ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

5.2 Odstavcový text

Pre vytváranie dlhších poznámok je v programe ZWCAD výhodnejšie použiť Odstavcový text . Vytvorený odsek tvorí jeden objekt s jedným štýlom. Časti odseku však môžeme formátovať nezávisle od voľby štýlu textu. Možnosti formátovania sa vzťahujú na ľubovoľnú časť celého odseku nezávisle od riadku a ponuka formátovania odstavcového textu je oveľa širšia /riadkovanie, číslovanie, odsadenie, odrážky,.../ obr. 52-1.


obr. 52-1

Dôležitým rozdielom medzi riadkovým a odstavcovým textom je určenie polohy textu. Polohu riadkového textu určuje počiatočný bod textu, polohu odstavcového textu definujeme plochou. Poloha textu vymedzujeme obdĺžnikom obr. 52-2.


obr. 52-2

Vytvorenie odstavcového textu si ukážeme na príklade 29. 


Príklad 29

V príklade 29 budeme riešiť rovnaké zadanie ako v príklade 27 pomocou odstavcového textu.

Pomocou príkazu pre odstavcový text doplňte výkres o popisy miestností obsahujúce čísla, názvy a plochy miestností podľa obr. 51-6.

 1. Otvorte výkres pr29.dwg a nastavte štandardné prostredie.
 2. Spustite príkaz Odstavcový text niektorou z týchto možností:
  • Menu - Kresli - Text - Odstavec...
  • Ikona Odstavcový text na paneli nástrojov Text
  • Príkaz mtext
  • Príkazová skratka mt
 3. Klepnutím vo výkrese zadajte dva body vymedzujúce priestor pre odstavcový text.
 4. Zobrazí sa panel Formátování textu a okno s kurzorom pre zadanie textu.
 5. Na paneli Formátování textu nastavte požadované parametre formátovania textu pre prvý riadok:
  • Typ písma /font/ - Arial
  • Rez písma - B - tučné /ikona je stlačená/
  • Výška písma - 200
 6. Do okna s kurzorom napíšte text prvého riadku podľa obr. 51-6.
 7. Prejdite do druhého riadku klávesom Enter.
  /Pri písaní textu nie je nutné ukončovať riadky klávesom Enter./
 8. Na paneli Formátování textu nastavte požadované parametre formátovania textu pre druhý riadok:
  • Typ písma /font/ - Arial
  • Rez písma - B - tučné /ikona je stlačená/
  • Výška písma - 125
 9. Do okna s kurzorom napíšte text druhého riadku podľa obr. 51-6.
 10. Prejdite do tretieho riadku klávesom Enter.
 11. Do okna s kurzorom napíšte text tretieho riadku podľa obr. 51-6.
 12. Pre zadanie štvorcových jednotiek v odstavcovom texte už nie je nutné pamätať si zápis (%%178), ale môžete použiť tlačidlo Symbol - Horní index na paneli Formátování textu.
 13. Rozloženie a pozíciu popisu upravte pomocou tlačidiel pre zarovnanie textu obr. 52-1.
 14. Príkaz ukončite tlačidlom OK na paneli Formátování textu obr. 52-2.
 15. Porovnajte výsledok s obr. 51-6 a uložte súbor.


 Preštudujte

Ďalšie možnosti formátovania odstavcového textu - Odstavec :


obr. 52-3


Zadanie úlohy

Na cvičnom výkrese si precvičte:

 • Úpravy odstavcového textu pomocou uzlových bodov.
 • Prepísanie odstavcového textu.
 • Zmenu veľkosti odstavcového textu.
 • Hľadajte rozdiely medzi popisom vytvoreným pomocou riadkového a odstavcového textu.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve