TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
CAD HELP


Šrafovacie vzory (užívateľom definované)

Šrafovacie vzory sú uložené v súboroch *.PAT

Vzory môžete pridávať do knižnice acad.pat, alebo do samostatných súborov. V tom prípade musí názov súboru odpovedať menu vzoru. Tak napr. definícia vzoru TS bude uložená v súbore TS.pat.

Bez ohľadu na spôsob uloženia má definícia zhodný formát. Začína hlavičkou podľa následujúcej schémy:

*meno-vzoru [, popis]

ďalej nasleduje jeden, alebo viac riadkov popisujúcich čiary:

uhol, x-počiatok, y-počiatok, delta-x, delta-y [, čiarka-1, čiarka -2, ...]

Príklad:

Vzor nazvaný L45 šrafujúcí čiarami pod uhlom 45 stupňov s odstupom 0.5 jednotky by bol definovaný ako:

*L45,45 čiary pod uhlom 45 st.

45, 0,0, 0,0.5

Tento popis hovorí, že čiara sa má kresliť pod uhlom 45 stupňov, jedna z nich prechádza počiatkom výkresu (0,0) a medzera mezi jednotlivými čiarami je 0.5 jednotky. L45 je meno definície a popis je nepovinné pole zobrazované napr. príkazom ŠRAFY ? (ak popis chýba, nesmiete vložiť čiarku za názov vzoru).

Každý riadok popisu môže byť maximálne 80 znakov dlhý. AutoCAD ignoruje prázdne riadky a text za stredníkom.

Dialógy šrafovania podľa hranice a paleta šrafov zobrazujú mená všetkých vzorov nájdených v súbore acad.pat. Ak chcete vaše vzory ponúkať prostrednictvom týchto dialogov, musíte ich umiestniť do tohoto souboru. Ak AutoCAD nájde v knižnici acad.slb snímok s názvom odpovedajúcim menu šrafovacieho vzoru, tak v ponuke zobrazí aj tento snímok.

Šrafovací vzor sa skladá z jednej, alebo viac vzorových liniek. (AutoCAD nestanovuje maximálny počet liniek). Každá vzorová linka sa považuje za prvého člena rodiny liniek vytvorených opakovaním vzorovej linky na obidve strany po vzdialenosti delta (t.j. nekonečne mnoho rovnobežných čiar). Hodnota delta-y udáva (kolmú) vzdialenost medzi linkami a delta-x potom ich posun (má zmysel len pre prerušované čiary). Linka je nekonečnej dĺžky, vzor přerušovania je postupne aplikovaný na celú linku

Proces šrafovania sa skladá z virtuálnej expanzie každej vzorovej linky do nekonečnej rodiny liniek. Všetky šrafované objekty sa potom testujú na priesečník s každou z týchto nekonečných čiar. Tieto priesečníky zapínajú a vypínajú vykreslovánie šrafovacej linky ako to určuje štýl šrafovania. Ak je linka prerušovaná, vykreslí sa v príslušných oblastiach týmto spôsobom.

Pretože každá rodina šrafovacích liniek sa generuje rovnobežným posunom od prvotnej linky s absolútnym počiatkom, je zaručené, že šrafovanie susedných obastí na seba bude presne naväzovať.

Ak si prajete používať prerušované čiary, jednoducho pripojíte popis “prerušované" na koniec príslušnej definičnej položky šrafovacej linky. Každé číslo znamená dĺžku segmentu. Kladné hodnoty znamenajú nakreslenie segmentu v danej dĺžke, záporné posun pisátka bez kreslenia a 0 znamená bodku. Tento vzor začína byť aplikovaný od počiatku a cyklicky sa opakuje. Jedna linka môže obsahovat max. 6 takýchto vzorov.

Príklad:

Môžeme napríklad upraviť vzor pre 45 stupňové šrafovanie na šrafovanie prerušovanou čiarou 0.5 jednotiek čiara, 0.5 jednotiek medzera:

*PRER45,Prerušované čiary pod 45 st.

45, 0,0, 0,.5, .5,-.5

Definícia odpovedá predchádzajúcemu príkladu, len bol pripojený popis “prerušované". 0.5 znamená nakreslenie čiarky v dĺžke 0.5 jednotiek a -0.5 medzeru v rovnakej dĺžke. Ak potrebujete kresliť 0.5 jednotiek dlhú čiarku, 0.25 medzeru, bodku, 0.25 medzeru pred ďaľšou čiarkou, definícia bude vyzerať následovne:

*ČIARBOD45,čiary čiarka-bodka pod 45 st.

45, 0,0, 0,.5, .5,-.25,0,-.25

Teraz sa podzrime na efekt posunu delta-x. Predstavte si takúto definíciu:

*NADSEBOU

0, 0,0, 0,.5, .5,-.5

Táto definícia vytvorí rodinu šrafovacích čiar vzdialených 0.5 jednotky rovnomerne rozdelených na čiarky a medzery. Pretože hodnota delta-x je 0, čiarky v jednotlivých linkách lícujú. Vyplnená plocha vzerá nasledovne:

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Teraz upravme definíciu.

*POSUNUTÉ

0, 0,0, .5,.5, .5,-.5

Definícia je až na hodnotu delta-x zhodná s predchádzajúcou. Hodnota delta-x (=0.5) posunie každú následujúcí linku v rodine liniek o 0.5 v smeru čiary (v tomto prípadě po ose X). Pretože linky sú nekonečne dlhé, výsledkom je posúvajúcí sa vzor. Šrafovaná plocha vyzerá takto:

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Zatiaľ všetky popisované vzory maly počiatok v bode 0,0, t.j. prvá linka prechádzala počiatkom súradného systému a v tomto bode začínal aj jej vzor prerušovania. Pri skladaní zložitejších šrafovacích vzorov musíte vedľa posunov a vzorov pre linky určiť správne aj počiatok. Predstavte si nasledujúce. Potrebujete vytvoriť vzor vyzerajúci ako sada hranatých obrátených U (linka hor, vpravo a dole). Podľa nasledujúceho obrázku sa vzorka má opakovať po jednej jednotke v oboch smeroch a každý prvok je 0.5 jednotek široký a vysoký.

sraf1

Takýto vzor by mohol byť definovaný nasledovne:

*OBRU,Obrátené U

90, 0,0,   0,1,   .5,-.5

0, 0,.5,   0,1,   .5,-.5

270, .5,.5, 0,1,   .5,-.5

Prvá linka (čiara hore) je jednoduchá prerušovaná čiara s počiatkom (0,0). Druhá linka (čiara vpravo) má začínať na konci čiary hore, preto jej počiatok je stanovený na (0,0.5). Tretia linka (čiara dole) analogicky začína na konci predchádzajúcej čiarky a má tak počiatok v (0.5,0.5). Tretia linka môže byť definovaná viacerými spôsobmi, napr.:

90, .5,0, 0,1, .5,-.5

alebo

270, .5,1, 0,1, -.5,.5

Vzor prerušovania začína v počiatku a pokračuje v smere určenom vektorom smeru čiary. Preto dve rodiny liniek otočených o 180 stupňov nie sú zhodné - na rozdiel od plných čiar, kde sa zhodujú.

Zamyslite sa nad vzorom takovejto šesťcípej hviezdy:

sraf2

Taký príklad vám pomôže lepšie pochopiť princípy definície šrafovacích vzorov. (Nápoveda: 0.866 je sínus 60 stupňov). Nasleduje definícia:

*HVIEZDY,Dávidova hviezda

0, 0,0, 0,.866, .5,-.5

60, 0,0, 0,.866, .5,-.5

120, .25,.433, 0,.866, .5,-.5

Poznámka:

AutoCAD nevytvorí šrafovací vzor z viac ako 10 000 segmentov. Tento limit je daný nastavením MAXHATCH v registroch. Limit môžete zmeniť na akúkoľvek hodnotu v rozmedzí 100 až 10 000 000. Napríklad pre nastavenie limitu na 8 000 zadajte do príkazového riadku (setenv "MaxHatch" "8000").

nevitesirady

Go to top