ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

2.4 Súradnicový systém

Pri kreslení budeme používať pravouhlý súradnicový systém. Os X smeruje v pravo, os Y smeruje hore, os Z smeruje proti nám kolmo k ploche obrazovky. Budeme sa zaoberať len kreslením v rovine, preto sa osou Z nebudeme zaoberať.
Počas kreslenia je dôležité kontrolovať kde sa nachádza počiatok užívateľského súradnicového systému USS. Ak počiatok USS leží mimo kresliacej plochy, ikona súradnicového systému sa zobrazuje v ľavom dolnom rohu, neoznačuje počiatok, ale len aktuálny smer osí.
Súradnice objektov určuje pevný - globály súradnicový systém GSS /absolútne súradnice/. Aby sme si zadávanie súradníc uľahčili, používame pohyblivý - užívateľský súradnicový systém USS /relatívne súradnice/. USS je možné premiestniť a otočiť. V počiatočnom nastavení sú tieto dva systémy na novom výkrese súhlasné.

Ak nás program ZWCAD vyzve k zadaniu bodu, štandardne ho zadávame v kartézskych súradniciach, ako vzdialenosť bodu od počiatku v smere osí, alebo v polárnych súradniciach, ako vzdialenosť bodu od počiatku a uhlu. V oboch prípadoch môžeme zadať absolútne súradnice, začínajúce v počiatku (0,0), alebo relatívne súradnice, začínajúce v poslednom zadanom bode.

Súradnice kartézske absolutné 10000,0 Úsečka 10000 mm vychádzajúca z počiatku súradnicového systému v smere osi X.
relatívne @0,10000 Úsečka 10000 mm vychádzajúca z posledného zadaného bodu v smere osi Y.
polárne absolutné 10000<45 Úsečka 10000 mm vychádzajúca z počiatku súradnicového systému pod uhlom 45°.
relatívne @10000<45 Úsečka 10000 mm vychádzajúca z posledného zadaného bodu pod uhlom 45°.

Ďalšia metóda zadávania relatívnych súradníc je priame zadanie vzdialenosti. Posunieme kurzor určitým smerom a zadáme vzdialenosť priamo. V rámci príkazu /pri zadávaní druhého a ďalších bodov/ nie je nutné písať znak @, <, a zadávať uhol .

Ak v rámci postupnosti zadávania relatívnych súradníc potrebujete zadať absolútne súradnice ďalšieho bodu, vložte pred súradnice bodu znak #.
T takom prípade
ZWCAD nevypočíta hodnoty súradníc vzhľadom k poslednému zadanému bodu, ale vzhľadom k počiatku súradnicového systému.
( #10000<45 ;  #0,0 - počiatok súradnicového systému )


Ďalšie študijné materiály:

F1 Nápověda - vyhledávat - Precision Tools and the Properties of drawing.
Práce se souřadnicemi str. 122, Kreslení úseček str. 64
Zadávání bodů, Souřadnice


 Príklad 2

Nakreslite šikmú úsečku dlhú 10000 mm pod uhlom 45° tak, aby počiatočný bod úsečky bol totožný s počiatkom užívateľského súradnicového systému.

V programe ZWCAD máme pre zadávanie príkazov niekoľko možností, pre popis príkladov z dôvodu jednoznačnosti budeme používať výber príkazu z Menu obr. 5.
Pri cvičeniach a riešení príkladov budeme vždy vychádzať z predpokladu, že parametre programu ZWCAD máme nastavené rovnako. Načítaním štandardného profilu a štandardného výkresu.

Postup riešenia:

Pred začatím každej práce si skontrolujeme nastavenie programu  ZWCAD.

1. Zadanie prvého bodu úsečky

 • Klepnutím na kláves Esc ukončíme predchádzajúcu činnosť.
 • Zadajte príkaz - Menu-Kresli-Úsečka.
 • Súradnice úsečky budeme zadávať do poľa pre dynamický vstup.
 • Prvý bod úsečky zadáme pomocou rartézskych súradníc /X=0; Y=0/.
  Počiatočný bod úsečky je v počiatku súradnicového systému obr. 21.

Poznámka: Ak namiesto zadania súradníc stlačíme tlačidlo Enter alebo medzerník, súradnice prvého bodu úsečky budú totožné so súradnicami posledného zadaného bodu obr.24-1.

 
obr. 24-1

2. Zadanie druhého bodu úsečky
 • Druhý bod zadáme pomocou polárnych súradníc zadaním dĺžky úsečky a uhla.
 • Svoj zámer oznámite programu zadaním písmena D do dynamického vstupu obr. 24-2.
  /Ak by sme zadali hodnotu priamo, ZWCAD by použil aktuálny uhol./


obr. 24-2
 

 • ZWCAD nás vyzve k zadaniu dĺžky úsečky.
 • Do aktívneho poľa kóty pre zadanie Délka čáry: zadajte hodnotu 10000 obr. 24-3.


obr. 24-3

 • Po zadaní a potvrdení hodnoty  klávesou Enter sa aktivuje pole pre zadanie uhla.
 • Do aktívneho poľa kóty pre zadanie uhla úsečky zadajte hodnotu 45 úsečka sa vykreslí obr. 24-4.
 • Ak sa úsečka nezobrazí celá, kolieskom myši 


obr. 24-4

 • ZWCAD očakáva definovanie bodov pre kreslenie ďalších úsečiek pomocou:
 • Zadávania súradníc obr. 24-5.


obr. 24-5

 • Uchytenia k objektom obr. 24-6.


obr. 24-6

 • Polárneho trasovania obr. 24-7.


obr. 24-7
 

Zadanie úlohy

 1. Nakreslite vodorovnú úsečku dlhú 10000 mm. Nastavte zoom a posun .
 2. Nakreslite štvorec s hranou 10000 mm pomocou úsečiek.
 3. Nakreslite úsečku dlhú 5000 mm pod uhlom 45 stupňov.
 4. Nakreslite pomocou úsečiek rovnostranný trojuholník s dĺžkou strany 5000 mm.
 5. Vypracujte úlohy zadania pri vypnutom dynamickom zadávaní.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve