TECHSOFT CZTECHSOFT SKCADHelpCAD FórumFreeCAD

DWG Alternativy AutoCADu

 

 

CADHelp Forum

YouTube CAD VideáYouTube CAD Videá

 

AutoCAD Tipy a Triky na G+CAD Tipy a Triky na G+

Stránky CAD Help provozuje společnost:

TECHSOFT s.r.o.

CZ a SK návody pro různé CAD systémy a nadstavby + Forum.CADHelp.cz

Souhlasíte s ukládáním cookies na Váš počítač. Toto rozhodnutí lze změnit.

×

Hlášení

Smernice EÚ o e-Soukromí

Tato webová stránka používá vlastní cookies pro správu ověřování, navigaci a další funkce jako i cookies třetích stran (Google Analytics, Google AdSense). Užíváním našich webových stránek, souhlasíte s tím, že můžeme umístit tyto typy cookies na vašem zařízení.

Zobrazit zásady ochrany osobních údajů

Zakázali jste cookies. Stránka nemusí fungovat správně. Toto rozhodnutí lze změnit.

TECHSOFT s.r.o. TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.sk
CAD HELP


Roletové a kurzorové menu

Roletové a kurzorové menu bývajú zobrazené ako kaskádovité (alebo tiež hierarchické) menu. Umožňujú logické rozvrhnutie menu bez prepínania oblastí. Kurzorové menu poskytuje rýchly prístup k často používaným položkám, ako sú napr. režimy uchopenia. Položky roletových a kurzorových menu sú podobné položkám ostatních menu a môžete definovať makrá rovnako ako u obrazovkových alebo tabletových menu.

Roletové menu sa definuje v sekciách ***POP1 ***POP499 a kurzorové v sekciách ***POP0 a ***POP500 až ***POP999 sections. Kurzorové menu definované v hornom rozsahu sú tiež známe ako kontextové menu. Roletové menu môže obsahovať až 999 položiek. kurzorové až 499 položiek. Obidve obmedzenia platia pre všetky menu v hierarchii menu. Ak položka v menu presahuje túto hranicu, AutoCAD ju ignoruje. Ak roletové alebo kurzorové menu je dlhšie než dostupný priestor na obrazovke, bude skrátená podľa obrazovky.

Roletové menu sa vždy rozbaľuje z lišty menu, zatial čo kurzorové menu sa zobrazí v mieste kurzoru na obrazovke alebo blízko textového okna, príkazového riadku alebo nástrojového panelu. Syntax pre oba typy menu je rovnaká, s tým rozdielom, že titulok kurzorového menu nie je zobrazený v lište menu. Aj keď sa titulok kurzorového menu vôbec nezobrazuje, musí byť zadaný aspoň prázdny titulok. Prístup ku kurzorovému menu získate prostredníctvom príkazu $P0=*, ktorý môžete zadať z iného menu (ako je napr. položka menu BUTTONSn) alebo z AutoLISPu či ObjectARX. Zatiaľ čo je aktívne kurzorové menu, nemôžete pristupovať k lište menu.

Vytváranie roletových menu

Pri načítaní každého súboru menu AutoCAD prehľadáva sekcie POPn. Zo sekcií POP1 až POP16 vytvorí lištu menu, ktorá obsahuje titulky týchto menu. Ak nie je definovaná žiadna zo sekcií POP1 až POP16, AutoCAD použije implicitné menu Súbor a Úpravy. Každá sekcia väčšia než POP16 a menšia než POP500 môže byť vložená to lišty menu príkazom _MENULOAD alebo prepínaním menu.

Následujúci príklad ukazuje syntax, ktorá sa používa pri vytváraní roletového menu.

***POP13

**MYTOOLS

M_Tools [&Moje nástroje]

M_Save [&Ulož\tCtrl+S]^C^C_qsave

       [--]

M_ShwTB [Ukáž Moje nástroje]^C^C_-toolbar mytools s

M_HidTB [Schovaj Moje nástroje]^C^C_-toolbar mytools h

Každá sekcia menu môže mať jeden alebo viac aliasov, ktoré sú definované návestím **alias, ktoré nasleduje za návestím sekcie. V predchádzajúcom príklade, **MYTOOLS je alias pre menu POP13.

Poznámka

Sekcia menu POPn už nepodporujú syntax **podmenu. Návestie **alias je platné len ak sa vyskytuje za návestím sekcie a pred položkami menu.

 

Vytváranie kurzorových menu

Kurzorové menu sa definuje rovnakým spôsobom ako menu roletové. Sekcia POP0 definuje implicitné kurzorové menu Uchopenie objektu, sekcie POP500 do POP999 sú použité pre kontextové menu.

AutoCAD sa odkazuje na kontextové menu pomocou ich aliasu (ako v **GRIPS) a používa ich v špecifických situáciách. Nie je dôležité aktuálne číslo POPn, ale mená aliasov, aby mohly byť používané, musia dodržovať konvencie vytvárania mien aliasov. Následující aliasy sú rezervované AutoCADom:

GRIPS

Obsah tohoto menu definuje kurzorové menu uzlov (stlačenie pravého tlačítka myši v oblasti výkresu ak má objekt aktívny uzol ([vybraný]).

CMDEFAULT

Obsah tohoto menu definuje kurzorové menu Implicitný režim (stlačenie pravého tlačítka myši v oblasti výkresu v okamžiku, keď nie je aktívny žiadny príkaz a žiadny objekt nie je vybraný).

CMEDIT

Obsah tohoto menu definuje kurzorové menu Úpravy (stlačenie pravého tlačítka myši v oblasti výkresu ak je vybraný jeden alebo viac objektov [ale žiadny nemá aktívny uzol], a nie je aktívny žiadny príkaz).

Ďalej je do menu CMEDIT pridané príslušné menu objektu (ak existuje). Mená menu objektov musia byť vytvorené nasledovne:

OBJECT(S)_názovobjektu

Ak je vybraný len jeden objekt alebo viac objektov rovnakého typu, je použité menu OBJECT_názovobjektu. Ak nie je toto menu dostupné, AutoCAD použije menu OBJECTS_názovobjektu (ak existuje).

Názvom objektu je DXF meno, okrem vkladaných objektov. K odlíšeniu vkladania bloku a externej referencie použite mená BLOCKREF a XREF.

CMCOMMAND

Obsah tohoto menu definuje kurzorové menu Príkazový režim (stlačenie pravého tlačítka myši v oblasti výkresu ak je aktívny príkaz). Do tohoto menu sa ďalej pridajú voľby príkazového riadku (kľúčové slová v hranatých zátvorkách).

Tak ako menu CMEDIT aj do menu CMCOMMAND možno vložiť kontextové údaje. Všetky menu, ktoré sú nazvané COMMAND_názovpríkazu sú vložené do menu CMCOMMAND. Názvom názovpríkazu môže byť akýkoľvek platný príkaz AutoCADu vrátane vami vytvorených alebo dodaných tretími stranami.

Pre príkazy uvodené pomĺčkou (napríklad –INSERT) musíte menu nazvať COMMAND_-INSERT.

Syntax roletových a kurzorových menu

Nasledujúca tabuľka popisuje znaky, ktoré majú špeciálnu funkciu, ak sú súčasťou návestia roletových a kurzorových menu.

Špeciálne znaky návestia

Znak      Popis

––           Návestie, ktoré je prevedené na oddelovač v roletovom a kurzorovom menu (ak sa nepoužíva s ďalšími znakmi).

+             Pokračovanie makra na ďalšom riadku (ak je posledným znakom na riadku).

–>           Predpona návestia, ktorá hovorí, že položka kurzorového alebo roletového menu má podmenu.

<–           Predpona návestia, ktorá hovorí, že položka kurzorového alebo roletového menu je poslednou položkou v podmenu.

<–<–...   Predpona návestia, ktorá hovorí, že položka kurzorového alebo roletového menu je poslednou položkou v podmenu a ukončí rodičovské menu (Jedno <- je požadované pre ukončenie každého rodičovského menu).

$(            Umožní vyhodnotenie DIESEL výrazu v roletovom, alebo kurzorovom menu, ak sú $( prvými znakmi.

~             Potlačí (zošedne) návestie.

!.             Ak je návestie uvedené týmto znakom, bude položka označená zatržítkom.

&            Znak & umiestnený pred písmenom hovorí, že písmeno bude použité ako klávesová skratka v roletovom alebo kurzorovom menu. Napr. V&zor sa zobrazí ako Vzor.

/c            Určuje klávesovú skratku v návestia roletového alebo kurzorového menu. Napr. /zVzor sa zobrazí ako Vzor.

\t            Hovorí, že všetky nasledujúce znaky sú zarovnané k pravej strane.

Toto sú jediné nealfanumerické znaky, ktoré možno použiť na prvnom mieste v návestí menu. Ostatné nealfanumerické znaky, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke sú vyhradené pre budúce verzie ako špeciálne znaky menu.

Titulky roletových menu

Pri roletových menu definuje prvé návestie titulok v lište menu; ďalšie návestie definujú položky menu a podmenu. Nasledujúca čásť je hornou časťou roletového menu sekcie POP2.

***POP2

ID_MnEdit     [Úpr&avy]

ID_U               [&Spät\tCtrl+Z]_u

ID_Redo         [Z&novu\tCtrl+Y]^C^C_redo

Na prvom riadku je návestie sekcie ***POP2, návestie [Úpr&avy] zobrazí Úpravy v lište menu a písmeno a bude podčiarknuté, to znamená, že ho možno použíť ako klávesovú skratku. Názov pripojený k titulku menu (ID_MnEdit) možno použiť pre zapnutie alebo vypnutie celého menu. K titulkom roletových menu nemožno pripojiť makro.

Aj keď v kurzorových menu musí byť definovaný titulok, nie je zobrazený.

Kaskádovanie podmenu

Návestie roletového a kurzorového menu používajú špeciálne znaky (ako –>, <– a <–<–...), ktoré riadia hierarchiu kaskádovania menu. Tieto špeciálne znaky určujú podmenu a konce podmenu a tiež môžu ukončiť všetky rodičovské menu. Každý špeciálny znak musí byť prvým znakom v návestí položky.

Špeciálny znak –>

hovorí, že položka má podmenu, podobne ako v nasledujúcom príklade:

[–>Filtry bodov]

Ak rozbalíte menu Pomôcky a vyberiete položku Filtry bodov alebo posuniete kurzor doprava, zobrazí sa podmenu Filtry bodov.

Speciálny znak <–

hovorí, že položka je poslednou položkou v podmenu, podobne ako v nasledujúcom príklade:

[<–.YZ].YZ

Speciálne znaky <–<–...

hovoria, že položka je poslednou položkou v podmenu a tiež poslednou položkou rodičovskéjo menu, podobne ako v nasledujúcom príklade:

[->Text]

[->Atribúty]

[<-<-Vypísať...]^C^Cddattext

Oddelovanie návestia položky

Ak chcete oddeliť položky v menu, použite návestie, ktoré bude obsahovať dve pomĺčky.

[––]

Pretože šírka každého roletového a kurzorového menu je určená podľa najširšej položky v menu, predchádzajúci príklad pretiahne oddelovaciu čiaru po celej šírke menu. Oddelovaciu čiaru v menu nemôžete vybrať a akékoľvek makro, ktoré k nej priradíte, bude ignorované.

Riadenie zobrazenia návestia položky menu

Ďalšou vlastnosťou roletových a kurzorových menu, ktorú je možné využiť pri úpravách, je schopnosť riadiť zobrazenie položiek menu. Môžete potlačiť (zošednúť) návestie a tak ho zneprístupniť užívateľovi alebo môžete zaškrtnúť položku v menu.

Návestia môžu tiež obsahovať výrazy DIESELu a môžu meniť obsah návestí. Tak môžete interaktívne potlačovať, zaškrtávať alebo meniť text v návestí.

Ak zakazujete alebo zaškrtávate položky v menu, uistite sa, že používate správnu techniku, ktorá udržuje záznam o zmene stavu každého návestia.

Potlačenie návestia

Návestie položky menu, ktoré začína znakom tilda (~) bude potlačené (zošednuté). Podľa štandardných konvencií to znamená, že táto položka nepredstavuje platný výber. Akýkoľvek príkaz pripojený k tejto položke nebude vyvolaný a ak položka otevára podnmenu, to nebude zobrazené.

Napríklad, nasledujúce položky budú potlačené:

[~Úsečka]

[~->Křivka]

Podmenu k potlačenému menu nebude prístupné.

Používanie DIESELu k potlačeniu návestia:

Návestie položiek menu môže obsahovať výrazy DIESELu, ktoré podmienečne potlačí alebo sprístupnia položku menu. Napríklad DIESEL výraz v nasledujúcej položke menu potlačí návestie ak je aktívny príkaz.

[$(if,$(getvar,cmdactive),~)POSUN]^C^C_move

Zaškrtávanie návestia

Môžete zaškrtnúť položku menu pomocou zatržítka tak, že pred návestie vložíte vykričník s bodkou (!.). zaškrtnutie položky neovplivní možnosť výberu položky, ak nie je zaškrtnutá položka potlačená.

V nasledujúcom príklade bude položka menu Úsečka zaškrtnutá.

[!.Úsečka]

Používání DIESELu ku zaškrtnutiu návestia:

Návestie položiek menu môžu obsahovať výrazy DIESELu, ktoré podmienečne zaškrtnú položku menu. Napríklad DIESEL výraz v nasledujúcej položke menu zaškrtne návestie podľa aktuálneho stavu systémových promenných.

[$(if,$(getvar,orthomode),!.)Ortho]^O

[$(if,$(getvar,snapmode),!.)Krok]^B

[$(if,$(getvar,gridmode),!.)Raster]^G

Súčasné potlačenie a zaškrtnutie

Položky menu môžete súčasne potlačiť a zaškrtnúť. Formát je:

[~!. text_návestia]

alebo

[!.~ text_ návestia]

kde ~ je špeciálny znak, ktorý potlačí položku a !. položku zaškrtne.

V nasledujúcom príklade, položka menu Úsečka je potlačená a zaškrtnutá. Rovnako ako v predchádzajúcich príkladoch, môžete použť výrazy DIESELu pre súčasné potlačenie a zaškrtnutie položky v menu.

[~!.Úsečka]

nevitesirady

Go to top