit oblouk tečný k této čáře v koncovém bodě spuštěním příkazu ARC a stiskem klávesy ENTER u výzvy k určení počátečního bodu. Potom je nutné určit jen koncový bod oblouku.

zw56

Stejným způsobem lze spojovat i po sobě následující oblouky. Chcete-li vytvořit připojené oblouky pomocí nabídky, klepněte v nabídce Kresli na příkaz Oblouk a potom klepněte na Pokračovat. V obou případech je výsledný objekt tečný k předchozímu. Volbu Pokračovat lze zopakovat pomocí místní nabídky.

Kreslení kružnic

Kružnice lze vytvářet několika způsoby. Výchozí metodou je určení středu a poloměru. Další tři způsoby kreslení kružnice jsou znázorněny na obrázku.

zw57

Kreslení kružnice tečné k dalším objektům

Bod tečnosti je bod, kde se objekt dotýká jiného objektu, aniž by ho protínal. Chcete-li vytvořit kružnici tečnou k dalším objektům, vyberte objekty a potom určete poloměr kružnice. Na níže uvedeném obrázku je tučně zvýrazněna kreslená kružnice a body 1 a 2 určují objekty, ke kterým je tečná.

zw58

Kreslení oblouků křivek

Křivka je posloupnost spojených úsečkových segmentů vytvořená jako jeden objekt. Lze vytvářet rovné úsečkové segmenty, obloukové segmenty nebo jejich kombinace.

zw59

Po vytvoření křivky lze

     • Provést její úpravu příkazem PEDIT.
     • Převést ji příkazem EXPLODE na jednotlivé úsečkové a obloukové segmenty.
     • Převést spline-přizpůsobenu křivku pomocí příkazu SPLINE na skutečnou spline.
     • Vytvářet pomocí uzavřených křivek mnohoúhelníky.
     • Vytvořit křivku z hranic překrývajících se objektů.

Tvorba obloukových křivek

Když v křivce kreslíte obloukové segmenty, je prvním bodem oblouku koncový bod předchozího segmentu. Potom lze určit úhel, střed, směr nebo poloměr oblouku. Oblouk můžete také dokončit určením druhého bodu a koncového bodu.

Tvorba uzavřených křivek

Nakreslením uzavřené křivky je možné vytvořit mnohoúhelník. Chcete-li křivku uzavřít, stiskněte klávesu c (Close) a stiskněte klávesu ENTER.

Tvorba širokých křivek

Pomocí voleb šířka a pološířka lze kreslit křivky různých šířek. Můžete také nastavovat šířky jednotlivých segmentů, a tyto segmenty se mohou plynule zužovat z jedné šířky do jiné. Tyto volby jsou dostupné po výběru počátečního bodu křivky.

zw60

Volby šířka a pološířka určují šířku dalších segmentů křivky, které budete kreslit. Nulová šířka (0) vytvoří tenkou čáru. Šířka větší než nula vytváří široké čáry, které jsou vyplněné, když je režim Vyplnění zapnutý, nebo pouze s obrysem, jestliže je režim Vyplnění vypnutý. Volba pološířka nastavuje šířku podle určené vzdálenosti od středu široké křivky k vnější hraně.

Tvorba křivek z hranic objektů

Křivku je možné vytvořit i z hranic překrývajících se objektů, které tvoří uzavřenou oblast. Křivka vytvořená pomocí metody hranice je samostatný objekt oddělený od objektů použitých k jejímu vytvoření. Lze ji upravovat stejnými metodami jako ostatní křivky.

Chcete-li zjednodušit proces výběru hranic ve velkých nebo složitých výkresech, můžete určit skupinu hraničních kandidátů, které se říká sada hranic. Tuto sadu vytvoříte výběrem objektů, které chcete použít k definování hranice.

zw61

Kreslení elips

Tvar elipsy je určen dvěma osami určujícími její délku a šířku. Delší osa se nazývá hlavní osa a kratší se nazývá vedlejší osa.

zw62

Na obrázku jsou znázorněny dvě různé elipsy vytvořené určením osy a vzdálenosti. Třetí bod určuje jen vzdálenost a nemusí být nutně koncovým bodem osy.

zw63

Chcete-li vytvářet eliptické oblouky, prostudujte příkaz ELLIPSE.

Kreslení spline

Spline je hladká křivka procházející skrz nebo poblíž zadané sady bodů. Jak přesně křivka prochází body je možné nastavit.

Spline přizpůsobí hladkou křivku sekvenci bodů s určeno tolerancí. Příkaz SPLINE vytváří typ spline známý jako NURBS (Nonuniform Rational B-Spline). Křivka NURBS vytváří hladkou křivku mezi řídicími body.

zw64

Určete body pro tvorbu spline, kterou můžete uzavřít tak, že počáteční a koncový bod jsou shodné a tečné.

Tolerance určuje, jak přesně se spline přizpůsobí určené sadě bodů. Čím nižší je tolerance, tím více se spline blíží bodům. Když je tolerance nulová, spline prochází skrz tyto body. Toleranci přizpůsobení spline lze měnit během kreslení spline a zobrazit tak účinek dané tolerance.

K tvorbě spline lze použít dvě metody:

     • Spline lze vytvářet pomocí volby Spline příkazu PEDIT a vyhladit tak existující křivky vytvořené příkazem PLINE.
     • Spline, které jsou křivkami NURBS, lze vytvářet příkazem SPLINE. Výkresy obsahující spline využívají méně paměti a diskového prostoru než výkresy obsahující křivky podobného tvaru jako přizpůsobené spline. Křivky tvaru přizpůsobené spline lze snadno převést na skutečné spline pomocí příkazu SPLINE.

Kreslení prstenů

Prsteny jsou vyplněné prstence nebo prstence s jednolitou výplní, které jsou ve skutečnosti uzavřenými křivkami s šířkou.

Chcete-li vytvořit prsten, je nutné určit jeho vnitřní a vnější poloměr a střed. Ve vytváření více kopií se stejným průměrem můžete pokračovat určováním dalších středů. Kružnice s jednolitou výplní lze vytvářet nastavením vnitřního průměru na hodnotu 0.

zw65

nevitesirady

Go to top