ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

4.1. Vlastnosti objektov


Panel a paleta Vlastnosti

Každý objekt výkresu má definované určité vlastnosti. Základné vlastnosti objektov meníme na paneli nástrojov Vlastnosti. Vlastnosti objektu sú dané typom objektu. V novom výkrese sú štandardne všetky vlastnosti definované pomocou hladiny ByLayer obr. 41-1.


obr. 41-1

Všetky ostatné vlastnosti môžeme meniť na palete Vlastnosti obr. obr. 41-2. Ikona Vlastnosti sa nachádza na paneli nástrojov Standardní.


obr. 41-2
Panel Vlastností objektu môžeme otvoriť:
 1. Dvojklikom na objekt, ktorého vlastnosti chceme upravovať.
 2. Klepnutím na ikonu Vlastnosti na paneli nástrojov Standardní.
 3. Menu - Modifikace - Vlastnosti
 4. Príkaz: PROPERTIES

Ak chceme nejakému objektu nastaviť vlastnosť nezávisle na hladine, zmeníme nastavenie:

 • V príslušnej rozbaľovacej ponuke na paneli Vlastnosti obr. 41-1.
 • V okne Vlastnosti obr. 41-2.

Pri zmenách nastavenia v hladine sa však už daná vlastnosť objektu nezmení. Takéto úpravy sa neodporúčajú preto budeme nastavovať vlastnosti objektov v okne Správce vlastností hladin obr. 42-1 aby boli závislé na nastavení hladiny v ktorej sú objekty umiestnené.


Vlastnosti objektov závislé na nastavení hladiny môžeme upravovať:

 • V dialógovom okne Správce vlastností hladin obr. 42-1
 • V dialógovom okne Stav hladin pro úpravu: obr. 42-3


Farba objektu


obr. 41-3

Okno Výběr barvy otvoríme:

 1. Príkaz: COLOR

Pri zmene nastavení farby nových objektov nesmieme mať vo výkrese označený žiadny objekt.
Nastavením farby v paneli nástrojov Vlastnosti definujeme farbu novým objektom.

Zmena farby vytvoreného objektu:

 1. Vyberieme objekt a v paneli Vlastnosti priradíme objektu požadovanú farbu.
 2. Farba objektu sa ihneď zmení. Označenie objektu zrušíme klávesom Esc alebo Enter.


Typ čiary objektu

Okno Správce typů čar otvoríme:

 1. Príkaz: LINETYPE
 2. Príkazová skratka: lt
 3. Menu - Nápověda - Výukové videá - Modify Objects - Loads, sets, and modifies linetypes - PLAY


obr. 41-4

Po otvorení nového výkresu máme v ponuke Typ čáry v palete Vlastnosti len plnú čiaru obr. 41-1. Ďalšie typy čiar si musíme do výkresu najprv načítať klepnutím na ponuku Jiné...r... obr. 41-1 zo súboru zwcadiso.lin.

Načítanie ďalších typov čiar:

 1. Menu - Formát - Typ čáry... - Načíst...
 2. Vyhľadajte súbor zwcadiso.lin pomocou tlačidla Procházet...
 3. Vyberte požadované typy čiar so stlačeným tlačidlom Ctrl a potvrďte výber tlačidlom OK obr. 41-5.
 4. Vybrané typy čiar sa zobrazia a načítajú do výkresu na použitie.


obr. 41-5

Pri zmene nastavení typu čiary nových objektov nesmieme mať vo výkrese označený žiadny objekt.
Nastavením typu čiary v paneli nástrojov Vlastnosti obr. 41-1 definujeme typ čiary novým objektom.

Zmena typu čiary vytvoreného objektu:

 1. Vyberieme objekt a v paneli Vlastnosti obr. 41-1 priradíme objektu požadovaný typ čiary.
 2. Typ čiary objektu sa ihneď zmení. Označenie objektu zrušíme klávesom Enter.
 3. Ak sa objekt nezmenil, zmeňte hodnotu mierky typu čiary, alebo regenerujte výkres Menu - Zobrazit - Regeneruj vše.


Mierka typu čiary

Globálna zmena mierky:

 1. Mierku typu čiary upravujeme v podrobnostiach Správce typu čar obr. 41-4.
 2. Zväčšite/zmenšite hodnotu Globální měřítko úseky čiary sa zväčšia/zmenšia, čiara bude redšia/hustejšia.
  Pre bežné výkresy v staviteľstve kreslené v milimetroch a tlačené v mierke 1:50 nastavte hodnotu Globálí měřítko v rozmedzí 10 až 25.
 3. Potvrďte výber tlačidlom OK, zmena mierky typu čiary sa prejaví na všetkých nakreslených i novo vytváraných objektoch.

Nastavenie mierky typu čiary pre jednotlivé objekty /napr. tepelná izolácia/:

 1. Označte objekt a otvorte paletu Vlastnosti obr. 41-2.
 2. Zmeňte hodnotu Měřítko typu čáry, /zväčšením hodnoty sa vzorka čiary zväčší/.
 3. Označenie objektov zrušte klávesom Esc.


Hrúbka čiary objektu

V programe ZWCAD môžeme nastaviť hrúbku čiary pre objekt a pre mierku zobrazenia na paneli Vlastnosti obr. 41-1, alebo v okne Nastavení tloušťky čáry obr. 41-6.

Okno Hrúbka čiary objektu otvoríme:

 1. Príkaz: LWEIGHT
 2. Príkazová skratka: lw
 3. Menu - Nápověda - Výukové videá - Modify Objects - Sets the current lineweight, lineweight disPLAY options, and lineweight units. - PLAY


obr. 41-6

Hrúbka čiary sa na obrazovke nevykresľuje v skutočnej veľkosti ako na vytlačenom výkrese. Intenzitu zobrazenia hrúbky čiary si môžeme nastaviť obr. 41-6.

Štandardná hrúbka čiary ByLayer v počiatočnom nastavení pre všetky objekty je 0,25 mm.
Pri zmene nastavení hrúbky čiary nových objektov nesmieme mať vo výkrese označený žiadny objekt.
Nastavením hrúbky čiary v paneli nástrojov Vlastnosti obr. 41-1 definujeme hrúbku čiary novým objektom.

Zmena hrúbky čiary vytvoreného objektu:

 1. Vyberte objekt/objeky a v paneli alebo palete Vlastnosti priraďte objektu/objektom požadovanú hrúbku čiary.
 2. Hrúbka čiary objektu sa ihneď zmení. Označenie objektu zrušíte klávesom Enter.

Zobrazenie hrúbky čiary

Zobrazenie hrúbky čiar na obrazovke môžeme podľa potreby zapnúť, alebo vypnúť tlačidlom v stavovom riadku.


 Preštudujte

Menu - Nápověda - Výukové videá - Manages layers and layer properties - PLAY
Menu - Nápověda - Výukové videá - Changes the properties of existing objects and regenerates the entire drawing from the current viewport. - PLAY


Zadanie úlohy

 • V cvičnom výkrese zmeňte vlastnosti pre vybranú hladinu objektov a skontrolujte výsledok.
 • V cvičnom výkrese zmeňte vlastnosti samotného objektu a vybranej skupine objektov pomocou palety Vlastnosti.
 • V cvičnom výkrese zmeňte vlastnosti samotného objektu a vybranej skupine objektov pomocou panelu Vlastnosti.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve