TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
CAD HELP


Typy čiar (užívateľom definované)

Skutočnú hustotu čiary (veľkosť jednotlivých medzier a čiarok) ovplivňujú nasledujúce hodnoty:

- rozmer v knižnici (súbory *.lin)

- globálne merítko (systémová premenná LTSCALE)

- merítko objektu

Veľkosť vo výkrese = rozmer v knižnici * globálne merítko * merítko objektu

Typy čiar sú uložené v súboroch *.LIN

Užívateľ si môže v týchto súboroch vykonávať ľubovoľné zmeny, alebo si môže vytvoriť svoje vlastné súbory

Jeden definičný súbor môže obsahovať mnoho jednotlivých definíc čiar. Je na vás, či budete rozšiřovať štandardný soubor acad.lin, alebo či budete vytvárať vlastnú knižnicu. Súbor .lin môže obsahovať komentáre - každý riadok začínajúcí stredníkom (;) sa ignoruje.

Každá definícia sa skladá z dvoch po sebe idoúcich riadkoch v LIN súbore.

Prvý riadok definuje meno typu čiary a môže pridať doplňujúci popis.

*meno-typu [, popis]

Tento riadok musí začínať hviezdičkou a po nej musí bezprostredne nasledovať názov definovaného typu. Ak je prítomný popis, potom musí byť oddelený čiarkou a nesmie byť dlhší ako 47 znaků. Popis nieje AutoCADom nijak používaný, pomáha vám lepšie sa v súboru definícií orientovať.

Druhý riadok je kód popisujúci vlastný vzhľad typu čiary:

zarovnanie,vzor-1, vzor-2, ...

Tento riadok začína kódom zarovnania (momentálne jediný platný kód je A) a nasleduje čiarkou oddelený zoznam popisov vzoru (bez medzier).

Potom čo vytvoríte typ čiary, nieje tento typ načítaný automaticky do vášho výkresu. Pre jeho načítanie musíte použiť voľbu Načítať príkazu _LINETYPE.

Jednoduché typy čiar

Príklad:

Predstavte si jednoduchý typ čiary nazvaný DD1 definovaný následujúcim predpisom:

čiarka dlhá 0.5 jednotky

medzera dlhá 0.25 jednotky

bodka

medzera dlhá 0.25 jednotky

Takýto typ by mohol byť definovaný následovne:

*DD1,____ . ____ . ____ . ____ .

A,.5,–.25,0,–.25

Meno typu je DD1 a pole popis obsahuje vizualizovaný popis čiary zobrazovaný napríklad príkazovou sekvenciou HLADINA TypČ ?. V tomto prípade se použije jednoduchá kombinácia znakov bodka a čiarka.

Popis je nepovinné pole a môže sa skladať zo sekvencií bodiek, medzier a čiarok, alebo môže obsahovať komentáre ako “Použi tento typ pre skryté hrany ". Ak nepoužívate toto pole, nevkládajte čiarku za názov typu. Ak popis použijete, nesmie byť dlhší ako 47 znakov.

Pole zarovnania definuje chovanie vzoru na konci jednotlivých čiar a oblúkov. AutoCAD v súčasnej verzii podporuje len jeden typ zarovnania - musí byť A - AutoCAD odmietne každý iný znak v poli zarovnania.

Každé pole vzor-n určuje dĺžku segmentu, z ktorého sa vlastný vzor skladá. Ak je dĺžka kladné číslo, znamená to “pisátko dole" - segment sa nakreslí. Záporná hodnota analogicky znamená “pisátko hore", tj. medzeru. Jedna definícia môže obsahovať až 12 vzorov (za predpokladu, že dĺžka riadku neprekročí 80 znakov).

Pri zarovnaní typu A AutoCAD garantuje, že oblúky a čiary začínajú a končia čiarkou. Napríklad, predstavte si definíciu typu čiary OS, ktorá bude definovaná opakujúcim sa vzorom čiarka-bodka. AutoCAD upraví vzor na každej individuálnej čiare tak, že na koncových bodoch objektu začína a končí čiarka vzoru. Ak to vzor dovolí, posunie ho AutoCAD tak, aby čiarkou začínala a končila aspoň polovica dĺžky príslušnej čiarky. Ak je to potrebné, sú prvá a posledná čiarka predĺoužené. Ak je objekt taký krátky, že odpovedá práve jednej sekvencii čiarka-bodka, tak AutoCAD nakreslí plnú čiaru. Pre oblúky zariadi AutoCAD to isté, čo pre čiary. U kružníc, kde nemá význam hovoriť o koncových bodoch zasa zaistí posunutím vzoru “rozumné" zobrazenie.

Zarovnanie typu A požaduje, aby prvý úsek bol 0, alebo kladné číslo (bodka, alebo čiarka). Druhý úsek by mal byť menší než 0 (medzera). Vzor pro A zarovnania musí obsahovať aspoň dva kreslené úseky. Medzi prvou a poslednou čiarkou sa vykresluje vzor sekvenčne, začínajúc na druhej pozícii a v prípade potreby znovu cyklicky od prvej pozície.

Rozšírené typy čiar

Popisy rozšířených typov čiar sú uložené taktiež v LIN súboroch spolu s typmi jednoduchými. Tieto typy čiar predstavujú čiary obsahujúce medzery a vložené symboly. Také čiary moôžu označovať inžinierské siete, hranice, špeciálne kontúry a podobné objekty. Zhodne s jednoduchými typy sú rozšírené vykreslované dynamicky medzi užívateľom zvolenými vrcholmy (alebo koncovými bodmi). Tvary a texty sú vždy vykreslené úplne, nikdy nie sú orezané.

Syntax rozšírených typov čiar je podobne ako syntax jednoduchých typov čiarkami odděleným zoznamom vzorov. Každý vzor je ako u jednoduchých typov popisom čiarky, medzery, alebo bodky, alebo popisom vloženého objektu.

Syntax vzoru popisujúci vložený objekt je nasledujúca:

tvar

[meno_tvaru,shxsúbor] alebo [meno_tvaru,shxsúbor,transformácia]

text

["reťazec",štýl] alebo ["reťazec",štýl,transformácia]

kde transformácia nie je povinná a môže sa skladať zo série nasledujúcích elementov oddelených čiarkami:

R=##   Relativná rotácia

A=##   Absolútna rotátcia

S=##   Merítko

X=##   X posun

Y=##   Y posun

V tejto syntaxi ## znamená číslo so znamienkom (1, -17, 0.01, a pod.), rotácia je v stupňoch a ostávajúce atribúty v jednotkách typu čiary. Písmena uvádzajúce transformáciu musia byť bezprostrednr nasledované znamienkom = a príslušnou hodnotou.

Príklad:

Následujúca definícia popisuje čiaru nazvanú CON1TYP skládajúcu sa z opakujúceho sa vzoru čiarka, medzera a vložený tvar CON1 ze souboru es.shx (aby príklad pracoval, musí byť súbor es.shx prítomný vo vyhľadávacej ceste).

*CON1LINE, --- [CON1] --- [CON1] --- [CON1]

A,1.0,-0.25,[CON1,es.shx],-1.0

Mimo kódu v hranatých zátvorkách odpovedá definícia popisu jednoduchého typu. Tento príklad demonštruje najjednoduhší typ rozšírenej čiary obsahujúcej tvar.

Ako už bolo popísané skôr, až 6 polí môže byť použitých pre popis vloženého tvaru. Prvé dva sú povinné a majú pevnú pozíciu; dalšie sú voliteľné a môžu byť ľubolvolne usporiadané. Nasledujúce dva príklady ukazujú rôzne definície tvarov:

Príklad:

[CAP,es.shx,S=2,R=10,X=0.5]

Tento príklad použije tvar CAP zo súboru es.shx v merítku 2, s dotyčnicovým natočením 10 stupňov v smere hodinových ručičiek a s X posunom o 0.5 jednotiek.

[DIP8,pc.shx,X=0.5,Y=1,R=0,S=1]

Tento popis odpovedá vloženiu symbolu DIP8 zo souboru pc.shx s X posunom 0.5 jednotiek, Y posunom o jednu jednotku nad čiaru a v merítku a natočení vlastnej čiary.

Následujúca syntax definuje tvar ako súčásť rozšíreného typu čiary:

[tvar,súbor,merítko,rotácia,x_posun,y_posun]

Jednotlivé polia znamenajú:

tvar

Meno vkladaného tvaru. Toto pole musí byť prítomné. Ak chýba, nieje definícia platná. Ak tvar v súbore nieje, čiara sa vykresluje bez tvaru.

súbor

Meno kompilovanej definície tvarov (.shx). Ak chýba, definícia nieje platná. Ak súbor neobsahuje plnú cestu, AutoCAD ho hľadá na vyhľadávacej ceste. Ak súbor plnú cestu obsahuje, ale na udanom mieste nieje, AutoCAD odreže zadanú cestu a opäť použije vyhľadávanie. Ak sa súbor nenájde, čiara sa vykresluje bez tvaru.

merítko

S=hodnota. Merítko je hodnota, ktorou sa násobí veľkosť daného tvaru. Ak je interná veľkost tvaru 0, tak S je skutečná veľkosť.

rotácia

R=honota, alebo A=hodnota. R znamená relativnú (dotyčnicovú) rotáciu vzhľadom k vykreslovaniu čiary. A odpovedá absolútnej rotácii vzhľadom k počiatku. Všetky tvary potom majú zhodnú rotáciu nezávisle na to, kde sa na čiare nachádzajú. K číslu môže byť pripojený symbol d pre stupne (implicitné), r pre radiány alebo g pre gradyány. Ak pole chýba, chová sa definícia ako R=0.

x_posun

X=hodnota. Toto pole udáva posun tvaru v smere X od posledného bodu vykreslovania čiary. Ak x_posun chýba alebo sa rovná 0, tvar je vykreslený bez posunutia. Použite toto pole pre popis plynulých čiar s vloženými tvarmi. Táto hodnota nieje ovplivnená merítkom S=.

y_posun

Y=hodnota. Toto pole udáva posun tvaru v smere Y od posledného bodu vykreslovania čiary. Ak y_posun chýba alebo sa rovná 0, tvar je vykreslený bez posunutia. Táto hodnota nieje ovplivnená merítkom S=.

Rozšírený typ čiary s vloženým textovým objektom

Tento typ sa používa podobne ako čiary v predchádzajúcom prípade tam, kde vloženým objektom má byť text. Hlavným rozdielom je skutočnosť, že text v tomto prípade je riadený textovým štýlom vo výkrese (v predchádzajúcom prípade sa pracuje priamo so súborom .shx). Asociovaný štýl musí existovať pred načítaním typu čiary do výkresu.

Príklad:

Príklad rozšíreného typu čiary s vloženým textovým objektom:

*TSčiara, --- TS --- TS --- TS

A,1.0,-0.25,["TS",mujstyl,S=1,R=0,X=0,Y=-0.25],-1.25

MCčiara je meno typu a "--- TS --- TS --- TS" je ASCII popis.

Syntax vloženého prvku je nasledujúca:

["reťazec",štýl,S=merítko,R=rotácia,X=x_posunt,Y=y_posun]

Jednotlivé polia znamenajú:

reťazec

Text, ktorý sa má vykresliť v čiare.

štýl

Meno použitého textového štýlu. Textový štýl musí existovať. Ak nieje uvedený, použije sa štýl aktívny v okamžiku načítania.

merítko

S=hodnota. Merítko sa použije ako koeficient zväčšenia merítka štýlu. Ak výška v štýle je 0, tak S odpovedá skutočnému merítku.

Pretože skutočná veľkosť textu je definovaná touto hodnotou a ešte hodnotou uloženou v štýle, dosiahnete lepších výsledkov ak budete používať štýly s výškou 0. Ďalej sa doporučuje vytvoriť zvláštne štýly pre textové objekty v rozšířených typoch čiar aby sa predošlo problémom s ostatnímy textami vo vašom výkrese.

rotácia

R=hodnota, alebo A=hodnota. R znamená relativnú (dotyčnicovú) rotáciu vzhľadom k vykreslovaniu čiary. A odpovedá absolútnej rotácii vzhľadom k počiatku. Všetky tvary potom majú zhodnú rotáciu nezávisle na to, kde sa na čiare nachádzajú. K číslu môže byť pripojený symbol d pre stupne (implicitné), r pre radiány alebo g pre gradyány. Ak pole chýba, chová sa definícia ako R=0.

Centrum rotácie leží medzi základnou čiarou a hornými vrcholmi nominálneho opísaného obdĺžnika.

x_posun

X=hodnota. Toto pole udáva posun tvaru v smere X od posledného bodu vykreslovania čiary. Ak x_posun chýba alebo se rovná 0, text je vykreslený s posunutím podľa ľavého, spodného rohu. Použite toto pole pre popis plynulých čiar s vloženými textami. Táto hodnota nieje ovplivnená merítkom S=.

y_posun

Y=hodnota. Toto pole udáva posun tvaru v smere Y od posledného bodu vykreslovania čiary. Ak y_posun chýba alebo se rovná 0, text je vykreslený s posunutím podľa ľavého, spodného rohu. Táto hodnota nieje ovplivnená merítkom S=.

nevitesirady

Go to top