ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

2.5 Uchytávanie objektov

Výkresy v programe ZWCAD je nutné kresliť presne. Ak vo výkrese necháme vzájomne nedotiahnuté čiary, nastanú problémy pri šrafovaní, kótovaní a úpravách výkresu. K dosiahnutiu maximálnej presnosti nám pomáha a uľahčuje kreslenie funkcia UCHOP. Umožňuje ľahko zadať bod na nakreslenom objekte. Tlačidlo sa nachádza v stavovom riadku. Pravým klepnutím nad tlačidlom UCHOP z miestnej ponuky vyberieme Nastavení... a v okne Nastavení kreslení na karte Uchopení objektů tlačidlom Vybrat vše vyberieme všetky režimy uchopenia objektov pre kreslenie okrem režimu  Nejblíže.
Funkcia UCHOP pracuje tak, že pri priblížení kurzora pomocou myši k bodu na objekte, ktorý sa zhoduje so zvoleným režimom uchytenia, sa kurzor prichytí k hľadanému bodu a vedľa kurzora sa zobrazí ikona režimu uchytenia. Zobrazenie ikony režimu uchopenia nás informuje, že súradnice bodu nadobudli hľadanú hodnotu. Vzdialenosť aktivity uchopenia je možné nastaviť. Uchytávanie môžeme vypnúť aj klávesom F3. Podrobný popis nájdete v nápovedi.

Nastavenie režimov uchopenia objektov:

obr. 25-1

Ďalšie študijné materiály:

Použití uchopení objektu str. 51 - 57
Uchopovací režim


Zadanie úlohy

 1. Nakreslite objekty /úsečku, kružnicu, text/
 2. Zvoľte len jeden z režimov uchopenia začiarknutím.
 3. Vyskúšajte postupne všetky režimy uchytenia objektu, okrem režimu Zdánlivý průsečík.

Trvalý a jednonásobný uchytávací režim

Možnosti trvalého režimu uchytávania boli popísané vyššie obr. 25-1. Použitie jednonásobného uchytávacieho režimu je pohodlnejšie než meniť nastavenie trvalého uchytávacieho režimu. Zvyčajne sú začiarknuté režimy Koncový, Polovina, Stred, Bod, Kvadrant, Prúsečík a Protažení.
Náš štandardný výkres má začiarknuté všetky režimy okrem Nejblíže.
Jednonásobné uchytenie pre požadovaný režim môžete zadať aj počas spusteného príkazu pri výzve na zadanie súradnice bodu takto:

Z miestnej ponuky pravým klepnutím na ľubovoľné miesto kresliacej plochy vyberte položku Potlačení úchopu alebo voľbou uchopenia z palety nástrojov Uchopení objektů obr. 25-2. /Menu - Zobrazit - Palety nástrojů - okno Přispůsobit - karta Toolbary - začiarknite Uchopení objektů/.


obr. 25-2

Pravouhlé kreslenie ORTO a pod ľubovoľným uhlom POLÁR

Väčšina čiar technických výkresov je vodorovná a zvislá. Zapnutím pravouhlého režimu si môžeme kreslenie urýchliť. Ak potrebujeme nakresliť objekt v ľubovoľnom smere, deaktivujeme funkciu klepnutím na tlačidlo POLÁR, alebo F8, tlačidlá fungujú ako prepínače. Aktuálny stav udáva podfarbenie tlačidla.


obr. 25-3


Trasovanie OTRAS

Ďalšou pomôckou pre uľahčenie a zrýchlenie kreslenia je funkcia trasovanie OTRAS. Trasovanie umožňuje zadávať objekty, ktoré sú v určitom vzťahu k iným objektom. Trasovanie používame v kombinácii s pomôckami UCHOP a POLÁR obr. 27.

Polárne trasovanie obmedzí pohyb kurzora po určených uhloch podľa zadaných prírastkov pozdĺž polárneho uhla. Nastavenie polárneho uhla pre polárne trasovanie obr. 25-4.


obr. 25-4


 Preštudujte

Používání polárního trasování a polárního kroku str. 58
Trasování
 

 Príklad 3

Pomocou trasovania od dvoch rôznych bodov, bez použitia konštrukčných čiar, vpíšte do obdĺžnika kružnicu.
Stred vpísanej kružnice obdĺžnika určíme ako priesečník kolmíc na stredy hrán obdĺžnika. Polomer vpísanej kružnice obdĺžnika, je polovičná veľkosť kratšej hrany obdĺžnika.

Určenie stredu kružnice

Trasovaním hľadáme stred dolnej hrany obdĺžnika

 • Otvorte štandardný výkres, aktivujte všetky uchytávacie režimy a nakreslite obdĺžnik.
 • Zadajte príkaz Menu - Kresli - Kružnice - Střed, poloměr.
 • Pohybujte sa kurzorom po dolnej hrane obdĺžnika a hľadajte jej polovicu obr. 25-5.
 • Ikona Nejblíže ponúka výber z množiny bodov dolnej hrany obdĺžnika. Y-ová súradnica sa nemení.


obr. 25-5

 • Trasovaním hľadajte polovicu dolnej hrany obdĺžnika.
 • Hľadaný bod identifikuje ikona Polovina obr. 25-6. Presné súradnice hľadaného bodu sú zobrazené v stavovom riadku.


obr. 25-6

Trasovaním hľadáme stred pravej hrany obdĺžnika

 • Posúvajte kurzor od ikony Polovina kolmo smerom hore, zobrazí sa ikona Kolmo a vertikálna čiarkovaná trasovacia čiara obr. 25-7.


obr. 25-7

 • Ak pohybujete myšou postup trasovania sa preruší a vertikálna trasovacia čiara sa stratí, pokračujte znova od bodu 3.
 • Pozorne posúvajte kurzor smerom ku kratšej /pravej/ hrane obdĺžnika a trasovaním hľadajte polovicu kratšej úsečky.
 • Ak ju nájdete, zobrazí sa vedľa kurzora trojuholník a v stavovom riadku presné súradnice hľadaného bodu obr. 25-8.


obr. 25-8

Trasovaním hľadáme stred vpísanej kružnice obdĺžnika

 • Presúvajte kurzor vľavo po horizontálnej trasovacej čiare dokiaľ sa vedľa kurzora nezobrazí ikona priesečníka trasovacích čiar obr. 25-9.


obr. 25-9

 • Priesečník trasovacích čiar nás upozorňuje, že sme trasovaním našli súradnice stredu vpísanej kružnice obdĺžnika. Hodnoty súradníc hľadaného bodu zobrazuje stavový riadok obr. 25-10.

 
obr. 25-10

 • Ľavým klepnutím potvrďte uloženie hľadaných súradníc stredu vpísanej kružnice obdĺžnika trasovaním.

Určenie polomeru kružnice

 • ZWCAD si pamätá súradnice stredu vpísanej kružnice nájdené trasovaním a vyzve nás zadať veľkosť kružnice, určíme ju pomocou polomeru obr. 25-11.


obr. 25-11

 • Polomer vpísanej kružnice - polovina pravej hrany  obdĺžnika - nájdeme opäť trasovaním.
 • Posúvajte kurzor smerom dole od stredu obdĺžnika.
 • ZWCAD vykresľuje kružnicu.
 • Hľadajte stred dlhšej hrany obdĺžnika obr. 25-12.


obr. 25-12

 • Ikona trojuholníka, alebo v tomto prípade ikona kolmice indikuje, že ste trasovaním našli súradnice hľadaného polomeru kružnice.
 • Ľavým klepnutím myši potvrďte hľadanú hodnotu polomeru a klávesom Esc ukončíme príkaz.
 • Výsledok - vpísanú kružnicu do obdĺžnika znázorňuje obr. 25-13.


obr. 25-13

Poznámka
Postup pri trasovaní je pre v programoch ZWCAD a AutoCAD rovnaký.

 
Zadanie úlohy

 1. Nakreslite rovnostranný trojuholník s hranou 10000 mm.
 2. Pomocou trasovania opíšte a vpíšte kružnicu rovnostrannému trojuholníku obr. 25-14.
 3. Pomocou trasovania opíšte kružnicu obecnému trojuholníku.


obr. 25-14

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve