ZWCAD
v staviteľstve

1.Úvod 2.Základy 3.Kreslenie a úpravy 4.Hladiny 5.Popis 6.Tabuľky 7.Kótovanie 8.Šrafy 9.Bloky 10.Tlač 11.Design Center 12.Práca v tíme 13.Tipy 14.Obsah

10.3 Vykresľovacie štýly

Vykresľovacie štýly prinášajú ďalšie možnosti tlače. V programe ZWCAD máme k dispozícii dva typy vykresľovacích štýlov:

 • Farebne závislé štýly - umožňujú priradiť jednotlivým farbám vo výkrese spôsob ich tlače. /farbu vo vytlačenom výkrese, hrúbku a typ čiary atď./
 • Pomenované štýly - vo vykresľovacom štýle vytvoríme ľubovoľný počet štýlov, ktorým nastavíme spôsob ich tlače /farbu, hrúbku a typ čiary atď./ a potom tieto štýly priradíme jednotlivým hladinám.

Štandardne je na začiatku v programu ZWCAD v každom výkrese preddefinovaný farebne závislý vykresľovací štýl /Menu - Nástroje - Možnosti... - záložka Tisk - časť Výchozí vlastnost stylu vykreslování pro nové vákresy/ obr. 103-1.


obr. 103-1

Aktuálny vykresľovací štýl výkresu je uvedený v rozbaľovacej ponuke Tabuľka stylu vykreslování, ktorá sa nachádza v dialógoch pre tlač z modelového a výkresového priestoru Tisk - model a Tisk Layoutn. Štýly Žádný, Monochrome, Grayscale, a štýly s príponou *.ctb, sú farebne závislé štýly a používajú sa vo väčšine prípadov tlače /obr. 101-1 a 102-6/.


Farebne závislé vykresľovacie štýly

Pre lepšiu orientáciu vo výkrese a odlíšenie jednotlivých hladín používame pri kreslení farby. Výkres ale nakoniec chceme vo väčšine prípadov vytlačiť čiernobielo - jednofarebne. V takom prípade stačí vybrať vykresľovací štýl Monochrome. Tento štýl prevedie všetky farby pri tlači na čiernu a všetky ostatné vlastnosti, ako napr. typ a hrúbka, ponechá bez zmeny. Štýl Grayscale, ako už bolo spomenuté, zmení všetky farby na odtiene šedej. Ak chceme vytlačiť výkres tak, ako bol vytvorený, vyberieme v rozbaľovacej ponuke s nastavením vykresľovacích štýlov voľbu Žádné /obr. 101-1, 102-6, 103-1/.

Pomocou farebne závislého vykresľovacieho štýlu môžeme nastaviť aj zložitejšie požiadavky na tlač výkresu. Ak máme vo výkrese napr. rozvody TZB a potrebujeme ich vykresliť farebne /studenú vodu modrou a teplú červenou/ a ostatné časti výkresu čierobielo, stačí vytvoriť vlastný vykresľovací štýl v ktorom zadáme ktoré farby chceme vytlačiť čiernobielo a ktorým farbám chceme ponechať ich pôvodnú farbu. Z jedného výkresu tak môžeme pomocou vykresľovacích štýlov vytlačiť rôzne varianty výkresu s odlišnými nastaveniami farieb a hrúbkami čiar, prípadne ďalších vlastností objektov.

Každý farebne závislý štýl je uložený v samostatnom súbore s príponou *.ctb. Vykresľovacie štýly sa ukladajú v programe ZWCAD do zložky v užívateľskom profile obr. 103-2.


obr. 103-2


Vytvorenie nového vykresľovacieho štýlu pomocou sprievodcu

Spustíme sprievodcu nového vykresľovacieho štýlu pomocou tlačidla Nový v časti Tabuľka stylu vykreslování, ktorá sa nachádza v dialógoch pre tlač z modelového a výkresového priestoru Tisk - model a Tisk Layoutn s voľbou Začít od začátku a postupujeme podľa sprievodcu obr. 103-3,4,5,6.

Sprievodca novým štýlom:

obr. 103-3
Informácie o štýle:

obr. 103-4
Priradenie štýlu farbe:

obr. 103-5
Voľba štýlu:

obr. 103-6

Vytvorený nový štýl môžeme dodatočne upravovať pomocou tlačidla Upravit obr. 103-6. Miesto uloženia súboru nového štýlu /TZB.ctb/ pre možnosť použitia v nových rozvrhnutiach zobrazuje obr. 103-4.


Tlač na ploter

Nastavenie tlače pre tlačiareň aj pre ploter je z hľadiska ZWCADu rovnaké. Ploter má však zvyčajne na rozdiel od tlačiarne viac možností nastavenia svojho ovládača. Nastavenie ovládača plotra aj tlačiarne sa líši pre každý typ tohto výstupného zariadenia. Informácie o nastavení nájdeme v manuáli konkrétneho zariadenia. Program ZWCAD obsahuje sprievodcu, ktorý poskytuje možnosť nastaviť vašu systémovú tlačiareň Windows, alebo nový nie-Windows systémový ploter. Sprievodcu konfigurácie plotra, alebo systémovej tlačiarne spustíme v dialógu pre tlač z modelového alebo výkresového priestoru v časti Tiskárna/Plotr z rozbaľovacej ponuky Název: voľbou Přidat-Průvodce plotru a postupujeme podľa sprievodcu obr. 103-7,8,9,10.

Sprievodca pridať ploter:

obr. 103-7
Rozvrhnutie plotra HP 750C:

obr. 103-8
Náhľad:

obr. 103-9

Náhľad pred tlačou z modelového aj výkresového priestoru si môžeme kedykoľvek zobraziť príkazom Náhled tisku na štandardnom paneli nástrojov.

Tlač:

obr. 103-10


Tlač do súboru

Veľa užívateľov programu ZWCAD nemá k dispozícii vlastný ploter a využíva služby rôznych reprografických stredísk. Ak chceme využiť tieto služby, postupujeme nasledovne:

 1. Zistíme typ zariadenia na ktorom budeme tlačiť /napr. DesignJet 750C C3195A/ a ovládač tohto zariadenia nainštalujeme na náš počítač pomocou /Menu - Soubor - Správce plotrů... - Add-A-Plotter Wizard/.
 2. My sme si ovládač DesignJet 750C C3195A.pc5 plotra HP 750C do programu ZWCAD pridali v predchádzajúcej časti pomocou Sprievodcu pridať ploter, preto stačí začiarknuť voľbu Tisk do souboru obr. 103-8.
 3. Tlačidlom OK spustíme tlač. Zobrazí sa dialóg v ktorom zadáme kde a pod akým názvom chceme plotrovací súbor uložiť. Po potvrdení dialógu sa plotrovací súbor s príponou *.plt do ktorého sme nasmerovali tlač vytvorí.
 4. Plotrovací súbor prenesieme na počítač s pripojeným plotrom /grafickým zapisovačom/ a odošleme na tlač.
  /Plotrovací súbor sa v programe ZWCAD nedá otvoriť. Súbor si môžeme pozrieť len v pomocou špeciálnych prehliadačov. Obsluha plotra obvykle nemôže meniť nastavenia vykonané v programe ZWCAD. Ak po vytlačení výkresu odhalíme nejaké chyby, je potrebné vytvoriť nový plotrovací súbor./


Nastavenie ovládača plotra/tlačiarne

Nastavenie ovládača plotra/tlačiarne je pre každý typ iné. Štandardne je možné v ovládači plotra/tlačiarne nastaviť formát papiera, kvalitu tlače, orezanie výkresov atď. V programe ZWCAD môžeme rôzne nastavenia plotra/tlačiarne uložiť do súboru s príponou *.pc5 a pri výbere zariadenia, na ktorom chceme výkres vytlačiť, si potom môžeme z uložených nastavení vybrať to, ktoré potrebujeme. Parametre ovládača plotra/tlačiarne nastavíme:

 1. Príkazom Tisk na palete nástrojov Standardní otvoríme dialóg Tisk.
 2. V časti Tiskárna/Plotr z rozbaľovacej ponuky Název: vyberieme ovládač plotra/tlačiarne.
 3. Tlačidlom Vlastnosti spustíme Editor konfigurace plotru v ktorom vykonáme požadované nastavenia obr. 103-11.
   

  obr. 103-11

  obr. 103-12
 4. Tlačidlom Uložit jako zadáme cestu a názov súboru s príponou *.pc5 a uložíme na disk tlačidlom Uložit.
 5. Tlačidlom OK potvrdíme zmeny a znova tlačidlom OK zavrieme Editor konfigurace plotru.
 6. Tlačidlom OK v dialógovom okne Tisk spustíme tlač obr. 103-10.
  /Upozornenie: Ak spustíme tlač bez pripojenej tlačiarne, úloha sa nedá korektne ukončiť a program treba reštartovať./


Export do BMP, PDF a DWF

Program ZWCAD umožňuje export výkresov do viacerých formátov. Najčastejšie potrebujeme výkres exportovať do takého formátu, ktorý si môže zákazník, alebo ďalší člen týmu, ktorý nemá k dispozícii ZWCAD, bez problémov zobraziť na svojom počítači. V takom prípade môžeme použiť tieto formáty:

 • BMP - formát pre rastrové obrázky, exportuje výkres ako rastrový obrázok, ktorý sa dá prehliadať na všetkých počítačoch. Veľkosť obrázkov je zrovnateľná s formátom PDF, kvalita obrázkov je však oveľa nižšia.
 • PDF - populárny odporúčaný formát, ktorý je možné zobraziť vo voľnom prehliadači Acrobat Reader od firmy Adobe. Väčšina užívateľov má tento prehliadač už nainštalovaný.
 • DWF - je veľmi presný vektorový formát pre prehliadanie aj tlač výkresov v mierke pomocou voľného programu DWF Viewer.

Do uvedených formátov môžeme uložiť výkres pomocou funkcie Export /Menu - Soubor - Export.../.


 Preštudujte

Menu - Nápověda - Průvodce užívatele - Vykreslení a publikace výkresů - Vykreslování výkresů - Použití stylů vykreslování.
Menu - Nápověda - Výukové videá - Create Layouts.Plot and Publish Drawings - Edit Plot Style Tables - PLAY.

späť


Štefan Fulmek  ZWCAD v staviteľstve