TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
Manuál pro ZWCAD 2009-2012


Tvorba objektů

Kreslení lineárních objektů

Můžete kreslit lineární objekty, například úsečky, což jsou nejzákladnější objekty, které mohou být složeny z jednoho segmentu nebo z více spojených segmentů.

Úsečky

Pomocí příkazu LINE lze vytvářet série spojitých úsečkových segmentů.

Každý úsečkový segment lze upravovat samostatně nezávisle na dalších úsečkových segmentů v sérii. Posloupnost úsečkových segmentů lze uzavřít tak, že se první a poslední segment spojí.

Umístění určující koncové body úseček se určují přesně. Hodnoty souřadnic koncových bodů můžete zadat pomocí absolutních nebo relativních souřadnic nebo určit uchopení objektu vzhledem k existujícímu objektu.

Křivky

Křivka je posloupnost spojených úsečkových segmentů vytvořená jako jeden objekt. Lze vytvářet rovné úsečkové segmenty, obloukové segmenty nebo jejich kombinace.

zw43

Po vytvoření křivky lze

     • Provést její úpravu příkazem PEDIT.
     • Převést ji příkazem EXPLODE na jednotlivé úsečkové a obloukové segmenty.
     • Převést spline-přizpůsobenu křivku pomocí příkazu SPLINE na skutečnou spline.
     • Vytvářet pomocí uzavřených křivek mnohoúhelníky.
     • Vytvořit křivku z hranic překrývajících se objektů.

Tvorba obloukových křivek

Když v křivce kreslíte obloukové segmenty, je prvním bodem oblouku koncový bod předchozího segmentu. Potom lze určit úhel, střed, směr nebo poloměr oblouku. Oblouk můžete také dokončit určením druhého bodu a koncového bodu.

Tvorba uzavřených křivek

Nakreslením uzavřené křivky je možné vytvořit mnohoúhelník. Chcete-li křivku uzavřít, stiskněte klávesu c (Close) a stiskněte klávesu ENTER.

Tvorba širokých křivek

Pomocí voleb šířka a pološířka lze kreslit křivky různých šířek. Můžete také nastavovat šířky jednotlivých segmentů, a tyto segmenty se mohou plynule zužovat z jedné šířky do jiné. Tyto volby jsou dostupné po výběru počátečního bodu křivky.

zw44

Volby šířka a pološířka určují šířku dalších segmentů křivky, které budete kreslit. Nulová šířka (0) vytvoří tenkou čáru. Šířka větší než nula vytváří široké čáry, které jsou vyplněné, když je režim Vyplnění zapnutý, nebo pouze s obrysem, jestliže je režim Vyplnění vypnutý. Volba pološířka nastavuje šířku podle určené vzdálenosti od středu široké křivky k vnější hraně.

Tvorba křivek z hranic objektů

Křivku je možné vytvořit i z hranic překrývajících se objektů, které tvoří uzavřenou oblast. Křivka vytvořená pomocí metody hranice je samostatný objekt oddělený od objektů použitých k jejímu vytvoření. Lze ji upravovat stejnými metodami jako ostatní křivky.

Chcete-li zjednodušit proces výběru hranic ve velkých nebo složitých výkresech, můžete určit skupinu hraničních kandidátů, které se říká sada hranic. Tuto sadu vytvoříte výběrem objektů, které chcete použít k definování hranice.

zw45

Mnohoúhelníky

Mnohoúhelníky jsou uzavřené křivky, které mají 3 až 1024 stejně dlouhých stran. Tvorba mnohoúhelníků je jednoduchým způsobem kreslení čtverců, rovnostranných trojúhelníků, osmiúhelníků a dalších.

K tvorbě obdélníků však raději používejte příkaz RECTANG místo příkazu POLYGON.

Existuje mnoho způsobů tvorby mnohoúhelníků:

     • Určením poloměru, pokud znáte vzdálenost mezi středem mnohoúhelníku a koncovými body všech stran (vepsaný mnohoúhelník)
     • Určením poloměru, pokud znáte vzdálenost mezi středem mnohoúhelníku a body v polovině všech stran (opsaný mnohoúhelník)
     • Určením délky hrany a umístěním

Na následující obrázku je znázorněno kreslení mnohoúhelníku pomocí tří výše zmíněných metod. Na prvních dvou obrázcích je bod 1 středem mnohoúhelníku a bod 2 určuje velikost poloměru, která se určuje ukazovacím zařízením.

zw46

Multičáry

Multičáry se skládají z 1 až 16 rovnoběžných čar, které se nazývají elementy (prvky).

Je možné nastavit barvu a typ čáry každého elementu a zobrazit nebo skrýt spoje multičáry. Spoje jsou čáry, které se zobrazí v každém vrcholu. Multičáře lze přiřadit několik typů zakončení, například úsečky nebo oblouky.

zw47

Tvorba stylů multičar

Počet elementů a vlastnosti jednotlivých elementů lze ovládat vytvořením pojmenovaných stylů multičar. Styl určuje také výplň pozadí a zakončení.

Do stylu multičáry lze přidat až 16 elementů. Pokud vytvoříte nebo upravíte element tak, že má záporné odsazení, zobrazí se v obrázku v dialogovém okně Styl multičáry pod počátkem.

Použití existujících stylů multičar

Když začnete kreslit multičáru, můžete použít výchozí styl obsahující dva elementy nebo určit dříve vytvořený styl. Výchozím stylem je poslední použitý styl multičáry nebo styl STANDARD, jestliže nebyl příkaz MLINE ještě použit.

Před nakreslením multičáry lze také změnit její zarovnání a měřítko.

Zarovnání určuje, zda se multičára vykreslí nad nebo pod kurzorem nebo je střed jejího počátku určen pomocí kurzoru. Výchozí nastavení je pod (horní zarovnání). Měřítko určuje celkovou šířku multičáry v aktuálních jednotkách.

Měřítko multičáry neovlivní měřítko typu čáry. Pokud měníte měřítko multičáry, může být nutné provést odpovídající změny měřítka typu čáry, aby nebyla velikost teček nebo úseček špatná.

Náčrty od ruky

Skicování je vhodné pro tvorbu nepravidelných hranic nebo pro trasování digitizerem. Náčrty od ruky lze vytvářet pomocí příkazu SKETCH.

zw48

Tvorba náčrtů

Chcete-li skicovat, používejte ukazovací zařízení jako pero, klepnutím „pero“ zapnete, pohybem ukazatele kreslíte a opětovným klepnutím jej zvednete a přestanete kreslit.

Náčrty od ruky vytváří mnoho úsečkových segmentů. Každý úsečkový segment může být samostatným objektem nebo křivkou. Minimální délku nebo přírůstek segmentů lze nastavit. Krátké úsečkové segmenty zvyšují přesnost, ale mohou značně zvětšit soubor výkresu. Používejte tedy tento nástroj spíše výjimečně.

Před tvorbou náčrtu zkontrolujte proměnnou CELTYPE a ověřte, že je aktuální typ čáry nastaven na DLEHLAD. Pokud použijete tečkovaný nebo čárkovaný typ čáry a nastavíte segmenty čáry kratší než mezery nebo čárky, neuvidíte mezery nebo čárky.

Čáry náčrtu od ruky lze odstranit pomocí možnosti Vymazat příkazu SKETCH. Kdykoliv se kurzor střetne s čárou nakreslenou od ruky při aktivním režimu Vymazat, program vymaže všechno od průsečíku po konec mazané čáry.

Jakmile čáry náčrtu od ruky vytvoříte, nelze je upravit ani vymazat pomocí volby vymazat příkazu SKETCH. Po dokončení kreslení od ruky můžete použít příkaz ERASE.

Skicování v režimu tabletu

Skicování v režimu tabletu je vhodné například pro trasování obrysů mapy z papíru přímo do výkresu. Při skicování nelze režim tabletu vypnout.

Když je režim tabletu zapnutý, můžete nastavit ZWCAD tak, aby souřadný systém papírového výkresu převedl přímo do souřadného systému ZWCADu. Vytvoří se tedy souvislost mezi souřadnicemi zobrazení kurzoru na obrazovce, souřadnicemi na tabletu a souřadnicemi původního papírového výkresu. Po nastavení srovnání souřadnic s papírovým výkresem v ZWCADu můžete zjistit, že oblast zobrazená na obrazovce není oblast, kterou potřebujete. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, použijte před skicováním k zobrazení celé pracovní oblasti příkaz ZOOM.

U některých digitizerů nelze vybírat nabídky, když je režim tabletu zapnutý. Více podrobností naleznete v dokumentaci digitizeru.

Zachování přesnosti skici

Chcete-li zajistit přesnost na pomalém počítači, nastavte hodnotu přírůstku záznamu na zápornou hodnotu. Příkaz SKETCH používá tuto hodnotu jako by byla kladná, ale testuje každý bod obdržený z ukazatele proti dvojnásobnému přírůstku záznamu. Pokud je bod dále než dvojnásobek přírůstku záznamu, počítač pípne a upozorní vás tak, že je vhodné zpomalit, aby byla zachována přesnost. Jestliže je přírůstek záznamu například –1, neměli byste kurzorem pohybovat o více než 2. Použití této metody nezpomalí rychlost trasování.

Body a konstrukční přímky

Konstrukční přímky a referenční body jsou dočasné objekty vytvářené k usnadnění přesného kreslení.

Referenční body

Objekty bodů jsou vhodné jako uzly nebo referenční geometrie pro uchopení objektů a relativní odsazení.

Styl bodů a jejich velikost lze nastavit relativně k obrazovce nebo v absolutních jednotkách.

Změna stylu bodů tyto body zvýrazní, takže je lze snadněji rozlišit od teček mřížky, a ovlivňuje zobrazení všech objektů bodů ve výkresu, pro zobrazení změn je však nutné použít příkaz REGEN.

Konstrukční přímky a polopřímky

Čáry sahající do nekonečna v jednom nebo obou směrech známé jako polopřímky a konstrukční přímky lze použít jako reference pro tvorbu dalších objektů. Konstrukční přímky lze například použít k nalezení středu trojúhelníku, připravení více pohledů stejné položky nebo tvorbě dočasných průsečíků používaných pro uchopení objektů.

Přímky nemění celkovou oblast výkresu. Jejich nekonečný rozměr tedy nemá žádný vliv na zoomování ve výřezech a příkazy pro zobrazení mezí výkresu je ignorují. Přímky lze posouvat, otáčet a kopírovat stejně jako další objekty. Přímky je možné vytvářet v hladině přímek, kterou lze před tiskem zmrazit nebo vypnout.

Přímky

zw49Přímku lze umístit kamkoliv do trojrozměrného prostoru. Její orientaci lze určit několika způsoby. Výchozí metodou tvorby přímek je metoda dvou bodů: určením dvou bodů určíte orientaci. První bod (kořen) je koncepční polovinou přímky, to znamená bodem, ke kterému se přitahuje uchopení poloviny.

Přímky lze vytvářet také několika dalšími způsoby, podrobnosti naleznete u příkazu XLINE.

Polopřímky

Polopřímka je čára v trojrozměrném prostoru začínající v určeném bodu a sahající do nekonečna. Stejně jako přímky jsou i polopřímky ignorovány příkazy pro zobrazení mezí výkresu.

nevitesirady

Go to top